Proves de accés i ingrés

INGRÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Calendari extraordinari per a la inscrpció i la realització de les proves d’ingrés i accés als ensenyaments elementals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021. (DOGV NÚM. 8833 DE 12.06.2020)

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés d’ensenyaments elementals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021. (DOGV. NÚM.. 8809 DE 12.05.2020)

INSCRIPCIÓ: del 18 de maig al 25 de maig de 2020

INSCRIPCIÓ EXTRAORDINÀRIA: d’1 de juliol al 3 de juliol de 2020

LLISTATS EXTRAORDINARIS PROVISIONALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

LLISTATS EXTRAORDINARIS DEFINITIUS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

REALITZACIÓ DE LES PROVES: del 2 al 18 de setembre de 2020

LLISTA DE PLACES VACANT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

PRESENTACIÓ

Seu electrònica (únicament de forma telemàtica)

A través de l’enllaç corresponent: https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTES_CATSERV

Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d’ingrés i/o accés al conservatori / als conservatoris on desitgen realitzar les proves indicades, tot assumint les condicions amb referència a la veracitat de tota la documentació enviada.

A més, tot l’alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d’aquests, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l’examen (per a poder ser confrontada per part del personal del conservatori).

Presencial

S’ha de sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 553 71 00, extensió 2501, o també en el telèfon 96 554 11 28, en el qual se’ls comunicarà el dia i l’hora per a poder realitzar la inscripció a les proves.

OBJECTE DEL TRÀMIT

L’alumnat que desitge iniciar els ensenyaments elementals de música a través de l’ingrés en primer curs, haurà de realitzar una prova per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

Així mateix, podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d’una prova realitzada davant d’una comissió d’avaluació designada pel director del centre, l’aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i se’n valore l’edat idònia.

REQUISITS

Els ensenyaments elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

PROCEDIMENT PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES ESCOLARS I MATRÍCULA

INGRÉS A PRIMER CURS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Està regulat per les Ordres 49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007 i 148/1014 del Currículum.

S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit i més de dotze s’entendrà com a excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren produir amb els ensenyaments generals.

Si la persona té 7 anys o menys s’hi pot presentar, però necessita una autorització de la Direcció General d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà presentada segons l’Annex II entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, i s’haurà d’aportar un escrit de motius, un certificat dels estudis previs de Música de l’alumne/a (si en té) i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Si la persona té més de 12 anys necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música Joan Cantó per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà presentada, segons l’Annex III, a la Secretaria del centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves i incorporar l’Informe d’Excepcionalitat.

Documentació que s’ha d’aportar:

 • Sol·licitud d’inscripció.

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o, si és el cas, fotocòpia del llibre de família (per als alumnes / a les alumnes menors d’edat), on aparega solamanent l’alumne/a.

 • Fotocòpia del DNI de l pare, mare o tutor/a de l’alumne/a (per als alumnes menors d’edat).

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud de presentació a la prova, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 8 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Si és procedent, s’ha de presentar l’Annex II, Informe d’Excepcionalitat.

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud de presentació a la prova, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 12 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació d’aquesta instància. Si és procedent, s’ha de presentar l’Annex III, Informe dExcepcionalitat.

Els aspirants hauran de realitzar una prova d’aptituds musicals en què no es requeriran coneixements musicals previs.

Es valoraran les aptituds dels aspirants i s’adjudicaran les places segons la qualificació obtinguda i seguint l’ordre de prelació establit en l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Proves

Entonació: Imitació de diverses línies melòdiques. Comparació de diverses línies melòliques i reconéixer si són iguals o diferents.

Ritmes: Imitació de diversos dissenys rítmics. Comparació de diversos dissenys rítmics i  reconéixer si són iguals o diferents.

Altura: Compara diversos sons per a reconéixer si hi ha moviment i si és ascendent o descendent. Reconéixer dos o tres sons simultanis.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori Joan Cantó d’Alcoi ha decidit adoptar els criteris següents:

Establir l’edat idònia d’accés als ensenyaments elementals en els valors següents:

 • 1r curs: 8 anys
 • 2n curs: 9 anys
 • 3r curs: 10 anys
 • 4t curs: 11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtenir la nota final que apareixerà en l’acta.

 • Alumnes amb edat idònia: nota mitjana x 1
 • Alumnes amb un any més de l’edat idònia:nota mitjana x 0,95
 • Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0,90
 • Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0.85
 • Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia: nota mitjana x 0,80

Publicació de la llista d’aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran probablement l’endemà de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit adreçat al centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants.

Adjudicació de vacants

Es publicarà una llista amb l’oferta de places vacants desglossades per instrument.

En l’acte d’adjudicació, el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a haurà d’acreditar-se per mitjà del seu DNI, i es triaran les places vacants per ordre de puntuació fins que s’esgote la llista. Una vegada esgotades les places que hi haja vacants en cada instrument, s’oferirà la possibilitat de formar part d’una llista d’espera (màxim 2 instruments diferents) per si hi haguera baixes sobrevingudes.

ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

L’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals està regulat per les Ordres 49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007 i 148/1014 del Currículum.

S’hi pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit i més de dotze s’entendrà com a excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es puguen produir en els ensenyaments generals.

Si la persona té 7 anys o menys s’hi pot presentar, però necessita una autorització de la Direcció general d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà presentada segons l’annex II entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any de realització de les proves, i s’haurà d’aportar un escrit de motius, un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne/a (si en té) i la fotocòpia del llibre de família de l’aspirant.

Si la persona té més de 12 anys necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música Joan Cantó per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà presentada segons l’Annex III a la Secretària del centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves.

Documentació que s’ha d’aportar:

 • Sol·licitud d’inscripció.

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o, si és el cas, fotocòpia del llibre de família (per als i les alumnes menors d’edat), on aparega només l’alumne/a.

 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a (per als alumnes menors d’edat).

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això, sol·licitud de presentació a la prova, per a realitzar la prova d’accés o ingrés per part de l’alumnat menor de 8 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Si és procedent, s’ha de presentar l’Annex II, l’Informe d’Excepcionalitat.

 • Si és procedent, autorització o, a falta d’això sol·licitud de presentació a la prova, per a realitzar la prova d’ingrés o accés per part de l’alumnat major de 12 anys complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. Termini de presentació: hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació d’aquesta instància. Si és procedent, s’ha de presentar l’Annex III, l’Informe d’Excepcionalitat.

L’aspirant haurà de demostrar que posseeix els coneixements tècnics, instrumentals i teòrics pràctics corresponents al curs al qual desitja accedir. La seua admissió està condicionada a l’existència de vacants després de l’adjudicació de places en el primer curs. La prova es realitzarà després de les proves d’ingrés al primer curs.

Proves

Les proves específiques d’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals de totes les especialitats instrumentals de Música es realitzaran segons el currículum del curs precedent al qual opta l’aspirant i tindran l’estructura següent:

1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

2. Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòrico-pràctics del llenguatge musical.

3. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, entre una llista de tres que presentarà l’alumne/a. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori Joan Cantó d’Alcoi ha decidit adoptar els criteris següents: establir l’edat idònia d’accés als ensenyaments elementals en els valors següents:

 • 2n curs: 9 anys
 • 3r curs: 10 anys
 • 4t curs: 11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtenir la nota final que apareixerà en l’acta.

 • Alumnes amb edat idònia: nota mitjana x 1
 • Alumnes amb un any més de l’edat idònia: nota mitjana x 0,95
 • Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0,90
 • Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia: nota mitjana x 0.85
 • Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia: nota mitjana x 0,80

Cada una de les parts es qualifica d’1 a 10, amb dos decimals com a màxim. És obligatori obtenir un 5 o més en cada una de les proves per a poder aprovar l’accés, que sempre quedarà supeditat a l’existència de places vacants.

Publicació de la llista d’aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran probablement l’endemà de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit adreçat a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà la llista definitiva d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’alumne/a aprova la prova, però no arriba a obtenir plaça, es quedarà en una llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

IMPRESOS ASSOCIATS

NORMATIVA

Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establEix el currículum dels ensenyaments elementals de música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606 de 25/09/07). Vegeu el Decret 159/2007, de 21 de setembre.

Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11). Vegeu l’Ordre 28/2011, de 10 de maig.

Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15). Vegeu l’Ordre 49/2015, de 14 de maig.

Decret 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments elementals de música i es regula l’accés a aquests ensenyaments, i s’incorpora al catàleg d’especialitats la Dolçaina (DOGV núm. 7360, de 15-09-2014). Vegeu el Decret 148/2014, de 12 de setembre.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de règim especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021 (DOGV núm. 8809. de 12-05-2020). Vegeu Resolució de 7 de maig de 2020.