Llenguatge Musical

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge i Teoria de la Música Llenguatge Musical ACCÉS 1° E.P.

Prova B: CONEIXEMENTS TEÒRIC-PRÀCTICS DE LLENGUATGE MUSICAL CONTINGUTS DE LES ÀREES:

CONTINGUTS DE LES ÀREES:
ÀREA TEÒRICA (exercici escrit)

 • Síncopes i notes a contratemps. Reconeixement i tipus.
 • Intervals melòdics simples (número i espècie): Majors, menors, justos, augmentats i disminuïts. Inversió, ampliació, reducció.
 • Compassos simples i compostos (binaris, ternaris, quaternaris).
 • Tipus de subdivisió Binària – Ternària.
 • Nota de Compàs, Nota de Temps, Nota de subdivisió. Accentuació dels compassos.
 • Compassos d’amalgama. Compassos característics: Zortziko i petenera.
 • Escales: Major natural, mixta principal, mixta secundària, mixolidia,  menor natural, menor harmònica, menor melòdica i dòrica; fins a set alteracions.
 • Reconeixement de Tonalitats Majors i menors. (amb set alteracions màxim tant amb sostinguts com amb bemolls)
 • Tonalitats veïnes, relatives i homònimes.
 • Grups de valoració especial fins al septillo
 • Doble puntet.
 • Relació comparativa de les claus de sol en 2a línia i Fa en 4a línia.
 • Matisos de dinàmica i agógica.
 • Signes d’accentuació i articulació.
 • Acords tríada. Tipus (Perfecte major, perfecte menor, 5a augmentada, 5a disminuïda), estat i xifratge.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical necessaris per a l’accés a Primer curs d’Ensenyaments Professionals, en relació als continguts de teoria establerts, dels coneixements teòrics-pràctics del Llenguatge Musical. Coneixement i norma de l’escriptura musical correcta.


ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Llegir sense entonar (portant el compàs o palmeando) exercicis rítmics en clau de Sol, Fa en 4a Línia.
 • Figures rítmiques: Combinació de totes les següents figures i els seus silencis (blanca, negra, corxera, semicorxera i fuses). Puntillo i doble puntillo.
 • Canvi de compassos i de polsos (equivalències).
 • Síncopes, Contratemps, anacrusis.
 • Matisos dinàmics, matisos agógicos i moviments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Capacitat per part de l’aspirant d’encadenar diverses figures rítmiques dins d’un tempo establert. Realització per part de l’aspirant de la pràctica de canvis de compàs d’unitat igual o diferent.


ÀREA D’ENTONACIÓ (exercici individual)

 • Entonar exercicis melòdics (sense acompanyament) en clau de sol fins a tres alteracions en l’armadura, (amb sotenidos o bemolls).
 • En manera Major o menor (escala harmònica o melòdica).
 • Amb matisos dinàmics i agógicos (bàsics) (Expressió) i moviments.
 • L’aspirant disposaran de deu minuts màxim per a la preparació de tots dos exercicis.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Capacitat de l’aspirant per a aplicar tècniques d’entonació i justeza d’afinació d’un fragment tonal. Aplicant indicacions expressives presents en el fragment musical. Sense acompanyament. Aplicació adequada d’entonació, afinació i expressió d’un fragment tonal. Domini per part de l’aspirant de l’entonació de l’interval simple.


ÀREA AUDITIVA (exercici escrit)

 • Exercicis auditius (dictats) on apareixeran els següents elements:
 • Distinció de Compassos entre diversos fragments escoltats: 2 3 4 6 / 4 4 4 8
 • Tonalitats: Do Major, La menor, Sol M, Mi m, Re M, Si m, Fa M , Re m, Sib M, Sol m.
 • Dificultats rítmiques: blanques, negres, corxeres, semicorxeres i les seves combinacions, puntillo i lligadura.
 • Alteracions accidentals (senzilles).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Percepció i interiorització del pols i identificació de l’accent periòdic. Comprovar la destresa per a produir un fet melòdic des de qualsevol so. Capacitat per a identificar totes dues maneres Escriptura i cal·ligrafia musical correcta per part de l’aspirant.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge i Teoria de la Música Llenguatge Musical ACCÉS 2° E.P.

Prova B: CONEIXEMENTS TEÒRIC-PRÀCTICS DE LLENGUATGE MUSICAL CONTINGUTS DE LES ÀREES:

CONTINGUTS DE LES ÀREES:
ÀREA TEÒRICA (exercici escrit)

 • Notes d’Adorn: apoyatura, mordente, grupeto, trinat.
 • Ampliació i reducció d’intervals.
 • Inversió d’intervals compostos.
 • Escales: Major i menors harmònica i melòdica, escales mixtes, escala menor hongaresa o oriental. Escala Hispà – àrab. Escala cromàtica. Escales exátonas de tons sencers, blues major i blues menor. Escala pentatónica o pentáfona major i menor. Escala Hirajoshi.
 • Els modos gregorianos o eclesiàstic.
 • Ordre de les claus (des de la més aguda a la més greu i viceversa). Clau de Do en 1a, 2a, 3a i 4a línia i clau de Fa en 3a línia i Fa en 4a línia.
 • Compassos simples i compostos, d’amalgama. Compassos de valors agregats o afegits i de disminució. Alternativa de compassos.
 • Equivalències en els canvis de compassos.
 • Notes estranyes al concorde: nota de pas, floreo , apoyatura, retard, anticipació i escapada o elisió.
 • Tonalitats veïnes, relatives i homònimes. Graus Tonals i modals.
 • La modulació.
 • Grups de valoració especial.
 • Acords tríada. Tipus (Perfecte major, perfecte menor, 5a augmentada, 5a disminuïda), estat i xifratge.
 • Cadències conclusives i suspensives.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical necessaris per a l’accés a Segon curs d’Ensenyaments Professionals de Música, en relació als continguts de teoria establerts. Coneixement i norma de l’escriptura musical correcta.


ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Llegir sense entonar exercicis rítmics en clau de Sol, Do en 3a i 4a línia, Fa en 4a línia.
 • Figures rítmiques: Combinació de totes les figures i els seus silencis (Blanca, negra, corxera, semicorxera i fuses).
 • Puntillo i doble puntillo.
 • Canvi de compassos i de polsos (equivalències). Síncopes, Contratemps, anacrusis, calderones.
 • Compassos dispars o d’amalgama.
 • Matisos dinàmics i matisos agógicos. Moviments. Expressió.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Identificació per part de l’aspirant d’estructures rítmiques d’un fragment amb o sense canvi de compàs. Correcta interiorització del pols i de l’accent.


ÀREA D’ENTONACIÓ (exercici individual)

 • Entonar exercicis melòdics marcant el compàs (sense acompanyament) en clau de sol, fa en 4a línia, Do en 1a, 3a, 4a línia fins a quatre alteracions en l’armadura (amb sostinguts o bemolls).
 • Compassos simples, compostos, amalgama, dispars o de valor afegit o de substracción. Manera
 • Major o menor ( escales menors harmòniques i melòdiques).
 • Expressió: Matisos dinàmics i matisos agógicos. Moviments. Notes d’adorn: (mordentes, apoyaturas i grupetos).
 • L’aspirant disposarà de deu minuts màxim per a tots dos exercicis.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Entonar correctament improvisant una melodia tonal, sense acompanyament, aplicant-li les indicacions de caràcter expressiu. Entonació i domini per part de l’aspirant de tota mena d’interval.


ÀREA AUDITIVA (exercici escrit):

 • EXERCICI AUDITIU A UNA VEU
 • Exercici auditiu (dictat) en relació als següents coneixements pràctics del Llenguatge Musical: Compassos: 2 3 4 6 9 12 | 4 4 4 8 8 8
 • Exercici auditiu sense canvis de compassos.
 • Dificultats rítmiques: blanques, negres, corxeres, semicorxeres, les seves combinacions i els seus silencis corresponents.
 • Puntillo i lligadura, síncopes i notes a contratemps.
 • Tonalitats màxim fins a cinc alteracions en l’armadura (amb sostinguts o bemolls). Alteracions accidentals.
 • Alteracions en escales harmòniques i melòdiques de les tonalitats menors.
 • Els aspirants indicaran per escrit la tonalitat principal del dictat a una veu.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Identificar estructures rítmiques d’un fragment sense canvi de compàs. Identificar per part de l’aspirant tot tipus d’interval melòdic com a element d’aplicació a estructures tonals. Escriptura musical correcta i adequada.

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge i Teoria de la Música Llenguatge Musical ACCÉS 3° E.P.

Prova B: CONEIXEMENTS TEÒRIC-PRÀCTICS DE LLENGUATGE MUSICAL CONTINGUTS DE LES ÀREES:

CONTINGUTS DE LES ÀREES:
ÀREA DE TEORIA (exercici escrit)

 • Notes d’adorn o ornamentació: Trinats, grupetos, apoyaturas, mordentes (interpretació en donar i en alçar).
 • Maneres Eclesiàstiques o Medievals transportats.
 • Instruments traspositores: Claus, característiques , to d’afinació més usual i la seva realització en el transport escrit. Elements constitutius de la música: Ritme, melodia i harmonia. (Tipus de frases, semifrases, començaments, finals i indicació de cadències bàsiques).
 • Espècies de Concordes: Concorde Perfecte Major i Concorde perfecte menor, Concorde de 5a Augmentada i concorde de 5a disminuïda. Concorde de 7a de dominant en Estat Fonamental i inversions.
 • Indicació del número i espècie de tota mena d’Intervals melòdics.
 • Intervals harmònics: Tipus de consonàncies i dissonàncies. Armadures i tonalitats.
 • Tons veïns (primer i segon grau de veïnatge). Tonalitats enharmòniques.
 • Tipus de cadències bàsiques: Perfecta, Plagal, Rota i Semicadencias bàsiques.
 • Coneixement de les set claus (ordre i ubicació segons l’Índex Acústic Franc- Belga).
 • Famílies d’instruments i la seva classificació. L’Orquestra i els seus instruments. -Diferents agrupacions instrumentals: Orquestra simfònica, Orquestra clàssica, Orquestra de cambra, Banda, Conjunt, Quintet de vent, Quartet de corda, Trio amb piano.
 • Acústica bàsica: generació del so, tipus d’ones, tubs oberts i tancats: Vibracions de cordes, nodes, ventres, membranes. Sèrie harmònica i el càlcul del to de freqüències.
 • Història de la notació musical.
 • La música del segle XX: Polirritmias, atonalitat i noves grafies

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical. Coneixement i aplicació correcta de les normes de l’escriptura musical.


ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Realització d’exercicis de ritme marcant el compàs, on apareixeran els següents elements de l’àrea de ritme:
 • Canvis de compassos amb unitats iguals o diferents, (equivalències, canvis de polsos).
 • Compassos simples, compostos, binaris, ternaris, quaternaris i quinaris (compassos originats per dos o més polsos desiguals, dispar, amalgama).
 • Compassos aksak o de valor afegit. (Lectura en les set claus).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Capacitat de l’aspirant per a encadenar diverses figures rítmiques dins d’un tempo establert. Realització correcta per part de l’aspirant de la pràctica de canvis de compàs d’unitat igual o diferent.


ÀREA D’ENTONACIÓ (exercici individual)

 • Realització d’entonació de diversos fragments en relació als següents elements de l’àrea d’entonació:
  • Intervals simples. (Majors, menors, augmentats i disminuïts) Màxim 7 alteracions en l’armadura (amb sostinguts o bemolls). Escales menors harmòniques i melòdiques.
   Ornamentació (notes d’adorn, mordentes, apoyaturas, grupetos). Expressió: matisos agógicos, dinàmics i moviments.
  • Entonació tonal.
  • Entonació atonal (intervàl·lica pura).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Prova de Llenguatge Musical per a valorar les aptituds i coneixements aconseguits durant el segon curs d’Ensenyaments Professionals.
 • Aplicació per part de l’aspirant de la correcta i adequada entonació , afinació i expressió d’un fragment tonal.
 • Capacitat de l’aspirant per a aplicar tècniques d’entonació i justeza d’afinació de fragments tonals. Aplicant indicacions expressives presents els fragments musicals (sense acompanyament).
 • Domini per part de l’aspirant de l’entonació correcta i adequada dels intervals simples.

 

ÀREA AUDITIVA (exercici individual)

 • Identificació de l’àrea d’escolta intel·ligent per mitjà de la realització escrita de dictats a una i a dues veus. Percebent i assenyalant els següents continguts:
 • Elements rítmics, melòdics modulatorios, cadenciales, formals, tímbrics i estilístics de fragments escoltats (en relació a conceptes bàsics del llenguatge Musical).
 • Petites frases, semifrases, finals, cadències, tonalitats, identificació de fórmules rítmiques, identificació de concordes o intervals harmònics, identificació d’errors o diferències, distinció d’errors o distinció de la Manera Major o menor.
 • Dictat a dues veus màxim fins a 4 alteracions (emprant la clau de sol i la clau de Fa en quarta línia).
 • Consonàncies i dissonàncies.
 • Escales menors (harmòniques, melòdiques). Alteracions accidentals i pròpies.
 • Modulacions senzilles. (1r grau i 2n grau de veïnatge) Compassos simples o compostos.
 • Figures de notes i els seus silencis: Rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera. Puntillos, lligadures, síncopes, notes a contratemps, anacrusis.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Exercici d’escolta intel·ligent sobre un dictat a dues veus i intervals harmònics on se li preguntaran conceptes relacionats amb el mateix en relació a estructures tonals i formals no complexes i anàlisis d’elements melòdics i harmònics adequats al curs de segon d’Ensenyaments Professionals.
 • Valoració de la capacitat de l’aspirant per a la percepció simultània de dos sons.
 • Destresa de l’aspirant per a la utilització correcta de la grafia musical i la seva capacitat de relacionar el fet musical amb la seva representació gràfica.
 • Capacitat de l’aspirant per a percebre aspectes sintàctics i estructurals de l’escoltat. Comprovar la destresa de l’aspirant per a produir un fet melòdic des de qualsevol so.
 • Utilització per part de l’aspirant de la grafia i l’escriptura musical i la seva capacitat de relacionar el fet musical amb la seva representació gràfica. (Valoració de la correcta cal·ligrafia musical)