Trombó

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall – Percussió Trombó ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 120 compassos.
 • Tonalitats: Fins a quatre alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de blanques, de negres, de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, picat simple, picat lligat, lligat, stacatto, tenuto, accents.
 • Dinàmiques de p, mf, f, ff, pp, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Alteracions accidentals.
 • Registre: Mi 1 fins a Sol 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra, estudi o fragment començant a demostrar certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 4° E.E.
 • Interpretar en públic, com a solista i de memòria (no és obligat però es tindrà en compte),aquests fragments, estudis o obres adaptats al seu nivell.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca  una bona respiració.
 • Demostrar un control de la respiració amb la pràctica de l’instrument.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar relaxació en situacions de conflicte (Examen)
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Començar a demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Priere, Robert CLERISSE
 • Ballade, G. DESTANQUE & J. LARGUEZE
 • Introducction et Allegro Martial, W. V. DORSSELAER
 • Poeme, Robert CLERISSE
 • Theme de Concours, Robert CLERISSE

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 40 compassos.
 • Tonalitats: Fins a quatre alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de blanques, de negres, de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, picat simple, picat-lligat, stacatto, tenuto, accents.
 • Dinàmiques de p, mf, f, ff, pp, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Agógica: Accelerant i ritardando.
 • Alteracions accidentals.
 • Registre: Mi 1 fins a Sol 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant  els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 4° E.E.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Començar a demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall – Percussió Trombó ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 120 compassos.
 • Tonalitats: Fins a quatre alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus corresponents puntillos.
  Valoracions irregulars: Tresillos de blanques, de negres, de corxeres, dosillos.
  Articulació i Accentuació: Lligat natural, picat simple, picat lligat, lligat, stacatto, tenuto, accents.
 • Dinàmiques de p, mf, f, ff, pp, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Alteracions accidentals.
 • Utilitzar convenientment el transpositor.
 • Registre: Mi 1 fins a Sol 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra, estudi o fragment començant a demostrar certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 1° E.P.
 • Interpretar en públic, com a solista i de memòria (no és obligat però es tindrà en compte),aquests fragments, estudis o obres adaptats al seu nivell.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca  una bona respiració.
 • Demostrar un control de la respiració amb la pràctica de l’instrument.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar relaxació en situacions de conflicte (Examen)
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Començar a demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Idylle, R. CLÉRISSE
 • The Young Maestro, Clifford P. BARNES
 • Fantasia, Jean-François MICHEL
 • Trombonaria, J. BROUQUIÈRES
 • Ballade, G. DESTANQUE & J. LARGUEZE

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 48 compassos.
 • Tonalitats: Fins a quatre alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de blanques, de negres, de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, picat simple, picat-lligat, stacatto, tenuto, accents.
 • Dinàmiques de p, mf, f, ff, pp, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Agógica: Accelerant i ritardando.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Registre: Mi 1 fins a Sol 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 1° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca  una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Començar a demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall – Percussió Trombó ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 136 compassos.
 • Tonalitats: Fins a cinc alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de blanques, de negres, de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, picat simple, picat lligat, lligat, stacatto, tenuto, accents.
 • Dinàmiques de p, mf, f, ff, pp, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Alteracions accidentals.
 • Utilitzar convenientment el transpositor.
 • Clau de Do en quarta
 • Registre: Mi 1 fins a la 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra, estudi o fragment demostrar certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant  els coneixements adquirits de lectura i utilitzant  la correcta mesura adaptats al nivell de 2° E.P.
 • Interpretar en públic, com a solista i de memòria (no és obligat però es tindrà en compte),aquests fragments, estudis o obres adaptats al seu nivell.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Demostrar un control de la respiració amb la pràctica de l’instrument.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar relaxació en situacions de conflicte (Examen)
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Colneford Suite, .A. BULLARD
 • Fantasy for Trombone, .J. CURNOW
 • Suite de Dansis, J. PEZEL
 • Air de Lia L’enfant Prodigui, C. DEBUSSY
 • Trombonaria, .J. BROUQUIÈRES

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 56 compassos.
 • Tonalitats: Fins a cinc alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de blanques, de negres, de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, picat simple, picat-lligat, lligat, stacatto, tenuto, accents.
 • Dinàmiques de p, mf, f, ff, pp, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Agógica: Accelerant i ritardando.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Registre: Mi 1 fins a la 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 2° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall – Percussió Trombó ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 150 compassos.
 • Tonalitats: Fins a sis alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: Qualsevol tipus de compàs simple o compost
 • Figures rítmiques de nota i silenci: Qualsevol tipus de figura.
 • Valoracions irregulars: Qualsevol tipus de figures irregulars
 • Articulació i Accentuació: Qualsevol tipus d’articulació i accentuació.
 • Dinàmiques i Agógica: Qualsevol tipus de matís i de velocitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Registre: Do 1 fins a Sib 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 3° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Respectar les dinàmiques.
 • Demostrar autonomia en la pràctica individual.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca  una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Interpretar aquesta obra on demostre utilitzar convenientment el transpositor.
 • Interpretar aquesta obra on es combinin les dues claus (Fa4a i Do4a)
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • La Història del Trombó, P. M. DUBOIS
 • Sonata en D- Dur, .A. CALDARA
 • Romanç, C. M. von WEBER
 • La Femme a Barbe, J. BERGHMANS
 • Fantasia, Miquel BADIA

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 64 compassos amb alteracions accidentals.
 • Tonalitats: Fins a sis alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: Qualsevol tipus de compàs simple o compost
 • Figures rítmiques de nota i silenci: Qualsevol tipus de figura.
 • Valoracions irregulars: Qualsevol tipus de figures irregulars
 • Articulació i Accentuació: Qualsevol tipus d’articulació i d’accentuació.
 • Dinàmiques i Agógica: Qualsevol tipus de matís i de velocitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Registre: Do 1 fins a Sib 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant  els coneixements adquirits de lectura i utilitzant  la correcta mesura adaptats al nivell de 3° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Respectar les dinàmiques.
 • Demostrar autonomia en la pràctica individual.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Interpretar aquesta obra on demostre utilitzar convenientment el transpositor.
 • Interpretar aquesta obra on es combinin les dues claus (Fa4a i Do4a)
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall – Percussió Trombó ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 200 compassos.
 • Tonalitats: Fins a set alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: Qualsevol tipus de compàs simple o compost
 • Figures rítmiques de nota i silenci: Qualsevol tipus de figura.
 • Valoracions irregulars: Qualsevol tipus de figures irregulars
 • Articulació i Accentuació: Qualsevol tipus d’articulació i accentuació.
 • Dinàmiques i Agógica: Qualsevol tipus de matís i de velocitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Utilització de diferents sordines
 • Notes estranyes (cadències, apoyaturas, semitrinos…)
 • Registre: Sib -1 fins a Sib 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant  els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 3° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Respectar les dinàmiques.
 • Demostrar autonomia en la pràctica individual.
 • Mostrar una bona posició corporal que  afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Interpretar aquesta obra on demostre utilitzar convenientment el transpositor.
 • Interpretar aquesta obra on es combinin les dues claus (Fa4a i Do4a)
 • Demostrar interpretació de cadències, apoyaturas, semitrinos.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert Piece, P. V. de la NUX
 • Sonata núm. 1, J. E. GALLIARD
 • Cavatine, J. DEMERSSEMAN
 • Concertino, E. SACHSE
 • Elegy for Mippy II, L. BERNSTEIN

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 72 compassos amb alteracions accidentals.
 • Tonalitats: Fins a set alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: Qualsevol tipus de compàs simple o compost
 • Figures rítmiques de nota i silenci: Qualsevol tipus de figura.
 • Valoracions irregulars: Qualsevol tipus de figures irregulars
 • Articulació i Accentuació: Qualsevol tipus d’articulació i accentuació.
 • Dinàmiques i Agógica: Qualsevol tipus de matís i de velocitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Utilització de diferents sordines.
 • Notes estranyes (Cadències, apoyaturas, semitrinos…)
 • Registre: Sib -1 fins a Sib 3

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant  la correcta mesura adaptats al nivell de 4° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Respectar les dinàmiques.
 • Demostrar autonomia en la pràctica individual.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Interpretar aquesta obra a primera vista on demostre utilitzar convenientment el transpositor.
 • Interpretar aquesta obra on es combinin les dues claus (Fa4a i Do4a)
 • Demostrar interpretació de cadències, apoyaturas, semitrinos.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall – Percussió Trombó ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 250 compassos.
 • Tonalitats: Fins a set alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: Qualsevol tipus de compàs simple o compost
 • Figures rítmiques de nota i silenci: Qualsevol tipus de figura.
 • Valoracions irregulars: Qualsevol tipus de figures irregulars
 • Articulació i Accentuació: Qualsevol tipus d’articulació i accentuació.
 • Doble i triple picat.
 • Dinàmiques i Agógica: Qualsevol tipus de matís i de velocitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Utilització de diferents sordines.
 • Notes estranyes (Cadències, apoyaturas, semitrinos…)
 • Notes pedals. Sib i La-1
 • Registre: La -1 fins a Sib 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 5° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Respectar les dinàmiques.
 • Demostrar autonomia en la pràctica individual.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar els diferents tipus de picat (doble i triple)
 • Interpretar aquesta obra on demostre utilitzar convenientment el transpositor.
 • Interpretar aquesta obra on es combinin les dues claus (Fa4a i Do4a)
 • Demostrar interpretació de cadències, apoyaturas, semitrinos.
 • Demostrar registre greu. Notes pedals.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Romanç, A. JORGENSEN
 • Cavatine Op.144, C. SAINT-*SAENS
 • Sonata núm. 2, J. E. GALLIARD
 • Walzer-Arie Núm. 2, S. ALCHAUSKY
 • Fantasia for Trombone, F. HIDAS

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 80 compassos amb alteracions accidentals.
 • Tonalitats: Fins a set alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: Qualsevol tipus de compàs simple o compost
 • Figures rítmiques de nota i silenci: Qualsevol tipus de figura.
 • Valoracions irregulars: Qualsevol tipus de figures irregulars
 • Articulació i Accentuació: Qualsevol tipus d’articulació i accentuació.
 • Doble i triple picat.
 • Dinàmiques i Agógica: Qualsevol tipus de matís i de velocitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Clau de DO en quarta
 • Utilització del transpositor convenientment.
 • Utilització de diferents sordines.
 • Notes estranyes (Cadències, apoyaturas, semitrinos…)
 • Notes pedals. Sib i La-1
 • Registre: La -1 fins a Sib 3

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, demostrant certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant  els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 4° E.P.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Respectar les dinàmiques.
 • Demostrar autonomia en la pràctica individual.
 • Mostrar una bona posició corporal que afavorisca una bona respiració.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant  la mesura, afinació, articulació, fraseig i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar els diferents tipus de picat (doble i triple)
 • Interpretar aquesta obra a primera vista on demostre utilitzar convenientment el transpositor.
 • Interpretar aquesta obra on es combinin les dues claus (Fa4a i Do4a)
 • Demostrar interpretació de cadències, apoyaturas, semitrinos.
 • Demostrar registre greu. Notes pedals.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.