Trompa

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’ una obra, estudi o fragment d’ una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’ obra completa.

 • Compassos que presenti l’ obra escollida.

 • Matisos.

 • Tonalitats.

 • Alteracions accidentals.

 • Elements tècnics.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.

 • Avaluació de l’ emissió.

 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.

 • Valoració de l’ aprenentatge de memòria de l’ obra escollida per l’ aspirant.

 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.

 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’ obra.

 • Fraseig d’ acord amb el nivell exigit.

 • Domini de la respiració diafragmàtica.

 • Posició corporal correcta que faciliti l’ execució amb l’ instrument.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Andante Op. Posthum, Richard Strauss.

 • Andromeda Serenade, L.V.Beethoven

 • Evocacions, Miguel Brotóns.

 • Fantaisie Brève, Jacques Pernoo.

 • Idylle, Alexander Glazunov

 • Intermezzo Op. 35, Reinhold Glière.

 • Primera Sonata, Luigi Cherubini.

 • Romance Op.36, C.Saint Saëns

 • Romance, William Zinn

 • Sonatina op. 56, Ruth Gipps.

 • Two Easy Pieces, Adam Carse

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Lectura d’ una obra a primera vista amb les característiques següents:

CONTINGUT

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats fins a 2 alteracions (Majors i menors).

 • Compassos: 2/4,3/4,4/4.

 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera i tresets de corxera amb els seus respectius silencis i puntets.

 • Articulació i Accentuació: Picat i Lligat.

 • Dinàmiques de p, mf, f.

 • Agògica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 • Registre: sol 2 al sol 4.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’ esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’ execució musical.

 • Demostrar el domini en l’ execució de la lectura a primera vista

 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’ ús de les possibilitats sonores de l’ instrument.

 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.

 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’ execució amb l’ instrument.

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’ una obra, estudi o fragment d’ una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’ obra completa.

 • Compassos que presenti l’ obra escollida.

 • Matisos.

 • Tonalitats.

 • Alteracions accidentals.

 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per superar la prova d’ accés a 2n curs.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.

 • Avaluació de l’ emissió.

 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.

 • Valoració de l’ aprenentatge de memòria de l’ obra escollida per l’ aspirant.

 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.

 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’ obra.

 • Fraseig d’ acord amb el nivell exigit.

 • Domini de la respiració diafragmàtica.

 • Posició corporal correcta que faciliti l’ execució amb l’ instrument.

OBRES ORIENTATIVES:

 • A Irlande, E.Bozza.

 • Melody, E. Rozanov.

 • Nine Pieces, Eileen Clews.

 • Nocturn Op.7, Franz Strauss.

 • Reverien Op.24, A.G Lazunov.

 • Rondo Kv 412, W. Amadeus Mozart.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Lectura d’ una obra a primera vista amb les característiques següents:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).

 • Compassos: 2/4,3/4, 4/4

 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera i els seus respectius silencis i puntets.

 • Articulació: Picat i Lligat.

 • Dinàmiques de p, mf, f amb reguladors tant ascendents com descendents.

 • Intervals fins a 7as majors.

 • Transport trompa a Mib i trompa a Sol.

 • Registre: Do 2, sol 4.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’ esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’ execució musical.

 • Demostrar el domini en l’ execució de la lectura a primera vista

 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’ ús de les possibilitats sonores de l’ instrument.

 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.

 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’ execució amb l’ instrument.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’ una obra, estudi o fragment d’ una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’ obra completa.

 • Compassos que presenti l’ obra escollida.

 • Matisos.

 • Tonalitats.

 • Alteracions accidentals.

 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per superar la prova d’ accés a 3r curs.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.

 • Avaluació de l’ emissió.

 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.

 • Valoració de l’ aprenentatge de memòria de l’ obra escollida per l’ aspirant.

 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.

 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’ obra.

 • Fraseig d’ acord amb el nivell exigit.

 • Domini de la respiració diafragmàtica.

 • Posició corporal correcta que faciliti l’ execució amb l’ instrument.

 OBRES ORIENTATIVES:

 • Alla Caccia, A. Abbott.

 • Concert a Re Nº1 Kv 412 + 514, W. Amadeus Mozart.

 • Larghetto, Emmanuel Chabrier.

 • Legende, M. Poot.

 • Les adieux, F. Strauss.

 • Nocturn Op. 35, Reinhold Glière.

 • Notturno Op.112, Carl Reinecke.

 • Romance, A. Luigini.

 • Romanza Op.59/2, Jan Koetsier.

 • Triptoe Suite, Pamela J. Marshall.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

PROVA C: Lectura d’ una obra a primera vista amb les característiques següents:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 50 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).

 • Compassos:2/4,3/4, 4/4,3/8, 6/8, 9/8,12/8,2/2.

 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, tresets de cabdal amb els seus respectius silencis i puntets.

 • Articulació i Accentuació: Picat, Lligat i Staccato.

 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff (també es pot fer servir reguladors tant ascendents com descendents).

 • Intervals: fins a 8a majors.

 • Transport trompa a Mi b, Sol, Re i a La.

 • Registre: Do 2, Sol4.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’ esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’ execució musical.

 • Demostrar el domini en l’ execució de la lectura a primera vista

 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’ ús de les possibilitats sonores de l’ instrument.

 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.

 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’ execució amb l’ instrument.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’ una obra, estudi o fragment d’ una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’ obra completa.

 • Compassos que presenti l’ obra escollida.

 • Matisos.

 • Tonalitats.

 • Alteracions accidentals.

 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per superar la prova d’ accés a 4t curs.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.

 • Avaluació de l’ emissió.

 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.

 • Valoració de l’ aprenentatge de memòria de l’ obra escollida per l’ aspirant.

 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.

 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’ obra.

 • Fraseig d’ acord amb el nivell exigit.

 • Domini de la respiració diafragmàtica.

 • Posició corporal correcta que faciliti l’ execució amb l’ instrument.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Ballade Normande, Yvonne Desportes.

 • Concert nº3 KV 447, W. Amadeus Mozart.

 • Concert, Saverio Mercadante.

 • Elegie, F.Poulenc.

 • Empfindungen am Meere Op.12, F.Strauss.

 • Hunter ́s Moon, Gilbert Vinter.

 • Piece en Re, Henri Busser.

 • Sonata a Sib menor, Telemann.

 • Sonata Op.17 a Fa, Ludwig van Beethoven.

 • Sonata, S.Adler.

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

PROVA C: Lectura d’ una obra a primera vista amb les característiques següents:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 70 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).

 • Compassos: 2/4,3/4, 4/4,6/8, 9/8,12/8,2/2.

 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, tresets de corxera amb els seus respectius silencis i puntets.

 • Articulació i Accentuació: Picat, Lligat, Staccato, picat-lligat.

 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff, sfz (també es pot fer servir tant ascendents com descendents).

 • Intervals: fins a 10a majors.

 • Transport trompa a Mi b, Sol, Re, La i Si b.

 • Registre: La1 a Si4.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’ esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’ execució musical.

 • Demostrar el domini en l’ execució de la lectura a primera vista

 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’ ús de les possibilitats sonores de l’ instrument.

 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.

 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’ execució amb l’ instrument.

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’ una obra, estudi o fragment d’ una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’ obra completa.

 • Compassos que presenti l’ obra escollida.

 • Matisos.

 • Tonalitats.

 • Alteracions accidentals.

 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per superar la prova d’ accés a 5è curs.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.

 • Avaluació de l’ emissió.

 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.

 • Valoració de l’ aprenentatge de memòria de l’ obra escollida per l’ aspirant.

 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.

 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’ obra.

 • Fraseig d’ acord amb el nivell exigit.

 • Domini de la respiració diafragmàtica.

 • Posició corporal correcta que faciliti l’ execució amb l’ instrument.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Bagatelle per a trompa greu, G.Neuling.

 • Chassacor, J. Hubeau.

 • Concert nº2 K. 417, W. Amadeus Mozart.

 • Sonata, Edith Borrof.

 • Sur les cimes, Eugène Bozza.

 • Tema i variacions Op.13, F. Strauss.

 • Villanelle, Paul Dukas.

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

PROVA C: Lectura d’ una obra a primera vista amb les característiques següents:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 90 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).

 • Compassos: tots.

 • Figures rítmiques de nota i silenci: tots els valors existents, mesures irregulars i síncopes.

 • Articulació i Accentuació: totes. Picat, Lligat, Staccato, picat-lligat, etc.

 • Dinàmiques: es poden utilitzar tots els registres de matís, així com diferents efectes sonors (bouché, frullato, etc.).

 • Intervals: fins a 12a majors.

 • Transport trompa a Mib, Sol, Re, La, Sib i Lab.

 • Registre: Fa1 a Do 4.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’ esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’ execució musical.

 • Demostrar el domini en l’ execució de la lectura a primera vista

 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’ ús de les possibilitats sonores de l’ instrument.

 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.

 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’ execució amb l’ instrument.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’ una obra, estudi o fragment d’ una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’ obra completa.

 • Compassos que presenti l’ obra escollida.

 • Matisos.

 • Tonalitats.

 • Alteracions accidentals.

 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per superar la prova d’ accés a 6è curs.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.

 • Avaluació de l’ emissió.

 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.

 • Valoració de l’ aprenentatge de memòria de l’ obra escollida per l’ aspirant.

 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.

 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’ obra.

 • Fraseig d’ acord amb el nivell exigit.

 • Domini de la respiració diafragmàtica.

 • Posició corporal correcta que faciliti l’ execució amb l’ instrument.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert nº2 a Re Major, Joseph Haydn.

 • Concert nº4 KV 495, W. Amadeus Mozart.

 • Concert nº1 en Mib M Op. 11, Richard Strauss.

 • Concert Op. 8, Franz Strauss.

 • Conciertpiece Op. 94, C. Saint-Saëns.

 • Crepuscule, Elsa Barraine.

 • Laudatio, Bernhard Krol.

 • Sonata, P. Hindemith.

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

PROVA C: Lectura d’ una obra a primera vista amb les característiques següents:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 100 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats: totes.

 • Compassos: tots.

 • Figures rítmiques de nota i silenci: tots els valors existents, mesures irregulars i síncopes.

 • Articulació i Accentuació: totes. Picat, Lligat, Staccato, picat-lligat, etc.

 • Dinàmiques: es poden utilitzar tots els registres de matís, així com diferents efectes sonors (bouché, frullato, etc.)

 • Intervals: fins a 14a major.

 • Transport trompa tots.

 • Registre: Fa1 a Do4.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’ esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’ execució musical.

 • Demostrar el domini en l’ execució de la lectura a primera vista

 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’ ús de les possibilitats sonores de l’ instrument.

 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.

 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’ execució amb l’ instrument.

 • Emissió correcta i qualitat sonora.