Flauta Travessera

Flauta Travessera

ACCÉS 2° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Interpretació d’un passatge proposat d’acord amb els mínims exigibles de primer
  curs d’ensenyaments elementals.
 • Coneixement en el llenguatge musical i el ritme d’acord amb el temari de llenguatge
  musical de primer d’ee.ee.
 • Correcta col·locació del cos i de l’instrument.
 • Domini del registre des del Re 1 fins al Do 3.
 • Control del ritme en 2/4, 3⁄4, 4/4.
 • Coneixement de les dinàmiques f i p.
 • Coneixement de les articulacions lligat, picat i staccato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Usa correctament la terminologia de l’instrument.
 • Interpreta de forma adequada (notació i ritme) el passatge proposat pel tribunal.
 • Té una bona col·locació del cos i instrument,
 • Té una bona sonoritat.
 • Coneix les diferents dinàmiques i articulacions.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Coneixement de les notes fins al Do 3
 • Coneixement de les dinàmiques f i p.
 • Coneixement de les articulacions lligat, picat i staccato.
 • Escales i arpegis fins a una alteració.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Sonoritat bona en la flauta en tots els registres.
 • Bona col·locació del cos i instrument.
 • L’execució precisa dels diferents recursos tècnics de l’instrument (afinació, dinàmica, articulació…)
 • La utilització dels elements referents a l’expressió i el tempo (musicalitat i agógica)
 • La resolució dels problemes de digitació plantejats.
 • El domini dels recursos necessaris per a la memorització.
 • La capacitat comunicativa i sensibilitat artística.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Preparatori i iniciació a la flauta, Arias
 • Iniciació a la flauta,  t. Wye
 • Aprèn tocant la flauta travessera,  P. Wastall
 • La flauta clàssica

 

ACCÉS 3° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:
•  Interpretació d’un passatge proposat d’acord amb els mínims exigibles de segon curs d’ensenyances elementals.
•  Coneixement en el llenguatge musical i el ritme d’acord amb el temari de llenguatge musical de segon d’ee.ee.
•  Correcta col·locació del cos i de l’instrument.
•  Domini del registre des del Do 1 fins a e Fa 3.
•  Correcta respiració.
•  Correcta afinació.
•  Control del ritme en compassos simples i compostos
•  Coneixement de les dinàmiques forte, mezzoforte i piano.
•  Coneixement de les articulacions lligat, picat, subratllat, lligat picat, accents i staccato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
•  Usa correctament la terminologia de l’instrument.
•  Interpreta de forma adequada (notació i ritme) el passatge proposat pel tribunal.
•  Té una bona col·locació del cos i instrument,
•  Té una bona sonoritat, usant el diafragma per a respirar i controlar l’afinació.
•  Coneix les diferents dinàmiques i articulacions.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:
•  Coneixement de les notes fins al Fa 3
•  Coneixement de les dinàmiques f, mf i p.
•  Coneixement de totes les articulacions.
•  Escales i arpegis fins a dos alteracions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
•  Sonoritat bona en la flauta en tots els registres.
•  Bona col·locació del cos i instrument.
•  L’execució precisa dels distints recursos tècnics de l’instrument (afinació, dinàmica, articulació…)
•  Ús correcte de la respiració diafragmàtica.
•  La utilització dels elements referents a l’expressió i el tempo (musicalitat i agógica)
•  La resolució dels problemes de digitació plantejats.
•  El domini dels recursos necessaris per a la memorització.
•  La capacitat comunicativa i sensibilitat artística.

OBRES ORIENTATIVES:
•  Altes (hasta leccion 18)
•  Aprén tocant la flauta travessera (estudis finals de concert), P. Wastall
•  La flauta clásica vol 2
•  Little pieces, M.Moyse

ACCÉS 4° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Interpretació d’un passatge proposat d’acord amb els mínims exigibles de tercer curs de ensenyaments elementals.
 • Coneixement en el llenguatge musical i el ritme d’acord amb el temari de llenguatge musical de tercer d’ee.ee.
 • Correcta col·locació del cos i de l’instrument.
 • Domini del registre des del Do 1 fins a e Sol 3.
 • Correcta respiració.
 • Correcta afinació.
 • Control del ritme en compassos simples i compostos
 • Coneixement de totes les dinàmiques.
 • Coneixement de totes les articulacions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Usa correctament la terminologia de l’instrument.
 • Interpreta de forma adequada (notació i ritme) el passatge proposat pel tribunal.
 • Té una bona col·locació del cos i instrument,
 • Té una bona sonoritat, usant el diafragma per a respirar i controlar l’afinació.
 • Coneix i diferència les diferents dinàmiques i articulacions.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Coneixement de les notes fins al Sol 3.
 • Coneixement de les dinàmiques f, mf i p.
 • Coneixement de totes les articulacions.
 • Escales i arpegis fins a quatre alteracions i escala cromàtica completa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Sonoritat bona en la flauta en tots els registres.
 • Bona col·locació del cos i instrument.
 • L’execució precisa dels diferents recursos tècnics de l’instrument (afinació, dinàmica, articulació…)
 • Ús correcte de la respiració diafragmàtica.
 • La utilització dels elements referents a l’expressió i el tempo (musicalitat i agógica)
 • La resolució dels problemes de digitació plantejats.
 • El domini dels recursos necessaris per a la memorització.
 • La capacitat comunicativa i sensibilitat artística.

OBRES ORIENTATIVES:

 •   Altes (a partir leccion 18)
 •   La flauta clàssica vol 3
 •   Bantai-*Kovacs vol 1
 •   Gariboldi petits estudis.
 •   Divertissement, P. Proust