Proves d’accés i ingrés

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Inscripció per a la realització de les proves d’ingrés i accés als ensenyaments professionals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ (DOGV NÚM. 8809, DE 12-05-2020)

CONVOCATÒRIA DE JUNY

INSCRIPCIÓ: De l’1 al 9 de juny de 2020

LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 15 de juny de 2020

LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 19 de juny de 2020

REALITZACIÓ DE LES PROVES: dilluns, 6 de juliol de 2020, a les 8’30 h. (Les proves de Saxòfon, Oboé i Percussió es realitzaran en La Seu de l’ÓSSA, en el Teatre Calderón).

LLISTA DE PLACES VACANTS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

INSCRIPCIÓ: Del 15 al 21 de juliol de 2020

LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 27 de juliol de 2020

LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 31 de juny de 2020

REALITZACIÓ DE LES PROVES: del 3 al 18 de setembre de 2020

LLISTA DE PLACES VACANTS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

PRESENTACIÓ

Seu electrònica (únicament de forma telemàtica)

A través de l’enllaç corresponent: https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV

Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d’ingrés i/o accés, en el conservatori / en els conservatoris on desitgen realitzar les proves indicades, assumint les condicions en referència amb la veracitat de tota la documentació enviada.

A més, tot l’alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, els seus pares/mares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l’examen (per a poder ser confrontada per part del personal del Conservatori).

Presencial

S’ha de sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 553 71 00, extensió 2501, o també al telèfon 96 554 11 28, on se’ls comunicarà el dia i l’hora per a poder realitzar la inscripció a les proves.

REQUISITS

Els ensenyaments professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s’entendrà com a excepcional.

PROCEDIMENT PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES ESCOLARS I MATRÍCULA

INGRÉS A PRIMER CURS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Per a iniciar els estudis en primer curs dels Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d’accés, per mitjà de la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder cursar els Ensenyaments Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel Decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text unit de les dues ordres). S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (segons l’Ordre 49/2015 en el seu article 11):

 • 1r curs: 12 anys
 • 2n curs: 13 anys
 • 3r curs: 14 anys
 • 4t curs: 15 anys
 • 5é curs: 16 anys
 • 6é curs: 17 anys

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals.

Si la persona té menys de 12 anys, s’hi pot presentar però necessita una autorització de la Direcció General d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà tramesa segons el model entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un certificat d’estudis previs de Música o Dansa de l’alumne/a (si en té), i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Els aspirants majors de 18 anys poden presentar-se a la prova, però necessiten una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música Joan Cantó per a poder presentar-se. Aquesta autorització serà adreçada segons el model a la Secretaria del Centre, en el termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves, però concorreran en llistes separades als alumnes amb l’edat idònia i quedaran sempre per davall en l’ordre d’adjudicació de les places vacants.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Pagament de les taxes municipals vigents i imprés d’inscripció.

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o, si és el cas, fotocòpia del llibre de família (per als alumnes menors d’edat), on aparega només l’alumne/a.

 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a (per als alumnes menors d’edat).

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud per a presentar-se a la prova, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 12 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Si és procedent, cal presentar l’ANNEX II, informe d’excepcionalitat.

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud per a presentar-se a la prova, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 18 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació de la instància indicada. Si és procedent, cal presentar l’ANNEX III, informe d’excepcionalitat.

Prova

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis: primera vista instrumental, llenguatge musical i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal format per tres professors del centre que fan la funció d’examinadors. La prova consta dels exercicis següents, els quals són eliminatoris:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposarà d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord amb els continguts terminals de Llenguatge Musical en 1r curs dels Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria, pràctica de lectura i dictat musical.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals en 1r curs dels Ensenyaments Professionals.

Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Cada una de les parts es qualifica d’1 a 10, arredonint amb un decimal si fóra necessari. És obligatori obtindre un 5 o més en cada una de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova serà el resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis, arredonida amb dos decimals.

Publicació de la llista de les aspirants i dels aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després al dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llista a part. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit adreçat a la Direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació en el centre. Si l’alumne/a aprova la prova, però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

La prova d’accés a cursos diferents del primer, que es convocarà segons la disponibilitat de places i per mitjà de la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements dels i de les aspirants per a accedir al curs a què es presenta. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel Decret 158/2007 (article 10) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 12 i annex V del text unit de les dues ordres).

S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (segons l’Ordre 49/2015):

 • 2n curs: 13 anys
 • 3r curs: 14 anys
 • 4t curs: 15 anys
 • 5é curs: 16 anys
 • 6é curs: 17 anys

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es puguen donar amb els ensenyaments generals.

Si la persona té menys de 12 anys, s’hi pot presentar, però necessita una autorització de la Direcció General d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà presentada, segons aquest model, entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves; i, a més, s’haurn d’aportar un escrit de motius, un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne/a (si en té), i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Els aspirants majors de 18 anys poden presentar-se a la prova, però necessiten una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música Joan Cantó per a poder presentar-se. Aquesta autorització haurà de ser adreçada, segons aquest model, a la Secretaria del Centre, dins del termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves, però hi concorreran en llistes separades als alumnes amb l’edat idònia i quedaran sempre per davall en l’ordre d’adjudicació de les places vacants.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Pagament de les taxes municipals vigents i imprés d’inscripció.
 • Sol·licitud d’inscripció.

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o, si és el cas, fotocòpia del llibre de família (per als alumnes menors d’edat), on aparega només l’alumne/a.

 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a (per als alumnes menors d’edat).

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud per a presentar-se a la prova, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 12 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Si és procedent, cal presentar l’ANNEX II, informe d’excepcionalitat.

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud per a presentar-se a la prova, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 18 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació de la instància indicada. Si és procedent, cal presentar l’ANNEX III, informe d’excepcionalitat.

Prova

Segon curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, els mateixos que per a l’accés a primer: primera vista instrumental, Llenguatge musical i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal format per tres professors del centre que fan les funcions d’examinadors. La prova consta dels exercicis següents, els quals són eliminatoris.

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord amb els continguts terminals de Llenguatge Musical en 2n curs d’Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals en 2n curs dels Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però hauran d’interpretar dues obres en l’exercici 3, una en valencià o castellà i una altra del període anterior al classicisme en italià.

Tercer curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de Llenguatge Musical també s’avalua la competència de l’alumne en Piano Complementari:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Llenguatge Musical/Piano Complementari: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord amb els continguts terminals de Llenguatge Musical en 3r curs dels Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical. A més, hi ha una prova de piano on l’alumne ha d’interpretar una xicoteta lectura a vista i una obra o estudi de la seua elecció amb un nivell de 1r curs de piano complementari.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals en 3r curs dels Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici b) tindrà una part de l’idioma aplicat al cant, corresponent al currículum de segon curs dels Ensenyaments Professionals; a més de la part 3, haurà d’interpretar dues obres.

Quart curs

Es tracta d’una prova dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de Llenguatge Musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 3r d’Ensenyaments Professionals:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Harmonia/Piano Complementari: Harmonia: Realització d’un baix xifrat o harmonització d’un guitarró, adequat al nivell de primer curs d’Harmonia i audició guiada amb comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Piano complementari: s’haurà d’interpretar una xicoteta lectura a primera vista i una obra d’estudi de la seua elecció amb un nivell de segon curs de piano complementari.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 4t curs d’Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici 2 tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum de tercer curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Cinqué curs

Es tracta d’una prova dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de Llenguatge Musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 4t d’Ensenyaments Professionals:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Harmonia/Piano Complementari: Harmonia: Realització d’un baix xifrat o harmonització d’un guitarró, adequat al nivell de segon curs d’Harmonia i audició guiada amb comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Piano complementari: interpretar una xicoteta lectura a primera vista i una obra d’estudi de la seua elecció amb un nivell de tercer curs de piano complementari.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 5é curs d’Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici 2 tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum del quart curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part c) haurà d’interpretar dues obres.

Sisé curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb l’afegit dins de la prova de coneixement de Llenguatge Musical d’una prova específica d’Història de la Música i també, amb els instruments que tinguen integrat en el currículum (piano i guitarra), d’una prova d’acompanyament:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Anàlisi/Història de la Música/Acompanyament: Anàlisi: Anàlisi musical d’una obra o fragment, adequada al nivell de primer curs d’anàlisi i audició guiada amb un comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Acompanyament: Transposició a una distància intervàlica donada d’una obra adequada al primer curs d’acompanyament. Història de la Música: Desenvolupament d’un tema del currículum adequat al primer curs d’Història de la Música i audició comentada adequada al primer curs d’Història de la Música.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 6é curs d’Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

  Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici b) tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum del cinqué curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Cada una de les parts de la prova es qualifica de l’1 al 10, arredonint amb un decimal si fóra necessari. És obligatori obtindre més d’un 5 en cada una de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Publicació de la llista d’aspirants aprovats i aprovades

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després del dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb l’edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llista a banda. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació, per mitjà d’un escrit adreçat al centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’alumne aprova la prova, però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

IMPRESOS ASSOCIATS

NORMATIVA

Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25-09-07). Vegeu Decret 156/2007, de 21 de setembre.

Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels Ensenyaments Professionals de Música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25-09-07). Vegeu Decret 158/2007, de 21 de setembre.

Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17-05-11). Vegeu Ordre 28/2011, de 10 de maig.

Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15-05-15). Vegeu Ordre 49/2015, de 14 de maig.

Resolució de 7 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021 (DOGV núm. 8809, de 12-05-2020). Vegeu Resolució de 7 de maig de 2020.