Proves d’accés i ingrés

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés d’ensenyaments professionals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024. (DOGV. NÚM 9585 DE 28.04.2023)

CONVOCATÒRIA DE JUNY

INSCRIPCIÓ: : des de les 09.00 hores del 8 de maig fins a les 15.00 hores del 19 de maig de 2023

REALITZACIÓ DE LES PROVES: divendres 16 de juny a les 15.30h. de 2023

LLISTAT PROVISIONAL ENSENYAMENTS PROFESSIONALS, 22 de maig de 2023

LLISTAT DEFINITIU ENSENYAMENTS PROFESSIONALS I PLACES VACANTS, 26 de maig de 2023

LLISTAT DEFINITIVU D’ADMESOS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

INSCRIPCIÓ: des de les 09.00 hores de l’3 de juliol fins a les 15.00 hores del 14 de juliol de 2023

REALITZACIÓ DE LES PROVES: dimarts 5 de setembre a les 9.30h. de 2023

LLISTAT PROVISIONAL ENSENYAMENTS PROFESSIONALS, 17 de juliol de 2023

LLISTAT DEFINITIU ENSENYAMENTS PROFESSIONALS I PLACES VACANTS, 21 de juliol de 2023

LLISTAT PROVISIONAL PROVA D’ACCÉS A 1r CURS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS, 6 de setembre de 2023

LLISTAT DEFINITIU PROVA D’ACCÉS A 1r CURS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS, 12 de setembre de 2023

LLISTAT PROVISIONAL PROVA D’ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DEL 1r DELS ENSENYAMENTES PROFESSIONALS,

LLISTAT DEFINITIU PROVA D’ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DEL 1r DELS ENSENYAMENTS PROFESIONALES,

PRESENTACIÓ

SEU ELECTRÒNICA (ÚNICAMENT DE FORMA TELEMATICA)

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

– Sol·licitud d’inscripció
– Sol·licitud d’inscrició per a alumnat amb edat major de l’ordinària
– Escrit motivat per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés: per a alumnat menor de 12 anys o major de 18 anys
– Certificat d’estudis previs de Música: per a alumnat menor de 12 anys o major de 18 anys
– Justificant del pagament de la taxa: no s’aplica cap bonificació
– Fotografia recent a color de grandària carnet (en format pdf)
– DNI alumne o alumna, o, en el seu cas, full del Llibre de Família on conste
– DNI del pare
– DNI de la mare
– DNI, en el seu cas, de la persona representant legal si és menor d’edat

Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d’ingrés i/o accés, en el conservatori / en els conservatoris on desitgen realitzar les proves indicades, assumint les condicions en referència amb la veracitat de tota la documentació enviada.

A més, tot l’alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, els seus pares/mares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l’examen (per a poder ser confrontada per part del personal del Conservatori).

REQUISITS

Els ensenyaments professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s’entendrà com a excepcional.

PROCEDIMENT PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES ESCOLARS I MATRÍCULA

INGRÉS A PRIMER CURS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Per a iniciar els estudis en primer curs dels Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d’accés, per mitjà de la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder cursar els Ensenyaments Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel Decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text unit de les dues ordres). S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (segons l’Ordre 49/2015 en el seu article 11):

 • 1r curs: 12 anys
 • 2n curs: 13 anys
 • 3r curs: 14 anys
 • 4t curs: 15 anys
 • 5é curs: 16 anys
 • 6é curs: 17 anys

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals.

Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, per iniciar ensenyaments elementals o professionals en Música o Dansa, o per accedir a cursos diferents del primer, hauran d’obtindre  autorització per assistir a les proves d’ingrés o accés, respectivament.

Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar a la direcció del centre la presentació de les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa.

El alumnat  que tinga l’autorització d’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs 2013-2014, no hauran de fer una nova sol·licitud d’accés a ensenyaments professionals.

Quan ho sol·licitaré?

Per a alumnes amb edats menors : Les sol·licituds s’han de remetre a la direcció  dels conservatoris i/o centres autoritzats d’ensenyaments elementals i professionals de música i  dansa, de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés.

Per a alumnes amb edats  superiors : Hauran d’anar al centre on vulguen fer la prova per conèixer els terminis de presentació d’aquesta instància.

On anar?

1.- Els sol·licitants menors d’edat de les fixades amb carácter ordinari presentaran la sol·licitud, segons l’Annex II, en conservatoris i/o centres autoritzats, o telemàticament, gestionats per aquests centres.

2.- Els sol·licitants d’edats superiors a les fixades amb carácter ordinària presentaran la sol·licitud , segons l’Annex III, davant la direcció del conservatori o centre autoritzat.

Prova

Tota la informació sobre el contingut per a les proves d’accés està en” informació acadèmica-ensenyament professional-continguts terminals per assignatura” d’aquesta web.

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis: primera vista instrumental, llenguatge musical i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal format per tres professors del centre que fan la funció d’examinadors. La prova consta dels exercicis següents, els quals són eliminatoris:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposarà d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord amb els continguts terminals de Llenguatge Musical en 1r curs dels Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria, pràctica de lectura i dictat musical.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals en 1r curs dels Ensenyaments Professionals.

Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Cada una de les parts es qualifica d’1 a 10, arredonint amb un decimal si fóra necessari. És obligatori obtindre un 5 o més en cada una de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova serà el resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis, arredonida amb dos decimals.

Publicació de la llista de les aspirants i dels aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després al dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llista a part. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit adreçat a la Direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació en el centre. Si l’alumne/a aprova la prova, però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

La prova d’accés a cursos diferents del primer, que es convocarà segons la disponibilitat de places i per mitjà de la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements dels i de les aspirants per a accedir al curs a què es presenta. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel Decret 158/2007 (article 10) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 12 i annex V del text unit de les dues ordres).

S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (segons l’Ordre 49/2015):

 • 2n curs: 13 anys
 • 3r curs: 14 anys
 • 4t curs: 15 anys
 • 5é curs: 16 anys
 • 6é curs: 17 anys

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es puguen donar amb els ensenyaments generals.

Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, per iniciar ensenyaments elementals o professionals en Música o Dansa, o per accedir a cursos diferents del primer, hauran d’obtindre  autorització per assistir a les proves d’ingrés o accés, respectivament.

Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar a la direcció del centre la presentació de les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa.

El alumnat  que tinga l’autorització d’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs 2013-2014, no hauran de fer una nova sol·licitud d’accés a ensenyaments professionals.

Quan ho sol·licitaré?

Per a alumnes amb edats menors : Les sol·licituds s’han de remetre a la direcció  dels conservatoris i/o centres autoritzats d’ensenyaments elementals i professionals de música i  dansa, de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés.

Per a alumnes amb edats  superiors : Hauran d’anar al centre on vulguen fer la prova per conèixer els terminis de presentació d’aquesta instància.

On anar?

1.- Els sol·licitants menors d’edat de les fixades amb carácter ordinari presentaran la sol·licitud, segons l’Annex II, en conservatoris i/o centres autoritzats, o telemàticament, gestionats per aquests centres.

2.- Els sol·licitants d’edats superiors a les fixades amb carácter ordinària presentaran la sol·licitud , segons l’Annex III, davant la direcció del conservatori o centre autoritzat.

Prova

Segon curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, els mateixos que per a l’accés a primer: primera vista instrumental, Llenguatge musical i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal format per tres professors del centre que fan les funcions d’examinadors. La prova consta dels exercicis següents, els quals són eliminatoris.

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord amb els continguts terminals de Llenguatge Musical en 2n curs d’Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals en 2n curs dels Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però hauran d’interpretar dues obres en l’exercici 3, una en valencià o castellà i una altra del període anterior al classicisme en italià.

Tercer curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de Llenguatge Musical també s’avalua la competència de l’alumne en Piano Complementari:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Llenguatge Musical/Piano Complementari: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord amb els continguts terminals de Llenguatge Musical en 3r curs dels Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical. A més, hi ha una prova de piano on l’alumne ha d’interpretar una xicoteta lectura a vista i una obra o estudi de la seua elecció amb un nivell de 1r curs de piano complementari.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals en 3r curs dels Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici b) tindrà una part de l’idioma aplicat al cant, corresponent al currículum de segon curs dels Ensenyaments Professionals; a més de la part 3, haurà d’interpretar dues obres.

Quart curs

Es tracta d’una prova dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de Llenguatge Musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 3r d’Ensenyaments Professionals:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Harmonia/Piano Complementari: Harmonia: Realització d’un baix xifrat o harmonització d’un guitarró, adequat al nivell de primer curs d’Harmonia i audició guiada amb comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Piano complementari: s’haurà d’interpretar una xicoteta lectura a primera vista i una obra d’estudi de la seua elecció amb un nivell de segon curs de piano complementari.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 4t curs d’Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici 2 tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum de tercer curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Cinqué curs

Es tracta d’una prova dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de Llenguatge Musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 4t d’Ensenyaments Professionals:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Harmonia/Piano Complementari: Harmonia: Realització d’un baix xifrat o harmonització d’un guitarró, adequat al nivell de segon curs d’Harmonia i audició guiada amb comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Piano complementari: interpretar una xicoteta lectura a primera vista i una obra d’estudi de la seua elecció amb un nivell de tercer curs de piano complementari.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 5é curs d’Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici 2 tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum del quart curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part c) haurà d’interpretar dues obres.

Sisé curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb l’afegit dins de la prova de coneixement de Llenguatge Musical d’una prova específica d’Història de la Música i també, amb els instruments que tinguen integrat en el currículum (piano i guitarra), d’una prova d’acompanyament:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord amb els criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar-ne la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.

 2. Anàlisi/Història de la Música/Acompanyament: Anàlisi: Anàlisi musical d’una obra o fragment, adequada al nivell de primer curs d’anàlisi i audició guiada amb un comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Acompanyament: Transposició a una distància intervàlica donada d’una obra adequada al primer curs d’acompanyament. Història de la Música: Desenvolupament d’un tema del currículum adequat al primer curs d’Història de la Música i audició comentada adequada al primer curs d’Història de la Música.

 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 6é curs d’Ensenyaments Professionals. Entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

  Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici b) tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum del cinqué curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Cada una de les parts de la prova es qualifica de l’1 al 10, arredonint amb un decimal si fóra necessari. És obligatori obtindre més d’un 5 en cada una de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Publicació de la llista d’aspirants aprovats i aprovades

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després del dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb l’edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llista a banda. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació, per mitjà d’un escrit adreçat al centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’alumne aprova la prova, però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

NORMATIVA

Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25-09-07). Vegeu Decret 156/2007, de 21 de setembre.

Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels Ensenyaments Professionals de Música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25-09-07). Vegeu Decret 158/2007, de 21 de setembre.

Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17-05-11). Vegeu Ordre 28/2011, de 10 de maig.

Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15-05-15). Vegeu Ordre 49/2015, de 14 de maig.