Llenguatge Musical

Llenguatge Musical

ACCÉS 1° E.E.

Per a la realització d’aquesta prova no és necessari tenir coneixements previs de música. Es tracta d’una prova d’aptituds, on l’aspirant haurà de respondre per escrit i per mitjà de la imitació les diferents qüestions referents a l’entonació, el ritme i l’oïda.

ACCÉS 2° E.E.

PROVA B: CONEIXEMENTS TEÒRIC-PRÀCTICS DE LLENGUATGE
MUSICAL

CONTINGUTS DE LES ÀREES

ÀREA TEÒRICA (exercici escrit)

 • Compàs 2/4, 3⁄4, 4/4 i 6/8.
 • Compassos simples i compostos.
 • Música, pentagrama, clau i notes.
 • Figures, silencis i normes d’escriptura musical.
 • Línies divisòries, doble barra i línies addicionals.
 • Qualitats del so.
 • Signes de prolongació del so.
 • Intervals. To i semitò.
 • Escala i alteracions.
 • Tonalitat.
 • Tempo, moviment i matisos.
 • Signes d’accentuació, articulació i repetició.
 • La sincopa i la nota a contratemps.
 • Les claus.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical necessaris per a l’accés a segon curs d’Ensenyaments Elementals, en relació als continguts de teoria establerts, dels coneixements teòric-pràctics del Llenguatge Musical.
 • Coneixement i norma de l’escriptura musical correcta.

ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Compàs 2/4, 3⁄4, 4/4 i 6/8.
 • La negra, corxera, blanca, redona, semicorxera i els seus respectius silencis.
 • El puntillo aplicat a la blanca i a la negra.
 • Silenci de corxera en fracció feble.
 • Silenci de corxera en fracció forta, nota a contratemps.
 • La lligadura aplicada a la blanca i a la negra.
 • La sincopa.
 • Clau de fa en 4a línia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical necessaris per a l’accés a segon curs d’Ensenyaments Elementals, en relació als continguts de teoria establerts, dels coneixements teòric-pràctics del Llenguatge Musical.
 • Coneixement i norma de l’escriptura musical correcta.

ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Compàs 2/4, 3⁄4, 4/4 i 6/8.
 • La negra, corxera, blanca, redona, semicorxera i els seus respectius silencis.
 • El puntillo aplicat a la blanca i a la negra.
 • Silenci de corxera en fracció feble.
 • Silenci de corxera en fracció forta, nota a contratemps.
 • La lligadura aplicada a la blanca i a la negra.
 • La síncopa.
 • Clau de fa en 4a línia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Capacitat per part de l’aspirant d’encadenar diverses figures rítmiques dins d’un tempo establit.

ÀREA D’ENTONACIÓ (exercici individual)

 • Exercicis d’entonació Sol, El meu/ Do, El meu, Sol/Do, El meu, Sol, Do/Do, Re, El meu,
  Sol/Do, Re, El meu, Sol, La, Do/Do, Re, El meu, Fa, Sol/Do, Re, El meu, Fa, Sol, La, Si, Do.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Capacitat per part de l’aspirant per a la correcta afinació del fragment proposat aplicant les indicacions expressives presents en aquest fragment.

ÀREA AUDITIVA (exercici escrit)

 • Exercicis auditius (dictats) on apareixeran els següents elements:
 • Dictats de 2, 4 i 8 Compassos: Negres, Silencis de negra i Corxeres. Blanques i Blanques amb puntillo.
 • Compassos 2/4 i 3/4.
 • Notes: Sol, El meu/ Sol, El meu, Do/Do agut/Re/La/Fa/Do, Re, El meu, Fa, Sol, La, Do/Re.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Percepció i interiorització del pols, i identificació de l’accent periòdic.
 • Capacitat per a identificar la manera major i la manera menor.
 • Escriptura i cal·ligrafia musical correcta per part de l’aspirant.

 

ACCÉS 3° E.E.

PROVA B: CONEIXEMENTS TEÒRIC PRÀCTICS DE LLENGUATGE
MUSICAL

CONTINGUTS DE LES ÀREES

ÀREA TEÒRICA (exercici escrit)

 • Compàs 9/8, 12/8 i 3/8
 • Compassos simples i compostos.
 • Tresillo i dosillo
 • Intervals. Espècies d’intervals. Efecte de les alteracions en els intervals.
 • Alteracions pròpies, accidentals i de precaució.
 • La frase musical.
 • Tonalitat i modalitat.
 • Semitò cromàtic, diatònic, uníson i notes enharmòniques.
 • Escales, els graus de l’escala i graus tonals i modals.
 • La síncope i la nota a contratemps.
 • Claus. Sol, Fa en quarta línia i Do en tercera línia.
 • Acord perfecte major i acord perfecte menor.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical necessaris per a l’accés a segon curs d’Ensenyaments Elementals, en relació als continguts de teoria establerts, dels coneixements teòric-pràctics del Llenguatge Musical.
 • Coneixement i norma de l’escriptura musical correcta.

 

ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Compàs 9/8, 12/8 i 3/8.
 • Lligadura aplicada a diferents mesures.
 • El Tresillo.
 • El Puntillo.
 • Silenci de corxera en fracció forta.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Capacitat per part de l’aspirant d’encadenar diverses figures rítmiques dins d’un tempo establit.

ÀREA D’ENTONACIÓ (exercici individual)

  Entonació .

•  Exercicis d’entonació amb totes les notes, practicant els compassos introduïts en ritme. Pràctica del semitò diatònic i cromátic .

•  Exercicis d’entonació de l’escala de La menor, Sol major, Mi menor, Fa major i Re menor.

CRITERIS D’EVALUACIÓN

•  Capacitat per part de l’aspirant per a la correcta afinació del fragment proposat aplicant les indicacions expressives presents en  aquest fragment.

ÀREA AUDITIVA (exercici escrit)

 • Exercicis auditius (dictats) on apareixeran els següents elements: Dictats de vuit compassos, en compassos de 2/4 i 3⁄4, negres, corxeres, blanques, negres amb puntillo, blanques amb puntillo i introducció de les síncopes en els dictats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Percepció i interiorització del pols, i identificació de l’accent periòdic.
 • Capacitat per a identificar la manera major i la manera menor.
 • Escriptura i cal·ligrafia musical correcta per part de l’aspirant.

 

ACCÉS 4° E.E.

PROVA B: CONEIXEMENTS TEÒRIC-PRÀCTICS DE LLENGUATGE
MUSICAL

CONTINGUTS DE LES ÀREES

ÀREA TEÒRICA (exercici escrit)

 • Compàs 2/8 a 1, com s’indica?
 • Grups de valoració especial, tresillo i seisillo, regulars i irregulars.
 • Síncopes i notes a contratemps.
 • Espècies d’intervals, augmentats i disminuïts, melòdics i
  harmònics.
 • Efecte de les alteracions en els intervals, enarmonías.
 • Tonalitat, modalitat, alteracions pròpies, tons relatius.
 • Escales majors i menors, graus tonals i modals.
 • Acordes triadas, inversió i tipus.
 • Aire o moviment, altres modificacions de l’aire, el metrònom.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Realització correcta, coneixement i aplicació del conjunt de termes i conceptes teòrics del Llenguatge Musical necessaris per a l’accés a segon curs d’Ensenyaments Elementals, en relació als continguts de teoria establerts, dels coneixements teòric-pràctics del Llenguatge Musical.
 • Coneixement i norma de l’escriptura musical correcta.

ÀREA DE RITME (exercici individual)

 • Compàs 2/8.
 • Mescla de compassos 2/4, 3⁄4, 4/4.
 • 2/8 i 3/8 a 1.
 • Mescla de compassos simples i compostos.
 • La semicorxera en compassos composts.
 • El seisillo.
 • El tresillo irregular.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Capacitat per part de l’aspirant d’encadenar diverses figures rítmiques dins d’un tempo establit.

ÀREA D’ENTONACIÓ (exercici individual)

 • Exercicis d’entonació fins a dues alteracions.
 • Modalitat major i menor
 • Escales major, menor natural, menor harmònica i menor melòdica.
 • Cromatismes.
 • Entonació en clau de Fa.
 • Alteracions accidentals.
 • Pràctica d’entonació amb la fórmula harmònica I-IV-V.
 • Entonació a dues veus.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Capacitat per part de l’aspirant per a la correcta afinació del fragment proposat aplicant les indicacions expressives presents en aquest fragment.

ÀREA AUDITIVA (exercici escrit)

 • Tonalitats: Do M i La m.
 • Dictats sobre les escales Major, menor natural, menor harmònica i menor melòdica.
 • Compassos: 2/4 i 3⁄4.
 • Figures: Negra, blanca, corxera, negra amb puntillo.
 • Alteracions accidentals.
 • Passatges cromàtics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Percepció i interiorització del pols, i identificació de l’accent periòdic.
 • Capacitat per a identificar la modalitat major i la modalitat menor.
 • Escriptura i cal·ligrafia musical correcta per part de l’aspirant.