Proves de accés i ingrés

Ingrés als Ensenyaments Elementals

Accés a Ensenyaments Elementals

 

Termini de presentació de so-licituds d’autorizació al Consell Escolar per a presentar-se als aspirants amb MAJOR edat de la idònia
Publicació de la resolució del Consell Escolar

Període de inscripció

 

Llistat provisional de alumnes/as admesos per a la realització de les proves d’accés, 

Llistat definitiu de alumnes/as admesos per a la realització de les proves d’accés,

Llistat de places vacants per a la realització de les proves de setembre

Realizació de les proves d’ingrés, 

Presentació de la documentació en el centre:

Publicació de les llistes provisionals d’admesos, 

Publicació de les llistes definitives d’admesos, 

Procediment públic de adjudicació de places escolars i matrícula,

L’ingrés al primer curs d’Ensenyaments Elementals està regulat per les ordes 49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007148/2014 del Currículum.

Es pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

“Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici de els ensenyaments elementals amb menys de huit i més de dotze s’entendrà com a excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren produir amb els ensenyaments generals.

Si la persona té 7 anys o menys es pot presentar però necessita una autorització de la Direcció General d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne/a (si té), i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Si la persona té més de 12 anys necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model a la secretària del centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves.

Documentació a aportar:

• Sol·licitud d’inscripció.

• Fotocopia DNI de l’alumne/a o si és el cas fotocòpia del llibre de família (per als alumnes/as menors d’edat), on aparega només l’alumne/a.

• Fotocopia DNI pare, mare o tutor/a de l’alumne/a (per als alumnes menors d’edat).

• Si és procedent, autorització o en defecte d’això sol·licitud d’aquesta, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 8 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Si és procedent, presentar l’ANNEX II, informe d’excepcionalitat.

• Si és procedent, autorització o en defecte d’això sol·licitud d’aquesta, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 12 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentacion d’aquesta instància. Si escau, presentar l’ANNEX III, informe d’excepcionalitat.

Els aspirants realitzaran una prova d’aptituds musicals en la qual no es requeriran coneixements musicals previs.

Es valoraran les aptituds dels aspirants i s’adjudicaran les places segons la qualificació obtinguda i seguint l’orde de prelació establit en l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Proves

Entonació: Imitació de diverses línies melòdiques. Comparació de diverses línies melòdiques reconeixent si són iguals o diferents.

Ritmes: Imitació de diversos dissenys rítmics. Comparació de diversos dissenys rítmics reconeixent si són iguals o diferents.

Altura: Compara diversos sons reconeixent si hi ha moviment i si és ascendent o descendent. Reconéixer dos o tres sons simultanis.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori “Juan Cantó” d’Alcoi ha decidit adoptar els següents criteris: Establir l’edat idònia d’accés a ensenyaments elementals en els següents valors:

1r curs:      8 anys

2n curs:     9 anys

3er curs:  10 anys

4t curs:     11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtindre la nota final que apareixerà en l’acta.

Alumnes amb edat idònia : Nota mitjana x 1

Alumnes amb un any més de l’edat idònia: Nota mitjana x 0,95

Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia: Nota mitjana x 0,90

Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia: Nota mitjana x 0.85

Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia: Nota mitjana x 0,80

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran probablement al dia següent de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en un llistat ordenant de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils comptant des de l’endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit al centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants.

Adjudicació de vacants.

Es publicarà un llistat amb l’oferta de places vacants desglossades per instrument.

En l’acte d’adjudicació el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a haurà d’acreditar-se mitjançant el seu DNI, i es triaran les places vacants per ordre de puntuació fins que s’esgote el llistat. Una vegada esgotades les places de les quals hi haja vacants en cada instrument s’oferirà la possibilitat de formar part d’una llista d’espera (màxim 2 instruments diferents) per si hagueren baixes sobrevingudes.

 

L’accés a segon, tercer i quart curs dels Ensenyaments Elementals està regulat per les ordes 49/201528/2011, a més del Decret 159/2007 i 148/2014 del Currículum.

Es pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

“Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit i més de dotze s’entendrà com a excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es van poder produir amb els ensenyaments generals.

Si la persona té 7 anys o menys es pot presentar però necessita una autorització de la Direcció general d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne/a (si té), i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Si la persona té més de 12 anys necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model a la secretària del centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves.

Documentació a aportar:

• Sol·licitud d’inscripció.

• Fotocopia DNI de l’alumne/a o si escau fotocòpia del llibre de família (per als alumnes/as menors d’edat), on aparega només l’alumne/a.

• Fotocopia DNI pare, mare o tutor/a de l’alumne/a (per als alumnes menors d’edat).

• Si és procedent, autorització o en defecte d’això sol·licitud d’aquesta, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 8 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Si és procedent, presentar l’ANNEX II, informe d’excepcionalitat.

• Si és procedent, autorització o en defecte d’això sol·licitud d’aquesta, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 12 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació d’aquesta instància. Si és procedent, presentar l’ANNEX III, informe d’excepcionalitat.

L’aspirant haurà de demostrar posseir els coneixements tècnics, instrumentals i teòrics pràctics corresponents al curs al fet que desitja accedir. La seua admissió està condicionada a l’existència de vacants després de l’adjudicació de places al primer curs. La prova es realitzarà després de les proves d’ingrés al primer curs.

Proves

Les proves específiques d’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals de totes les especialitats instrumentals de música es realitzaran segons el currículum del curs precedent al fet que l’aspirant opta i tindran la següent estructura:

1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

2. Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric pràctics del llenguatge musical.

3. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, de una llista de tres que presentarà l’alumne/a. Es valorarà l’execució de memòria dels obres presentades i la dificultat dels mateixes.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del conservatori “Juan Cantó” d’Alcoi ha decidit adoptar els següents criteris: Establir l’edat idònia d’accés a ensenyaments elementals en els següents valors:

2n curs:     9 anys

3er curs:  10 anys

4t curs:     11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtindre la nota final que apareixerà en l’acta.

Alumnes amb edat idònia: Nota mitjana x 1

Alumnes amb un any més de l’edat idònia: Nota mitjana x 0,95

Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia: Nota mitjana x 0,90

Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia: Nota mitjana x 0.85

Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia: Nota mitjana x 0,80

Cadascuna de les parts es qualifica d’1 a 10, amb dos decimals com a màxim. És obligatori obtindre un 5 o més en cadascuna de les proves per a poder aprovar l’accés, que sempre quedarà supeditat a l’existència de places vacants.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran   probablement al dia següent de la prova  en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació en el centre. Si l’alumne/a aprova la prova però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.