Proves de accés i ingrés

INGRÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés d’ensenyaments elementals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025. (DOGV. NÚM 9833 DE 22.04.2024)

INSCRIPCIÓ: des de les 9.00h. del 20 de maig  fins a les 15.00h. del 7 de juny de 2024

REALITZACIÓ DE LES PROVES: 3 de juliol de 2024 a les 9.30h. Les especialitats de Flauta travessera, Percussió, Piano i trompeta realitzaran  la  prova  en la seu de  l’Orquestra Simfònica Alcoiana  (darrere Teatre Calderón),  el de accés a 1r curs es  realitzará en el Conservatori Professional de Música Juan Cantó.

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS ENSENYAMENTS ELEMENTALS, 10 de juny de 2024

LLISTAT DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS ENSENYAMENTS ELEMENTALS Y PLACES VACANTS, 14 de juny de 2024

LLISTAT PROVISIONAL PROVA D’ ACCÉS A 1º CURS DELS ENSENYANCES ELEMENTALS, 8 de juliol de 2024

LLISTAT DEFINITIU PROVA D’ACCÉS A 1º CURS DELS ENSENYANCES ELEMENTALS, 22 de juliol de 2024

LLISTAT PROVISIONAL PROVES D’ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DEL 1º DELS ENSENYANCES ELEMENTALS, 8 de juliol de 2024

LLISTAT DEFINITIU PROVES D’ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DEL 1º DELS ENSENYANCES ELEMENTALS, 22 de juliol de 2024

 

PRESENTACIÓ

SEU ELECTRÒNICA (ÚNICAMENT DE FORMA TELEMÀTICA)

Documentació que s’ha d’aportar:

– Solicitud de inscripción

– Solicitud de inscripción para alumnado con edad mayor de la ordinaria

– Escrito motivado para poder realizar la prueba de ingreso o de acceso: per a alumnat menor de 8 anys o major de 12 anys

– Certificado de estudios previos de Música: per a alumnat menor de 8 anys o major de 12 anys

– Fotografía reciente en color tamaño carné (en formato pdf)

– DNI alumno o alumna, o en su caso hoja del Libro de Familia donde conste

– DNI del padre

– DNI de la madre

– DNI, en su caso, de las personas representantes legales en caso de menor de edad

Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d’ingrés i/o accés al conservatori / als conservatoris on desitgen realitzar les proves indicades, tot assumint les condicions amb referència a la veracitat de tota la documentació enviada.

A més, tot l’alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d’aquests, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l’examen (per a poder ser confrontada per part del personal del conservatori).

OBJECTE DEL TRÀMIT

L’alumnat que desitge iniciar els ensenyaments elementals de música a través de l’ingrés en primer curs, haurà de realitzar una prova per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

Així mateix, podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d’una prova realitzada davant d’una comissió d’avaluació designada pel director del centre, l’aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i se’n valore l’edat idònia.

REQUISITS

Els ensenyaments elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

PROCEDIMENT PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES ESCOLARS I MATRÍCULA

INGRÉS A PRIMER CURS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Està regulat per les Ordres 49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007 i 148/1014 del Currículum.

S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit i més de dotze s’entendrà com a excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren produir amb els ensenyaments generals.

Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, per iniciar ensenyaments elementals o professionals en Música o Dansa, o per accedir a cursos diferents del primer, hauran d’obtindre  autorització per assistir a les proves d’ingrés o accés, respectivament.

Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar a la direcció del centre la presentació de les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa.

El alumnat  que tinga l’autorització d’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs 2013-2014, no hauran de fer una nova sol·licitud d’accés a ensenyaments professionals.

Quan ho sol·licitaré?

Per a alumnes amb edats menors : Les sol·licituds s’han de remetre a la direcció  dels conservatoris i/o centres autoritzats d’ensenyaments elementals i professionals de música i  dansa, de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés.

Per a alumnes amb edats  superiors : Hauran d’anar al centre on vulguen fer la prova per conèixer els terminis de presentació d’aquesta instància.

On anar?

1.- Els sol·licitants menors d’edat de les fixades amb carácter ordinari presentaran la sol·licitud, segons l’Annex II, en conservatoris i/o centres autoritzats, o telemàticament, gestionats per aquests centres.

2.- Els sol·licitants d’edats superiors a les fixades amb carácter ordinària presentaran la sol·licitud , segons l’Annex III, davant la direcció del conservatori o centre autoritzat.

Els aspirants hauran de realitzar una prova d’aptituds musicals en què no es requeriran coneixements musicals previs.

Es valoraran les aptituds dels aspirants i s’adjudicaran les places segons la qualificació obtinguda i seguint l’ordre de prelació establit en l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Proves

Entonació: Imitació de diverses línies melòdiques. Comparació de diverses línies melòliques i reconéixer si són iguals o diferents.

Ritmes: Imitació de diversos dissenys rítmics. Comparació de diversos dissenys rítmics i  reconéixer si són iguals o diferents.

Altura: Compara diversos sons per a reconéixer si hi ha moviment i si és ascendent o descendent. Reconéixer dos o tres sons simultanis.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori Joan Cantó d’Alcoi ha decidit adoptar els criteris següents:

Establir l’edat idònia d’accés als ensenyaments elementals en els valors següents:

 • 1r curs: 8 anys
 • 2n curs: 9 anys
 • 3r curs: 10 anys
 • 4t curs: 11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtenir la nota final que apareixerà en l’acta.

 • Alumnes amb edat idònia: nota mitjana x 1
 • Alumnes amb un any més de l’edat idònia:nota mitjana x 0,95
 • Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0,90
 • Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0.85
 • Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia: nota mitjana x 0,80

Publicació de la llista d’aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran probablement l’endemà de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit adreçat al centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants.

Adjudicació de vacants

Es publicarà una llista amb l’oferta de places vacants desglossades per instrument.

En l’acte d’adjudicació, el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a haurà d’acreditar-se per mitjà del seu DNI, i es triaran les places vacants per ordre de puntuació fins que s’esgote la llista. Una vegada esgotades les places que hi haja vacants en cada instrument, s’oferirà la possibilitat de formar part d’una llista d’espera (màxim 2 instruments diferents) per si hi haguera baixes sobrevingudes.

ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

L’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals està regulat per les Ordres 49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007 i 148/1014 del Currículum.

S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit i més de dotze s’entendrà com a excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es puguen produir en els ensenyaments generals.

Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, per iniciar ensenyaments elementals o professionals en Música o Dansa, o per accedir a cursos diferents del primer, hauran d’obtindre  autorització per assistir a les proves d’ingrés o accés, respectivament.

Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, tal com estableix l’article 2 de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar a la direcció del centre la presentació de les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa.

El alumnat  que tinga l’autorització d’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs 2013-2014, no hauran de fer una nova sol·licitud d’accés a ensenyaments professionals.

Quan ho sol·licitaré?

Per a alumnes amb edats menors : Les sol·licituds s’han de remetre a la direcció  dels conservatoris i/o centres autoritzats d’ensenyaments elementals i professionals de música i  dansa, de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés.

Per a alumnes amb edats  superiors : Hauran d’anar al centre on vulguen fer la prova per conèixer els terminis de presentació d’aquesta instància.

On anar?

1.- Els sol·licitants menors d’edat de les fixades amb carácter ordinari presentaran la sol·licitud, segons l’Annex II, en conservatoris i/o centres autoritzats, o telemàticament, gestionats per aquests centres.

2.- Els sol·licitants d’edats superiors a les fixades amb carácter ordinària presentaran la sol·licitud , segons l’Annex III, davant la direcció del conservatori o centre autoritzat.

L’aspirant haurà de demostrar que posseeix els coneixements tècnics, instrumentals i teòrics pràctics corresponents al curs al qual desitja accedir. La seua admissió està condicionada a l’existència de vacants després de l’adjudicació de places en el primer curs. La prova es realitzarà després de les proves d’ingrés al primer curs.

Proves

Tota la informació sobre el contingut per a les proves d’accés està en” informació acadèmica-ensenyament elemental-continguts terminals per assignatura” d’aquesta web.

Les proves específiques d’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals de totes les especialitats instrumentals de Música es realitzaran segons el currículum del curs precedent al qual opta l’aspirant i tindran l’estructura següent:

1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. 2. Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòrico-pràctics del llenguatge musical.

3. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, entre una llista de tres que presentarà l’alumne/a. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori Joan Cantó d’Alcoi ha decidit adoptar els criteris següents: establir l’edat idònia d’accés als ensenyaments elementals en els valors següents:

 • 2n curs: 9 anys
 • 3r curs: 10 anys
 • 4t curs: 11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtenir la nota final que apareixerà en l’acta.

 • Alumnes amb edat idònia: nota mitjana x 1
 • Alumnes amb un any més de l’edat idònia: nota mitjana x 0,95
 • Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0,90
 • Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0.85
 • Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia: nota mitjana x 0,80

Cada una de les parts es qualifica d’1 a 10, amb dos decimals com a màxim. És obligatori obtenir un 5 o més en cada una de les proves per a poder aprovar l’accés, que sempre quedarà supeditat a l’existència de places vacants.

Publicació de la llista d’aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran probablement l’endemà de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit adreçat a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’alumne/a aprova la prova, però no arriba a obtenir plaça, es quedarà en una llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

NORMATIVA

Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establEix el currículum dels ensenyaments elementals de música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606 de 25/09/07). Vegeu el Decret 159/2007, de 21 de setembre.

Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11). Vegeu l’Ordre 28/2011, de 10 de maig.

Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15). Vegeu l’Ordre 49/2015, de 14 de maig.

Decret 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments elementals de música i es regula l’accés a aquests ensenyaments, i s’incorpora al catàleg d’especialitats la Dolçaina (DOGV núm. 7360, de 15-09-2014). Vegeu el Decret 148/2014, de 12 de setembre.