Piano Complementari

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano Complementari ACCÉS 3° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4
 • Armadura: Fins a una alteració (# o b)
 • Núm. de compassos: 16
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions.
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, crescendo i diminuendo.
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: rodona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, semicorxera i els seus corresponents silencis
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una posició correcta del cos Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans
 • Demostrar un control elemental d’independència rítmica entre les dues mans
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment
 • Mantenir l’equilibri rítmic
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical
 • Demostrar solvència en la lectura a primera vista

 

Prova B: Presentació de tres obres del nivell indicat en la llista d’obres orientatives. Interpretació d’una d’elles, triada pel tribunal.

CONTINGUTS:

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8
 • Armadura: Fins a tres alteracions (majors i menors) Dinàmica: p, mf i f amb reguladors en crescendo i diminuendo.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat- Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto…
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera
 • Agógica: Adagio, Andante Allegretto, Allegro/ Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, final de frase…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupets

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una posició correcta del cos Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans.
 • Demostrar un control elemental de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Nivell mostrat en la capacitat de la interiorització de l’obra a través de la memòria.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.

OBRES ORIENTATIVES:

 • For Chidren vol. 1, B. BARTOK
 • Cantos populars , NÖMAR
 • Àlbum d’Ana Magdalena Bach ,  J. S. BACH
 • Minuetos ,  W. A. MOZART
 • Estudis Op. 100,  BURGMÜLLER
 • Àlbum de la Joventut, R. SCHUMANN
 • Quaderns 1 i 2 d’Adriana , A. GARCÍA ABRIL

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano Complementari ACCÉS 4° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 i 6/8
 • Armadura: Fins a dues alteracions, amb alteracions accidentals
 • Núm. de compassos: 16
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón,
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, crescendo i diminuendo
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera.
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • Adoptar una posició correcta del cos Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans
 • Demostrar un control elemental d’independència rítmica entre les dues mans
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment
 • Mantenir l’equilibri rítmic
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Demostrar solvència en la lectura a primera vista

 

Prova B: Presentació de tres obres del nivell indicat en la llista d’obres orientatives. Interpretació d’una d’elles, triada pel tribunal.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2 i 3/8
 • Armadura: Tres alteracions(majors i menors) Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, crescendo i diminuendo
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat- Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto…
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro/ Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, final de frase…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans.
 • Demostrar un control elemental de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Nivell mostrat en la capacitat de la interiorització de l’obra a través de la memòria.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar solvència en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis , BURGMÜLLER Op. 100.
 • Estudis , BERTINI Op. 100
 • Àlbum d’Ana Magdalena,  J. S. BACH
 • Sonatinas Op. 36 , M. CLEMENTI
 • Sonatinas ., . J. HAYDN
 • Àlbum de la Joventut , R. SCHUMANN
 • Quaderns d’Adriana, A. G. ABRIL
 • For Children,  B. BARTOK

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano Complementari ACCÉS 5° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • CONTINGUTS
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 i 6/8.
 • Armadura: Fins a dues alteracions, amb alteracions accidentals.
 • Núm. de compassos: 16.
 • Agógica: Adagi, Errant, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón.
 • Dinàmica: piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, crescendo i diminuendo.
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera, seisillos,…
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • Demostrar un nivell de comprensió harmònic-formal que permeti desenvolupar un discurs musical coherent, basat en les indicacions assenyalades en els continguts, a elecció del tribunal.
 • Llegir a primera vista amb el piano, el fragment musical que s’ha creat.
 • Demostrar el coneixement bàsic de les possibilitats sonores del piano, a través de la utilització de patrons harmònic-melòdics propis de l’instrument.
 • Elecció i utilització d’una digitació adequada a les necessitats del fragment
 • Demostrar la correcta utilització del pedal en el cas que sigui convenient.
 • Demostrar l’adquisició d’un llenguatge musical propi fruit de la comprensió dels elements que creguin una unitat sonora proporcionada.

 

Prova B: Presentació de tres obres del nivell indicat en la llista d’obres orientatives. Interpretació d’una d’elles, triada pel tribunal.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2, 9/8 , 3/8 I 12/8
 • Armadura: Quatre alteracions(majors i menors) Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, crescendo i diminuendo.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat- Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto…
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro/ Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, final de frase…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Nivell mostrat en la capacitat de la interiorització de l’obra a través de la memòria.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Sonatinas Op.36, M. CLEMENTI
 • Sonatinas, J. HAYDN
 • Sonatinas,  L. v. BEETHOVEN
 • Àlbum de la Joventut,  R. SCHUMANN
 • Quaderns d’Adriana, G. ABRIL
 • Àlbum de la joventut ,  R. SCHUMANN
 • Mikrokosmos vol. II,  B. BARTOK
 • Peces op. 12 , . S. PROKOFIEV
 • Estudis , BERTINI 0p. 29