Anàlisi

ESPECIALITAT CURS
Anàlisi Musical Accés sisè E.P

 

CONTINGUTS:

 • INTRODUCCIÓ A l’ESTUDI DE LA FORMA. Concepte de Forma musical.
  • Evolució i renovació dels diferents tipus formals. Els gèneres musicals i la Forma.
 • L’ESTRUCTURA FORMAL:

 

 • Microorganizació interna:
  • La frase musical i les seves seccions. Tema, motiu i disseny. Ictus inicial i final. Tipus rítmics segons els seus ictus inicial i final. Fórmules melòdiques. Fórmules de carència. Fórmules combinades.
 • Tipus d’estructura:
  • Tipus rítmics de període. Exposició, repetició i reexposició. Modificacions en repeticions i reexposicions. Estructures binàries i ternàries. Frase binària, ternària i quaternària. Combinació dels períodes conclusius i suspensius. Frases amb més de quatre períodes. Estructura simètrica o regular. Frase quadrada. La frase asimètrica i les seues causes. El procés tonal i el procés modulen-te en estructures binàries i ternàries. Període principal i secundari. Introducció i Coda. Soldadura. Delimitació de frase, període i subperíode. Xicotets tipus formals: Xicotet tipus primari; Xicotet tipus binari: Lied binari; Xicotet tipus ternari: Lied ternari. Introducció als grans tipus formals.
 • IMITACIÓ I CÀNON:
  • La imitació: antecedents i particularitats. Parts de la imitació. Classes d’imitació: per moviment directe, retrògrad, contrari, aumentació, disminució, etc. El Cànon i les seves diferents espècies: obert, tancat i enigmàtic.
 • LA FUGIDA:
  • Concepte. Fugida d’escola i Fugida lliure. Elements constitutius de la Fugida. Subjecte, Resposta: real i tonal (la mutació). Contrasujeto. Fugida tonal i Fugida real. Les entrades i les tonalitats d’aquestes. Els Episodis, Codes i Codettas. Material dels Episodis. Els Estrets i les seves denominacions. Les Cadències. Reducció i ampliació del nombre de parts d’una Fugida. Pla formal de la Fugida. La 1a secció: Exposició; Particularitats. La 2a Secció: Desenvolupament; Tipus de Desenvolupament; Els episodis en aquesta secció. La 3a secció: Reexposición, la seva constitució quant a tonalitat, estrets, episodis, pedals, etc.
 • LA SUITE:
  • La Suite antiga i la Suite moderna. Constitució de la Suite antiga. La forma binària denominada tipus Suite. Principals característiques de les peces que amb més freqüència van figurar en la Suite antiga: Allemande, Courante, Sarabanda, Giga, Rondó, Bourrée i Rigodón, Gavota, Pavana, Minuet, Gallarda, Passepied, Siciliana, Musette, Hornpipe. Suite moderna: Cassació, Serenata o Divertimento.
 • ESTUDI DE LA FÓRMULA SONATA I LA SEVA VERIFICACIÓ POSTERIOR EN LA FORMA SONATA:
  • Definició i diverses accepcions del vocable Sonata. Procés evolutiu de la Suite a la Sonata.
 • Temps constitutius de la Sonata clàssica. Temps Viu inicial: Tipus Sonata. Temps Lent:
 • Tipus Suite, Tipus Lied ternari, Tipus Lied desenvolupat, Tipus Sonata amb i sense desenvolupament. Temps Moderat: Tipus Minue de sonata, Tipus Scherzo de Sonata. Temps Viu final: Tipus Rondó simple, Tipus Rondó Sonata. La Sonata en les obres pianístiques. La Sonata cíclica.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 1. Reconèixer en l’anàlisi els elements morfològics (harmònic-contrapuntísticos, melòdics, rítmics, tímbrics, etc.) dels diferents estils.
 2. Demostrar comprensió del paper sintàctic, estructural i expressiu dels elements morfològics dins de l’obra que s’analitza, així com de la interrelació de cadascun d’ells amb els restants elements compositius que constitueixen l’obra.
 3. Manifestar el grau de coordinació i subordinació de les diferents unitats formals i el seu significat dins del conjunt formal.
 4. Relacionar en l’anàlisi les estructures formals amb el seu context estilístic mostrant un coneixement dels procediments i esquemes formals propis de cada període, així com de la seva evolució i adaptació.

PROVA:

 1. Part pràctica: realitzar una detallada anàlisi musical d’una obra proposada.
 2. Part teòrica: contestar a diverses qüestions breus o desenvolupar algun tema proposat, concernent a la matèria.