Percussió

DEPARTAMENT

Vent-metall – Percussió

ESPECIALITAT

Percussió

CURS

ACCÉS 1º E.P.

 PROVA A: Lectura a primera vista d’un fragment proposat pel tribunal.

 CONTINGUTS:

 

Propis del llenguatge musical:

 

 • Longitud: 20-32 compassos
 • Tonalitat: Fins a dos alteracions (modes major i menor), alteracions
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8, 2/2, 9/8, 12/8 amb possibles canvis al llarg de la peça.
 • Tempo: negra = 60 a 100 negra amb punt = 48 a 88
 • Figures: Redona, blanca, negra, corxera i semicorxeres amb els seus respectius silencis i punts. Tresillos, síncopes regulars i notes a contratemps. Calderón. Notes d’adorn: mordent d’una i dos notes. Redoblaments de blanca, negra i corxeres amb els seus respectius
 • Agógica: Adagio, andante, moderato i allegro. Ritardando i accelerando, a tempo (o els seus abreviatures)
      •   Doble barra de repetició.
 • Dinàmica: Piano (p), mezzoforte (mf), forte (f), diminuendo (dim.), crescendo (cresc.) i els reguladors gràfics (<> )
Propis de l’especialitat instrumental:

 

 • Registre: Dos octaves (La3 a Do5)
 • Articulacions: Legato, stacato i
 • Indicacions de les respiracions: Es valoraran les respiracions de fraseig indicades en el fragment i les que l’aspirant crega convenients per a una bona i correcta interpretació musical.

OBSERVACIONS: L’aspirant disposarà de deu minuts per a llegir el fragment (sense fer sonar el seu instrument), abans d’interpretar-ho davant del tribunal. El fragment podrà ser per a làmines, caixa, timbals (2) i set-up (màxims 3 instruments).

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Interpretar amb fluïdesa un fragment musical a primera

Este criteri servirà al tribunal per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis de cada nivell, i dins d’estos cobrarà especial rellevància que el fragment musical siga executat en el moviment indicat en l’encapçalament.

 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, moviment, biomecànica, sonoritat, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar el fragment proposat pel tribunal emprant la mesura, articulació i fraseig adequats al seu contingut.

Est criteri pretén comprovar l’assimilació dels coneixements teòrics-pràctics del llenguatge musical, així com la seua aplicació a la tècnica específica de l’instrument.

 • Interpretar el fragment proposat amb la sonoritat, emissió i recursos expressius (matisos, color) adequats.

Est criteri es dirigix a constatar l’autonomia de l’aspirant per a aplicar els coneixements procedimentals adquirits en l’aprenentatge de la pràctica instrumental.

OBSERVACIONS:

 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’estos criteris o greus en un

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge musical)

 PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres

 CONTINGUTS:

 • Execució de forma fidel d’allò que s’ha indicat en la partitura. (Exigències tècniques pròpies de l’instrument i exigències pròpies del llenguatge musical arreplegues en la partitura)
 • Bona posició del cos, així com una correcta col·locació davant de l’instrument.
 • Control de cada una de les diferents tècniques de subjecció de baquetes dels instruments corresponents. (Empunyadures de caixa, timbal, marimba, tècnica Stevens, tècnica Gary Burton)
 • Qualitat del so en diferents dinàmiques, així com una bona articulació i igualtat de les mans.
 • Interiorització del pols. Realització de les estructures rítmiques plantejades en la partitura.
 • Control del moviment i de la biomecànica.
 • Intenció musical en la interpretació de l’obra o estudi.
 • Afinació en els timbals.
 • Ús adequat dels recursos tècnics a l’estil que s’estiga.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 
 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, sonoritat, moviment, biomecànica, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar les obres proposades amb la sonoritat, afinació i fraseig adequats al seu contingut.

Pretén avaluar l’aplicació dels coneixements adquirits en la materialització del fenomen musical en l’instrument concret.

 • Interpretar les obres proposada d’acord amb els criteris d’estil corresponents. Demostrant sensibilitat auditiva en l’ús de les possibilitats sonores de cada

Est criteri pretén comprovar la capacitat de l’aspirant per a utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació.

 • Utilitzar l’esforç muscular adequats a les exigències de l’execució

Es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’estos criteris o greus en un
 • En el cas que l’obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete els temps que el tribunal seleccione o la seua tonalitat
 • Estos criteris d’avaluació s’aplicaren de menor a major mesura segons les exigències del curs a què es pretenga accedir
RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES: CAIXA:

-REPETITIU,  Fred M. Hubbell

-ESTUDIS PER A LA PROVA D’ACCÉS, M. Jansen

-THREE FESTIVAL SOLS, William S. Schinstine

TIMBALS:

-PETITE SUITE , Gary Corcoran

-SNAKE RIVER ,  J. Beck

-GRAND UNGLA , J. Beck

LÀMINES:

-BLUE RONDE À LA TURK ,  Dave Brubeck

-RÈFLEX, W. Stadler

-STUDIE FÜR MARIMBA (STUDE 1) , W. Stadler

SET-UP:

-ETUDE DIALOGUE ,  Morris Goldenberg

-ETUDE FOR MUFFLED DRUMSM, Goldenberg

-SNARE STUDIM, Goldenberg

OBSERVACIONS:
 • S’hauran de triar tres instruments dels exposats i una obra del llistat d’obres orientatives o de semblants característiques
 • Es presentarà al tribunal una còpia de les obres a interpretar.

 

DEPARTAMENT

Vent-metall – Percussió

ESPECIALITAT

Percussió

CURS

ACCÉS 2º E.P.

PROVA A: Lectura a primera vista d’un fragment proposat pel tribunal. CONTINGUTS:

Propis del llenguatge musical:

 

 • Longitud: 20-32 compassos
 • Tonalitat: Fins a tres alteracions (modes major i menor), alteracions
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8, 2/2, 9/8, 12/8 amb possibles canvis al llarg de la peça.
 • Tempo: negra = 80 a 120 negra amb punt = 60 a 96
 • Figures: Redona, blanca, negra, corxera i semicorxeres amb els seus respectius silencis i punts. Tresillos, síncopes regulars i notes a contratemps. Calderón.
 • Notes d’adorn: mordent d’una i dos notes. Redoblaments de redones, blanca, negra i corxeres amb els seus respectius
 • Agógica: Adagio, andante, moderato i allegro. Ritardando i accelerando, a tempo (o les seues abreviatures)
      •     Doble barra de repetició.
 • Dinàmica: Piano (pp,p,mp), mezzoforte (mf), forte (f,ff), diminuendo (dim.), crescendo (cres.) i els reguladors gràfics ( <> )
Propis de l’especialitat instrumental:

 

 • Registre: Dos octaves (La3 a Do5)
 • Articulacions: Legato, stacato i
 • Indicacions de les respiracions: Es valoraran les respiracions de fraseig indicades en el fragment i les que l’aspirant crega convenients per a una bona i correcta interpretació

OBSERVACIONS: L’aspirant disposarà de deu minuts per a llegir el fragment (sense fer sonar el seu instrument), abans d’interpretar-ho davant del tribunal. El fragment podrà ser per a làmines, caixa, timbals (2) i set-up (màxims 4 instruments).

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Interpretar amb fluïdesa un fragment musical a primera

Est criteri servirà al tribunal per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis de cada nivell, i dins d’estos cobrarà especial rellevància que el fragment musical siga executat en el moviment indicat en l’encapçalament.

 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, moviment, biomecànica, sonoritat, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar el fragment proposat pel tribunal emprant la mesura, articulació i fraseig adequats al seu contingut.

Est criteri pretén comprovar l’assimilació dels coneixements teòrics-pràctics del llenguatge musical, així com la seua aplicació a la tècnica específica de l’instrument.

 • Interpretar el fragment proposat amb la sonoritat, emissió i recursos expressius (matisos, color) adequats.

Est criteri es dirigix a constatar l’autonomia de l’aspirant per a aplicar els coneixements procedimentals adquirits en l’aprenentatge de la pràctica instrumental.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge musical),

 PROVA C: : Interpretació d’una obra, estudi o fragment per a marimba a 4 baquetes triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

CONTINGUTS:

 

 • Execució de forma fidel d’allò que s’ha indicat en la partitura. (Exigències tècniques pròpies de l’instrument i exigències pròpies del llenguatge musical arreplegues en la partitura)
 • Bona posició del cos, així com una correcta col·locació davant de l’instrument.
 • Control de la tècnica de subjecció de baquetes (tècnica Stevens).
 • Qualitat del so en diferents dinàmiques, així com una bona articulació i igualtat de les mans
 • Interiorització del pols. Realització de les estructures rítmiques plantejades en la partitura
 • Control del moviment i de la biomecànica.
 • Intenció musical en la interpretació de l’obra.
 • Ús adequat dels recursos tècnics a l’estil que s’estiga interpretant
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, sonoritat, moviment, biomecànica, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar l’obra proposada amb la sonoritat i fraseig adequats al seu

Pretén avaluar l’aplicació dels coneixements adquirits en la materialització del fenomen musical en l’instrument concret.

 • Interpretar l’obra proposada d’acord amb els criteris d’estil corresponents. Demostrant sensibilitat auditiva en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.

Est criteri pretén comprovar la capacitat de l’aspirant per a utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació.

 • Utilitzar l’esforç muscular adequats a les exigències de l’execució

Es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un
 • En el cas que l’obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete els temps que el tribunal seleccione o la seua tonalitat
 • Ests criteris d’avaluació s’aplicaren de menor a major mesura segons les exigències del curs a què es pretenga accedir
RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 

-Seven Brazilian Children Song (1, 2 o 3) ,  Ney Rosauro

-Play Seven, W. Stadler

Reflex, .W. Stadler

-Estudi Für Marimba (Stude 1), W. Stadler

OBSERVACIONS:
 • Es presentarà al tribunal una còpia de les obres a interpretar.

 

DEPARTAMENT

Vent-metall – Percussió

ESPECIALITAT

Percussió

CURS

ACCÉS 3º E.P.

PROVA A: Lectura a primera vista d’un fragment proposat pel tribunal. CONTINGUTS:

Propis del llenguatge musical:

 • Longitud: 32-64 compassos
 • Tonalitat: Fins a quatre alteracions (modes major i menor), alteracions
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8, 2/2, 9/8, 12/8, 5/8, 7/8 amb possibles canvis al llarg de la peça.
 • Tempo: negra = 80 a 120 negra amb punt = 60 a 96
 • Figures: Redona, blanca, negra, corxera i semicorxeres amb els seus respectius silencis i punts. Tresillos, síncopes regulars i notes a contratemps. Calderón.
 • Notes d’adorn: mordent d’una i dos notes. Redoblaments de redona, blanca, negra i corxeres amb els seus respectius
 • Agógica: Lent, Adagio, andante, moderato i allegro. Ritardando i accelerando, a tempo (o les seues abreviatures)
      •  Doble barra de repetició.
 • Dinàmica: Piano (pp,p,mp), mezzoforte (mf), forte (f, ff), Sforzandos(sfz), Fortepiano (fp), diminuendo (dim.), crescendo (cres.) i els reguladors gràfics ( <> )
Propis de l’especialitat instrumental:
 • Registre: Dos octaves (La3 a Do5)
 • Articulacions: Legato, stacato i
 • Indicacions de les respiracions: Es valoraran les respiracions de fraseig indicades en el fragment i les que l’aspirant crega convenients per a una bona i correcta interpretació musical.

 

OBSERVACIONS: L’aspirant disposarà de deu minuts per a llegir el fragment (sense fer sonar el seu instrument), abans d’interpretar-ho davant del tribunal. El fragment podrà ser per a làmines, caixa, timbals (3) i set-up (màxims 4 instruments).

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Interpretar amb fluïdesa un fragment musical a primera vista

Est criteri servirà al tribunal per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis de cada nivell, i dins d’estos cobrarà especial rellevància que el fragment musical siga executat en el moviment indicat en l’encapçalament.

 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, moviment, biomecànica, sonoritat, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar el fragment proposat pel tribunal emprant la mesura, articulació i fraseig adequats al seu contingut.

Est criteri pretén comprovar l’assimilació dels coneixements teòrics-pràctics del llenguatge musical, així com la seua aplicació a la tècnica específica de l’instrument.

 • Interpretar el fragment proposat amb la sonoritat, emissió i recursos expressius (matisos, color) adequats.

Est criteri es dirigix a constatar l’autonomia de l’aspirant per a aplicar els coneixements procedimentals adquirits en l’aprenentatge de la pràctica instrumental.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un a soles.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical i piano complementari),

 PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment per a marimba a 4 baquetes triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

CONTINGUTS:

 • Execució de forma fidel d’allò que s’ha indicat en la partitura. (Exigències tècniques pròpies de l’instrument i exigències pròpies del llenguatge musical arreplegues en la partitura)
 • Bona posició del cos, així com una correcta col·locació davant de l’instrument.
 • Control de la tècnica de subjecció de baquetes (tècnica Stevens).
 • Qualitat del so en diferents dinàmiques, així com una bona articulació i igualtat de les mans.
 • Interiorització del pols. Realització de les estructures rítmiques plantejades en la partitura
 • Control del moviment i de la biomecànica.
 • Intenció musical en la interpretació de l’obra.
 • Ús adequat dels recursos tècnics a l’estil que s’estiga interpretant
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, sonoritat, moviment, biomecànica, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar l’obra proposada amb la sonoritat i fraseig adequats al seu contingut

Pretén avaluar l’aplicació dels coneixements adquirits en la materialització del fenomen musical en l’instrument concret.

 • Interpretar l’obra proposada d’acord amb els criteris d’estil corresponents. Demostrant sensibilitat auditiva en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.

Est criteri pretén comprovar la capacitat de l’aspirant per a utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació.

 • Utilitzar l’esforç muscular adequats a les exigències de l’execució

Es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un
 • En el cas que l’obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete els temps que el tribunal seleccione o la seua tonalitat
 • Ests criteris d’avaluació s’aplicaren de menor a major mesura segons les exigències del curs a què es pretenga accedir
RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 

-Suite Mexicana, K. Larson

-Thee Pieces for three moments ,  M. Peters

-Teardrops, M. Peters

OBSERVACIONS:
 • Es presentarà al tribunal una còpia de les obres a interpretar.

 

DEPARTAMENT

Vent-metall – Percussió

ESPECIALITAT

Percussió

CURS

ACCÉS 4º E.P.

PROVA A: Lectura a primera vista d’un fragment proposat pel tribunal.

 CONTINGUTS:

 Propis del llenguatge musical:

 • Longitud: 32-64 compassos
 • Tonalitat: Fins a cinc alteracions (modes major i menor), alteracions
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8, 2/2, 3/2 9/8, 12/8, 5/8, 7/8, 5/4 amb possibles canvis al llarg de la peça.
 • Tempo: negra = 100 a 140 negra amb punt = 60 a 96
 • Figures: Redona, blanca, negra, corxera i semicorxeres amb els seus respectius silencis i punts i fuses. Tresillos, sextets, síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps. Calderón.
 • Notes d’adorn: mordent d’una i dos notes. Redoblaments de redona, blanca, negra i corxeres amb els seus respectius
 • Agógica: Lent, Adagio, andante, moderato i allegro. Ritardando i accelerando, a tempo (o les seues abreviatures)
      •  Doble barra de repetició.
 • Dinàmica: Piano (pp,p,mp), mezzoforte (mf), forte (f, ff), Sforzandos(sfz), Fortepiano (fp), diminuendo (dim.), crescendo (cres.) i els reguladors gràfics ( <> )
Propis de l’especialitat instrumental:
 • Registre: Dos octaves (La3 a Do5), amb possibles notes dobles
 • Articulacions: Legato, stacato i accents
 • Indicacions de les respiracions: Es valoraran les respiracions de fraseIG indicades en el fragment i les que l’aspirant crega convenients per a una bona i correcta interpretació musical.

OBSERVACIONS: L’aspirant disposarà de deu minuts per a llegir el fragment (sense fer sonar el seu instrument), abans d’interpretar-ho davant del tribunal. El fragment podrà ser per a làmines, caixa, timbals (3) i set-up (màxims 5 instruments).

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Interpretar amb fluïdesa un fragment musical a primera vista

Est criteri servirà al tribunal per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis de cada nivell, i dins d’ests cobrarà especial rellevància que el fragment musical siga executat en el moviment indicat en l’encapçalament.

 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, moviment, biomecànica, sonoritat, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar el fragment proposat pel tribunal emprant la mesura, articulació i fraseIG adequats al seu contingut.

Est criteri pretén comprovar l’assimilació dels coneixements teòrics-pràctics del llenguatge musical, així com la seua aplicació a la tècnica específica de l’instrument.

 • Interpretar el fragment proposat amb la sonoritat, emissió i recursos expressius (matisos, color) adequats.

Est criteri es dirigix a constatar l’autonomia de l’aspirant per a aplicar els coneixements procedimentals adquirits en l’aprenentatge de la pràctica instrumental.

OBSERVACIONS:

 

 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un

PROVA B: (Veure prova d’Harmonia i piano complementari),

 PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment per a marimba a 4 baquetes triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

CONTINGUTS:
 • Execució de forma fidel d’allò que s’ha indicat en la partitura. (Exigències tècniques pròpies de l’instrument i exigències pròpies del llenguatge musical arreplegues en la partitura)
 • Bona posició del cos, així com una correcta col·locació davant de l’instrument.
 • Control de la tècnica de subjecció de baquetes (tècnica Stevens).
 • Qualitat del so en diferents dinàmiques, així com una bona articulació i igualtat de les mans
 • Interiorització del pols. Realització de les estructures rítmiques plantejades en la partitura
 • Control del moviment i de la biomecànica.
 • Intenció musical en la interpretació de l’obra.
 • Ús adequat dels recursos tècnics a l’estil que s’estiga interpretat
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, sonoritat, moviment, biomecànica, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar l’obra proposada amb la sonoritat i fraseIG adequats al seu contengut

Pretén avaluar l’aplicació dels coneixements adquirits en la materialització del fenomen musical en l’instrument concret.

 • Interpretar l’obra proposada d’acord amb els criteris d’estil corresponent

Demostrant sensibilitat auditiva en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument. Est criteri pretén comprovar la capacitat de l’aspirant per a utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació.

 • Utilitzar l’esforç muscular adequats a les exigències de l’execució

Es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un
 • En el cas que l’obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete els temps que el tribunal seleccione o la seua tonalitat
 • Ests criteris d’avaluació s’aplicaren de menor a major mesura segons les exigències del curs a què es pretenga accedir
RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

-Barcelona, M. Peters

-Marimba Flamenca , Alice Gómez

-Rain Dans ,  A. Gómez i M. Rife

OBSERVACIONS:

 

-Es presentarà al tribunal una còpia de les obres a interpretar.

 

DEPARTAMENT

Vent-metall – Percussió

ESPECIALITAT

Percussió

CURS

ACCÉS 5º E.P.

PROVA A: Lectura a primera vista d’un fragment proposat pel tribunal. CONTINGUTS :

Propis del llenguatge musical:

 • Longitud: 32-64 compassos
 • Tonalitat: Fins a cinc alteracions (modes major i menor), alteracions
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8, 2/2, 3/2 9/8, 12/8, 5/8, 7/8, 5/4 amb possibles canvis a el llarg de la peça.
 • Tempo: negra _= 100 a 140 negra amb punt = 70 a 108
 • Figures: Redona, blanca, negra, corxera i semicorxeres i fuses amb els seus respectius silencis i punts. Tresillos, sextets, síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps. Calderón.
 • Notes d’adorn: mordent d’una i dos notes. Redoblaments de redona, blanca, negra i corxeres amb els seus respectius
 • Agógica: Lent, Adagio, andante, moderato i allegro. Ritardando i accelerando, a tempo (o les seues abreviatures)
        • Doble barra de repetició.
 • Dinàmica: Piano (pp,p,mp), mezzoforte (mf), forte (f, ff), Sforzandos (sfz), Fortepiano (fp), diminuendo (dim.), crescendo (cres.) i els reguladors gràfics ( <> )
Propis de l’especialitat instrumental:
 • Registre: Dos octaves (La3 a Do5), amb possibles notes dobles
 • Articulacions: Legato, stacato i accets
 • Indicacions de les respiracions: Es valoraran les respiracions de fraseIG indicades en el fragment i les que l’aspirant crega convenients per a una bona i correcta interpretació musical.

OBSERVACIONS: L’aspirant disposarà de deu minuts per a llegir el fragment (sense fer sonar el seu instrument), abans d’interpretar-ho davant del tribunal. El fragment podrà ser per a làmines, caixa, timbals (4) i set-up (màxims 5 instruments) i xicoteta percussió. Es podrà demanar combinacions amb diversos instruments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa un fragment musical a primera vista

Est criteri servirà al tribunal per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis de cada nivell, i dins d’ests cobrarà especial rellevància que el fragment musical siga executat en el moviment indicat en l’encapçalament.

 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, moviment, biomecànica, sonoritat, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar el fragment proposat pel tribunal emprant la mesura, articulació i fraseig adequats al seu contingut.

Est criteri pretén comprovar l’assimilació dels coneixements teòrics-pràctics del llenguatge musical, així com la seua aplicació a la tècnica específica de l’instrument.

 • Interpretar el fragment proposat amb la sonoritat, emissió i recursos expressius (matisos, color) adequats.

Est criteri es dirigix a constatar l’autonomia de l’aspirant per a aplicar els coneixements procedimentals adquirits en l’aprenentatge de la pràctica instrumental.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un

PROVA B: (Veure prova d’Harmonia i piano complementari),

 PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment per a marimba a 4 baquetes triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

CONTINGUTS:

 • Execució de forma fidel d’allò que s’ha indicat en la partitura. (Exigències tècniques pròpies de l’instrument i exigències pròpies del llenguatge musical arreplegues en la partitura)
 • Bona posició del cos, així com una correcta col·locació davant de l’instrument.
 • Control de la tècnica de subjecció de baquetes (tècnica Stevens).
 • Qualitat del so en diferents dinàmiques, així com una bona articulació i igualtat de les mans.
 • Interiorització del pols. Realització de les estructures rítmiques plantejades en la partitura
 • Control del moviment i de la biomecànica.
 • Intenció musical en la interpretació de l’obra.
 • Ús adequat dels recursos tècnics a l’estil que s’estiga interpretant
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, sonoritat, moviment, biomecànica, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar l’obra proposada amb la sonoritat i fraseig adequats al seu contengut

Pretén avaluar l’aplicació dels coneixements adquirits en la materialització del fenomen musical en l’instrument concret.

 • Interpretar l’obra proposada d’acord amb els criteris d’estil

Demostrant sensibilitat auditiva en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument. Est criteri pretén comprovar la capacitat de l’aspirant per a utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació.

 • Utilitzar l’esforç muscular adequats a les exigències de l’execució

Es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un
 • En el cas que l’obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete els temps que el tribunal seleccione o la seua tonalitat
 • Estos criteris d’avaluació s’aplicaren de menor a major mesura segons les exigències del curs a què es pretenga
RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

-Charade , W. Stadler

-Yellow after the Rain, M. Peters

– Restless, R. O’Meara

OBSERVACIONS:
 • Es presentarà al tribunal una còpia de les obres a interpretar.

 

DEPARTAMENT

Vent-metall – Percussió

ESPECIALITAT

Percussió

CURS

ACCÉS 6º E.P.

PROVA A: Lectura a primera vista d’una fragment proposat pel tribunal.

CONTINGUTS :

 Propis del llenguatge musical:

 • Longitud: 32-64 compassos
 • Tonalitat: Fins a cinc alteracions (modes major i menor), alteracions
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8, 2/2, 3/2 9/8, 12/8, 5/8, 7/8, 5/4 amb possibles canvis al llarg de la peça.
 • Tempo: negra = 100 a 140 negra amb punt = 70 a 108
 • Figures: Redona, blanca, negra, corxera i semicorxeres i fuses amb els seus respectius silencis i punts. Tresillos, sextets, síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps. Calderón.
 • Notes d’adorn: mordent d’una i dos notes. Redoblaments de redona, blanca, negra i corxeres amb els seus respectius
 • Agógica: Lent, Adagio, andante, moderato i allegro. Ritardando i accelerando, a tempo (o les seues abreviatures)
      •     Doble barra de repetició.
 • Dinàmica: Piano (pp,p,mp), mezzoforte (mf), forte (f, ff), Sforzandos (sfz), Fortepiano (fp), diminuendo (dim.), crescendo (cres.) i els reguladors gràfics ( <> )
Propis de l’especialitat instrumental:
 • Registre: Dos octaves (La3 a Do5), amb possibles notes dobles
 • Articulacions: Legato, stacato i accent
 • Indicacions de les respiracions: Es valoraran les respiracions de fraseIG indicades en el fragment i les que l’aspirant crega convenients per a una bona i correcta interpretació musical.

OBSERVACIONS: L’aspirant disposarà de deu minuts per a llegir el fragment (sense fer sonar el seu instrument), abans d’interpretar-ho davant del tribunal. El fragment podrà ser per a làmines, caixa, timbals (4) i set-up (màxims 5 instruments) i xicoteta percussió. Es podrà demanar combinacions amb diversos instruments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Interpretar amb fluïdesa un fragment musical a primera vista

Est criteri servirà al tribunal per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis de cada nivell, i dins d’ests cobrarà especial rellevància que el fragment musical siga executat en el moviment indicat en l’encapçalament.

 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, moviment, biomecànica, sonoritat, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar el fragment proposat pel tribunal emprant la mesura, articulació i fraseig adequats al seu contingut.

Est criteri pretén comprovar l’assimilació dels coneixements teòrics-pràctics del llenguatge musical, així com la seua aplicació a la tècnica específica de l’instrument.

 • Interpretar el fragment proposat amb la sonoritat, emissió i recursos expressius (matisos, color) adequats.

Est criteri es dirigix a constatar l’autonomia de l’aspirant per a aplicar els coneixements procedimentals adquirits en l’aprenentatge de la pràctica instrumental.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un

PROVA B: (Veure prova d’Anàlisi, història de la música i piano complementari),

 PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment per a marimba a 4 baquetes triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

CONTINGUTS:
 • Execució de forma fidel d’allò que s’ha indicat en la partitura. (Exigències tècniques pròpies de l’instrument i exigències pròpies del llenguatge musical arreplegues en la partitura)
 • Bona posició del cos, així com una correcta col·locació davant de l’instrument.
 • Control de la tècnica de subjecció de baquetes (tècnica Stevens).
 • Qualitat del so en diferents dinàmiques, així com una bona articulació i igualtat de les mans
 • Interiorització del pols. Realització de les estructures rítmiques plantejades en la partitura
 • Control del moviment i de la biomecànica.
 • Intenció musical en la interpretació de l’obra.
 • Ús adequat dels recursos tècnics a l’estil que s’estiga interpretant
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Demostrar el domini dels fonaments de la tècnica instrumental

Est criteri pretén comprovar que l’aspirant ha adquirit els hàbits i habilitats que garantisquen un posterior desenrotllament de la tècnica instrumental (posició, sonoritat, moviment, biomecànica, respiració) necessaris per a superar els nivells propis del curs en què pretén ingressar.

 • Interpretar l’obra proposada amb la sonoritat i fraseig adequats al seu contengut

Pretén avaluar l’aplicació dels coneixements adquirits en la materialització del fenomen musical en l’instrument concret.

 • Interpretar l’obra proposada d’acord amb els criteris d’estil corresponents. Demostrant sensibilitat auditiva en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.

Est criteri pretén comprovar la capacitat de l’aspirant per a utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació.

 • Utilitzar l’esforç muscular adequats a les exigències de l’execució

Es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

OBSERVACIONS:
 • Ests criteris avaluen continguts mínims per a la superació de la prova
 • El tribunal els aplicarà i deliberarà per a establir la superació o no del nivell requerit per al curs a què l’aspirant sol·licite ingressar, emetent una qualificació negativa si s’observen deficiències lleus en dos d’ests criteris o greus en un
 • En el cas que l’obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete els temps que el tribunal seleccione o la seua tonalitat
 • Ests criteris d’avaluació s’aplicaren de menor a major mesura segons les exigències del curs a què es pretenga
RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

-Suites per a violoncel,  J. S. Bach

-Mexican Murals, T. A. Brown

-Meditation et Danse, D. Steinquest

OBSERVACIONS:
 • Es presentarà al tribunal una còpia de les obres a interpretar.