Viola

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Durada mínima: 40-50 compassos aproximadament.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments :trinats, apoyaturas, mordentes
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a SOL quart dit de la primera corda.
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, martellé.
 • Recursos tècnics: dobles cordes en 1a posició, canvis de posició fins a tercera, cromatismes, introducció al vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la primera posició i coneixement de la 2 i 3.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.
 • Demostrar coneixement del vibrat

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert Núm. 2 (3r moviment) , F.SEITZ
 • Concert Núm. 5 (1r moviment) ,  F.SEITZ
 • Concert en DoM …, A.VIVALDI
 • Concertino Op. 11, F.KUNCHLER
 • Concert en Sol M ,  G.ph.TELEMANN
 • Allegro,  J.H.FIOCCO
 • Concertos Op.35 i Op.36 , O.RIEDING
 • Concertino Op.81 i 0p.47,  L.J.BEER

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament de 20 a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/4, 3/8, 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a SOL quart dit de la primera corda.
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, martellé.
 • Recursos tècnics: dobles cordes en 1a posició, canvis de posició fins a tercera, cromatismes, introducció al vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la primera posició i coneixement de la 2·i 3·.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.
 • Demostrar coneixement del vibrato.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Durada mínima: De 40 a 50 compassos aproximadament.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la (quart dit de la primera corda).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Spiccato.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 2a posició, canvis de posició fins a quarta, cromatismes, vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a posició i coneixement de la 4a.
 • Demostrar control en el maneig, agarri i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, articulació de la mà esquerra…).

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concerto in C-dur .., J.SCHMITT
 • Concertino en Sol M Op.40 ,  J.A.HECK
 • Sonata en Si bemoll M ,  G.ph.TELEMANN
 • Klassische Stück , EDIT. PETERS
 • 6 Nocturns Op.186 , KALIWODA
 • 2 Sonates en C-M,G-M , MARCELLO
 • Sonata Op.5 N·7 , CORELLI
 • Concertos in D-M,Sol-m , VIVALDI

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament de 20 a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la (quart dit de la primera corda).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Spiccato.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 2a posició, canvis de posició fins a quarta, cromatismes, vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a posició i coneixement de la 4a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, articulació de la mà esquerra…).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Durada mínima: De 40 a 50 compassos aproximadament.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante , Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota SI (quart dit de la primera corda,V·posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Spiccato, accents, sforzandos.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 2a posició i iniciació a la 3a, canvis de posició fins a cinquena, acords, cromatismes, vibrat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a posició i coneixement de la 5a.
 • Demostrar control en el maneig,agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, dobles cordes, articulació de la mà esquerra…).

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert en Mi bemoll M, C.fr.ZELTER
 • Sonata in E-moll ,  G.fr.TELEMANN
 • Suite N·1 ,  J.S.BACH
 • 3 Sonates per a viola de gamba , J.S.BACH
 • Sonata en sol m , H.ECCLES
 • Sonata Op.5 N·7 ,  A.CORELLI

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament de 20 a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota SI (quart dit de la primera corda, V·posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Spiccato, accents, sforzandos.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 2a posició i iniciació a la 3a, canvis de posició fins a cinquena, acords, cromatismes, vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a posició i coneixement de la 5a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, dobles cordes, articulació de la mà esquerra…).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Durada mínima: De 40 a 50 compassos, aproximadament.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagi, Errant, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota SI (quart dit de la primera corda, V·posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Spiccato, accents, sforzandos.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 2a posició i iniciació a la 3a, canvis de posició fins a cinquena, acords, cromatismes, vibrat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a posició i coneixement de la 5a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica, dinàmica i fraseig.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, articulació de la mà esquerra…).

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert en dom, CHR.BACH
 • Fantasia, J.HUMMEL
 • Suite N·3, … J.S.BACH
 • Concert en sim ,  HAENDEL(CASADESUS)
 • Elegia,  GLAZUNOV
 • Concert en FaM , DITTERSDORF

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament de 20 a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota SI (quart dit de la primera corda, V·posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Spiccato, accents, sforzandos.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 2a posició i iniciació a la 3a, canvis de posició fins a cinquena, acords, cromatismes, vibrat

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a posició i coneixement de la 5a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica i fraseig.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, articulació de la mà esquerra…).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Durada mínima: De 40 a 50 compassos,aproximadament.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, pp, mf, f, ff, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante , Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota DO (quart dit de la primera corda, VI posición).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Staccato, Spiccato, Collé, accents, sforzando.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 3a posició i iniciació a la 4a, canvis de posició fins a sisena, acords, cromatismes, vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a posició i coneixement de la 6·
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions, atacs, agógica, dinàmica, caràcter i fraseig.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, articulació de la mà esquerra…).

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert en DoM , J.SCHUBERT
 • Suites, J.S.BACH
 • Concert en DoM ,  J.B.VANHA
 • Adagi i Allegro, SCHUMANN
 • Sonata en la m ,  E.KREUZ
 • Sonata en lam ,  P.NARDINI

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament de 20 a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa , puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, pp, mf, f, ff, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota DO (quart dit de la primera corda, VI·posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Staccato, Spiccato, Collé, accents, sforzando.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 3a posició i iniciació a la 4a, canvis de posició fins a sisena, acords, cromatismes, vibrat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a posició i coneixement de la 6a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions, atacs, agógica, dinàmica, caràcter i fraseig.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, articulació de la mà esquerra…).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Durada mínima: De 40 a 50 compassos, aproximadament.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, quintillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, pp, mp, mf, f, ff, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota RE (quart dit de la primera corda, VII posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Staccato, Saltillo, Spiccato, Collé, accents, sforzando.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 4a posició i iniciació a la 5a i 6a, canvis de posició fins a sèptima, acords, cromatismes, vibrat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a posició i coneixement de la 7a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so (velocitat, pressió, punt de contacte).
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions, atacs, agógica, dinàmica, caràcter i fraseig.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, staccato, collé, saltillo, articulació de la mà esquerra…).

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert en re M,  F.A.. HOFFMEISTER
 • Romanza Op.85 (faM), M.BRUCH
 • Suite N·2 , J.S.BACH
 • Romanza , R.V.WILLIAMS
 • 4 visages, D.MILHAUD
 • Concert en FaM ., BENDA

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament de 20 a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/42/2, 3/8, 6/8,9/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, puntillos, notes a contra temps i síncopes.
 • Valoracions irregulars: Tresillos, quintillos, seisillos de corxera i semicorxera.
 • Dinàmiques de p, pp, mp, mf, f, ff, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments: trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos.
 • Registre: Des de corda a l’aire DO fins a la nota RE (quart dit de la primera corda, VII posició).
 • Cops d’arc: Detaché, Legato, Martellé, Martellé staccato, Staccato, Saltillo, Spiccato, Collé, accents, sforzando.
 • Recursos tècnics: dobles cordes fins a la 4a posició i iniciació a la 5a i 6a, canvis de posició fins a sèptima, acords, cromatismes, vibrat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument.
 • Demostrar domini de la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a posició i coneixement de la 7a.
 • Demostrar control en el maneig, agarre i repartiment de l’arc.
 • Demostrar relaxació i soltesa en els diferents moviments de la pràctica instrumental
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so (velocitat, pressió, punt de contacte).
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions, atacs, agógica, dinàmica, caràcter i fraseig.
 • Demostrar mitjançant l’execució instrumental que s’han treballat els continguts proposats per al curs (vibrato, spiccato, staccato, collé, saltillo, articulació de la mà esquerra…).