Proves d’accés i ingrés

Ingrés a  les ensenyances professionals

Convocatòria Juny i setembre

Accés a les ensenyances professionals

 

Període per a sol·licitar autorització al Consell Escolar per a presentar-se a les proves per a aspirants MAJORS de l’edat idònia
Resolució d’aquestes sol·licituds
Període d’inscripció,   

 

Llistat provisionals d’inscrits proves de juny,

 Llistat definitiu d’inscrits proves de juny, 

 Llistat provisionals d’inscrits proves de setembre,               

Llistat definitiu d’inscrits proves de setembre, 

Realització de les proves: convocatòria Juny,

Realització de les proves: convocatòria setembre,

Publicació dels llistats provisionals amb el resultat de la prova de juny, 

Publicació dels llistats definitius amb el resultat de la prova de juny, 

Publicació dels llistats provisionals amb el resultat de la prova de setembre a primer curs, 

Publicació dels llistats provisionals amb el resultat de la prova de setembre a cursos diferents del primer, 

Publicació dels llistats definitius amb el resultat de la prova de setembre a primer i a cursos diferents de primer ,  

Matrícula,

 

Per a iniciar els estudis a primer curs dels Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d’accés, mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder cursar els Ensenyaments Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text unit de les dos ordres). Es pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (Segons Ordre 49/2015 en el seu article 11)

1r curs:   12 anys

2n curs:  13 anys

3er curs: 14 anys

4t curs:   15 anys

5a curs:   16 anys

6a curs:   17 anys

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es poguessin donar amb els ensenyaments generals.

Si la persona té menys de 12 anys es pot presentar però necessita una autorització de la Direcció General d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà remesa segons aquest model entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un certificat d’estudis previs de Música o Dansa de l’alumne (si té), i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Els aspirants majors de 18 anys poden presentar-se a la prova però necessiten una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” per a poder presentar-se. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model a la secretària del centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obre cada any abans de les proves, però concorreran en llistes separades als alumnes amb l’edat idònia i quedaran sempre per sota en l’ordre d’adjudicació de places vacants.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Pagament de les taxes Municipals i imprès d’inscripció.
 • Fotocopia DNI de l’alumno/a o si és el cas fotocòpia del llibre de família (per als alumnos/as menors d’edat) , on aparega solament l’alumno/a. Fotocopia DNI pare, mare o tutor/a de l’alumno/a (per als alumnes menors d’edat) .
 • Si és procedent, autorització o en la seu defecte  sol·licitud de la mateixa, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 12 anys complits l’any natural d’inici de les ensenyances.  Si procedix, presentar l’ANNEX II, informe d’ excepcionalitat.
 • Si és procedent, autorització o si no n’hi ha sol·licitud de la mateixa, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 18 anys complits l’any natural d’inici de les ensenyances. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació de dita instancia. Si procedix, presentar l’ANNEX III, informe d’excepcionalitat.

Prova

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis: Primera vista instrumental, llenguatge musical i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal format per tres professors del centre que fan la funció d’examinadors. La prova consta dels següents exercicis, els quals són eliminatoris:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, d’acord als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposarà d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 2. Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements d’acord als continguts terminals de Llenguatge Musical a 1er curs dels Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria, pràctica de lectura i dictat musical.
 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals a 1er curs dels Ensenyaments Professionals.

De aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap mena d’acompanyament instrumental.

Cadascuna de les parts es qualifica d’1 a 10, arrodonint amb un decimal si fos necessari. És obligatori obtenir un 5 o més en cadascuna de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova serà el resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis, arrodonida amb dos decimals.

Publicació del llistat dels aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim l’endemà passat al dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb edat major de la considerada idònia, les seves qualificacions seran publicades en una llista a part. Les persona interessades podran interposar una reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació en el centre. Si l’alumne aprova la prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

 

 

La prova d’accés a cursos diferents del primer d’Ensenyaments Professionals es convocarà segons disponibilitat de places i mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements dels aspirants per a accedir al curs al qual es presenta. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel decret 158/2007 (article 10) i les ordenes 28/2011 i 49/2015 (article 12 i annex V del text unit de les dos ordres).

Es pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (Segons Ordre 49/2015 en el seu article

2° curs:   13 anys

3r curs:   14 anys

4° curs:   15 anys

5a curs:   16 anys

6a curs:    17 anys

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es van poder donar amb els ensenyaments generals.

Si la persona té menys de 12 anys es pot presentar però necessita una autorització de la Direcció general d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne (si té), i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Els aspirants majors de 18 anys poden presentar-se a la prova però necessiten una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” per a poder presentar-se. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model a la secretària del centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obre cada any abans de les proves, però concorreran en llistes separades als alumnes amb l’edat idònia i quedaran sempre per sota en l’ordre d’adjudicació de places vacants.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Pagament de les taxes Municipals vigents i imprès d’inscripció.
 • Fotocopia DNI de l’alumno/a o si és el cas fotocòpia del llibre de família (per als alumnos/as menors d’edat) , on aparega solament l’alumno/a. Fotocopia DNI pare, mare o tutor/a de l’alumno/a (per als alumnes menors d’edat) .
 • Si és procedent, autorització o en la seu defecte  sol·licitud de la mateixa, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 12 anys complits l’any natural d’inici de les ensenyances. Si procedix, presentar l’ANNEX II, informe d’ excepcionalitat.
 • Si és procedent, autorització o si no n’hi ha sol·licitud de la mateixa, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 18 anys complits l’any natural d’inici de les ensenyances. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació de dita instancia. Si procedix, presentar l’ANNEX III, informe d’excepcionalit

 

Segon curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, els mateixos que per a l’accés a primer: primera vista instrumental, Llenguatge musical i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal format per tres professors del centre que fan les funcions d’examinadors. La prova consta dels següents exercicis, els quals són eliminatoris.

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 2. Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical a 2º curs d’Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical.
 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals a 2º curs dels Ensenyaments Professionals. De aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap mena d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però hauran d’interpretar dues obres en l’exercici 3, una en valencià o castellà i una altra de període anterior al classicisme en italià.

Tercer curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de llenguatge musical també s’avalua la competència de l’alumne en Piano Complementari:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 2. Llenguatge Musical/Piano Complementari: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical a 3er curs dels Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical. A més hi ha una prova de piano on l’alumne ha d’interpretar una petita lectura a vista i una obra o estudi de la seva elecció amb un nivell de 1r curs de piano complementari.
 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals a 3° curs dels Ensenyaments Professionals. De aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap mena d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici b) tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum de segon curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Quart curs

Es tracta d’una prova dividia en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de llenguatge musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 3° d’EE.PP:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 2. Harmonia/Piano Complementari: Harmonia: Realització d’un baix xifrat o harmonització d’un tiple, adequat al nivell de primer curs d’Harmonia i audició guiada amb comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Piano complementari: interpretar una petita lectura a primera vista i una obra d’estudi de la seva elecció amb un nivell de segon curs de piano complementari.
 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals a 4º curs d’Ensenyaments Professionals. De aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap mena d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici 2 tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum de tercer curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Cinquè curs

Es tracta d’una prova dividia en 3 exercicis, amb la diferència que dins de l’exercici de llenguatge musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 4° d’EE.PP:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 2. Harmonia/Piano Complementari: Harmonia: Realització d’un baix xifrat o harmonització d’un tiple, adequat al nivell de segon curs d’Harmonia i audició guiada amb comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Piano complementari: interpretar una petita lectura a primera vista i una obra d’estudi de la seva elecció amb un nivell de tercer curs de piano complementari.
 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals a 5° curs d’Ensenyaments Professionals. De aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap mena d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici 2 tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum del quart curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part c) haurà d’interpretar dues obres.

Sisè curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb l’afegit dins de la prova de coneixement de llenguatge musical d’una prova específica d’història de la Música i també, en els instruments que tinguin integrat en el currículum (piano i guitarra) d’una prova d’acompanyament:

 1. Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després de la qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 2. Anàlisi/Història de la Música/Acompanyament: Anàlisi: Anàlisi musical d’una obra o fragment, adequada al nivell de primer curs d’anàlisi i audició guiada amb un comentari harmònic i formal de la peça escoltada. Acompanyament: Transposició a una distància intervàl·lica donada d’una obra adequada al primer curs d’acompanyament. Història de la Música: Desenvolupament d’un tema del currículum adequat al primer curs d’Història de la música i audició comentada adequada al primer curs d’Història de la música.
 3. Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals a 6° curs d’Ensenyaments Professionals. De aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant tocarà sense cap mena d’acompanyament instrumental.

Els alumnes de cant no realitzaran l’exercici a), però l’exercici b) tindrà una part de l’idioma aplicat al cant corresponent al currículum del cinquè curs dels Ensenyaments Professionals, a més de la part 3 haurà d’interpretar dues obres.

Cadascuna de les parts de la prova es qualifica de l’1 al 10, arrodonint amb un decimal si fos necessari. És obligatori obtenir més d’un 5 en cadascuna de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim l’endemà passat del dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb l’edat major de la considerada idònia, les seves qualificacions seran publicades en un llistat aparto. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit al centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants amb plaça i horari de matriculació en el centre. Si l’alumne aprova la prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.