Trompeta

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompeta ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: Fa # 2, La 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Intrada et Rigaudon,  H. PURCELL
 • Sonata en Si b , LOEILLET
 • Piece pour Concours ,  L. PICAVAIS
 • Gaminerie , FRIBOULET
 • Sonata en Fa,  A. CORELLI
 • Souvenirs D’Assie , R. GAUDRON

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 25 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Tripe Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp,p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: Fa # 2, La 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompeta ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4 i 7/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos i quintillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto,Doble Picat i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Si 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Lament et Martietta, R. BERTHELOT
 • Èol el Rei ,  F. FERRAN
 • Errant et Allegro ,  G. ROPARTZ
 • Suite Núm. 1, TELEMAN
 • Sonata , VERACCINI
 • Suite, BONEAU

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 25 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4 i 7/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos i quintillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Si 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompeta ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8, i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fuses i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, Quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Do 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Gotes d’Aigua,  A. PETIT
 • Fantasy , HOME
 • Der Liebestraum, T.H HOCH
 • Ària et Marcato,  H. VACHEY
 • Morceau de Concours ,  A. CHAILLEUX
 • Badinage,  E. BOZZA

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fuses i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Do 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompeta ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8, i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Do 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Fantasia Eslava , C. HOME
 • Sonata VIII,  A. CORELLI
 • Two Light Dreams,  H. L. CLARKE
 • Errant et Scherzo, H. BUSSER
 • Variacions en G,  C. KREUTZER
 • Side Partners, H. L. CLARKE
 • Ària i Scherzo ,  AROUTUNIAN

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 40 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8, i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagi, Andante, Moderato Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Do 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompeta ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, doble i Triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante,  Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace i Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Re 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Sonatina, MARTINU
 • Concertino ,  J. FIALA
 • Sonata,  J. HUBEAU
 • Concert,  AROUTUNIAN
 • Sonata , .HAENDEL

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 45 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillo i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, doble i Triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Re 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompeta ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adago, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Mi 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Breus Recontes , . CASTEREDE
 • Rule Britannia ., J. HARTMANN
 • Concert en Mi b M ,  J. N. HUMMEL
 • Sonata Prima (Piccolo) , .VIVIANI
 • Concert en Re M (piccolo),  TORELLI
 • Rustiques ,  E. BOZZA
  Carnestoltes de Venècia

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 50 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.dosillos, quintillos, seisillos, septillos i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff,fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, ,Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Mi 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.