Premis Professionals de Música

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana la fase en el centre i la fase autonòmica dels premis professionals per a l’alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2023-2024. [2024/5405]

Els premis professionals de música estan regulats per l’ordre 76/2014 de la Conselleria d’Educació i se celebren anualment en dues fases, la fase de centre i la fase autonòmica.

Fase de Centre
Presentació
Terminis de presentació:
La prova es realitzará el dilluns 1 de juliol de 2024 a les 9:00h. 

Documentació:

 • Inscripció: 17/06/2024 09:00:00 – 23/06/2024 20:00:00
 • Programa con que se opta al Premio de Música de Cámara
 • Programa amb què s’opta al Premi d’Instrument

Les persones participants han de comunicar i aportar en el moment de presentar la sol·licitud, a excepció de l’alumnat aspirant al premi de Fonaments de Composició, el programa que realitzaran, i tres còpies de cadascuna de les peces a interpretar, o del tema a exposar, en el cas de la modalitat d’Història de la Música

Existeix Premi Professional per a cadascuna de les assignatures instrumentals, i també per a les assignatures d’Història de la Música, Fonaments de Composició i Música de cambra.

Els premis professionals estan destinats a alumnes que finalitzen els seus estudis d’Ensenyaments Professionals. Per a poder presentar-se al premi extraordinari en la fase de centre, és necessari obtenir les següents qualificacions:

Instruments:

 • Un 9 o més en la nota d’instrument en el curs 5o i 6o dels Ensenyaments Professionals.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5o i 6o (les convalidades no comptaran per a l’elaboració de la nota mitjana).

Història de la música:

 • Per a concórrer a aquests premis, l’alumnat haurà d’aconseguir, en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de música, una nota mitjana igual o superior a 8 punts.
 • Per a poder presentar-se al premi en la modalitat Historia de la Música haurà d’obtenir una qualificació mínima de 9 punts en els dos cursos d’Història de la Música.

Fonaments de Composició:

 • Un 9 o més en la nota d’Anàlisi de 5o i 6o dels Ensenyaments Professionals.
 • Un 9 o més en la nota de Fonaments de Composició.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5o i 6o (les convalidades no comptaran per a l’elaboració de la nota mitjana).
 • Un 9 o més en la nota d’Història de la Música en els cursos 5o i 6o dels Ensenyaments Professionals.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5o i 6o (les convalidades no comptaran per a l’elaboració de la nota mitjana).

Música de cambra:

 • Un 9 o més en la nota de Música de cambra en els cursos 5o i 6o d’Ensenyaments Professionals.
 • Un 8 o més en la nota d’Instrument de 6o curs dels Ensenyaments Professionals.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5o i 6o (les convalidades no comptaran per a l’elaboració de la nota mitjana).

La prova consisteix en els Instruments i Música de cambra:

 • Interpretació d’un programa de concert d’almenys tres obres, moviments o estudis de diferent estil i amb un grau de dificultat corresponent a 6o curs d’Ensenyaments Professionals. El programa ha de durar més de 30 minuts, i el temps màxim d’interpretació de la prova serà de 30 minuts, segons el juí del tribunal.
 • En el cas de Música de cambra, podran inscriure’s per a optar al Premi els grups formats per un mínim de dues persones. El grup ha d’estar format per alumnes o Professorat del centre encara que no tots han de tenir els requisits per a optar al premi. El Premi s’atorgarà al grup camerístico en general, però, específicament a cada membre que reunisca els requisits per a aspirar a aquest premi, sempre que el seu nivell d’interpretació ho faça mereixedor del premi individual, encara que es valore dins del grup.

Història de la Música:

 • Exercici d’una audició comentada, contextualitzant l’obra o el fragment dins del moment històric, mitjançant un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequats al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música dels ensenyaments professionals. La durada serà de 2 hores com a màxim.
 • Desenvolupament d’un tema del currículum o d’una part, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyaments professionals. L’aspirant haurà de presentar el tema desenvolupat en format paper, amb un índex i la bibliografia corresponent, i haurà de realitzar l’exposició oral del tema. La durada de l’exercici serà, com a màxim, d’1 hora, tenint en compte que una vegada finalitze l’exposició, el tribunal podrà realitzar preguntes sobre el tema a l’aspirant durant un temps màxim de 15 minuts.

Fonaments de Composició:

 • Anàlisi escrita harmònica, formal i estètic d’una peça o fragment, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyaments professionals proposta per tribunal. La durada de l’exercici serà d’un màxim de 2 hores.
 • Exercici de composició: elaboració d’una partitura per a la plantilla vocal i instrumental que es determine, composta en estil lliure sobre un tema donat pel tribunal, amb una extensió mínima de cinquanta compassos. La durada de l’exercici serà d’un màxim de 4 hores.

Premis i veredicte del tribunal

El tribunal, compost per 5 professors de l’especialitat o departament, entre les quals no pot estar el professor que haja impartit docència directa sobre l’aspirant en l’últim curs, i qualificarà la prova amb una puntuació d’1 a 10 amb aproximació de 2 decimals com a màxim, i publicarà un acta amb les qualificacions de tots els aspirants ordenades de major a menor i indicant la distinció obtinguda.

Les distincions que es poden obtenir són:

 • Premi extraordinari: Només un per especialitat o modalitat. Pot quedar desert si cap aspirant obté una puntuació de 8.5 punts o superior
 • Menció d’honor: Un màxim de dos per especialitat o modalitat.

Calendari

Les Inscripcions, publicació del calendari d’actuacions i composició dels tribunals així com la realització de les proves es realitzaran durant el mes de juny.

 

Fase Autonòmica

Aquells alumnes que hagen obtingut el Premi Professional en el Conservatori en la fase Centre, podran optar al premi Professional de Música a nivell autonòmic.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Sol·licitud degudament omplida a (Annex I).
 • Fotocòpia de l’acta dels Premis Professionals fase Centre (Annex II).
 • Certificat d’expedient acadèmic de l’aspirant, que especifique la nota mitjana obtinguda en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals.
 • Els aspirants portaran tres fotocòpies de les obres del programa que presenten i les hauran d’aportar el mateix dia de la prova.

La prova consisteix en els Instruments i Música de cambra:

 • Anàlisi escrita harmònica, formal i estètic d’una obra o fragment. La durada de l’exercici serà de 2 hores
 • Interpretació d’un programa de concert d’almenys 3 obres, moviments o estudis de diferents estils i amb un grau de dificultat corresponent a 6o curs dels ensenyaments professionals. El programa ha de durar més de 30 minuts, i el temps màxim d’interpretació de la prova serà de 30 minuts, segons el juí del tribunal. Si les obres porten acompanyament instrumental, l’aspirant estarà obligat a portar-ho pel seu compte.
 • En el cas de Música de cambra, podran inscriure’s per a optar al Premi els grups formats per un mínim de dos alumnes. El grup ha d’estar format per alumnes del centre, encara que no tots hagen de complir els requisits per a optar al premi. El premi s’atorgarà al grup camerístico en general, però, específicament a cada membre que reunisca els requisits per a poder aspirar a aquest premi, sempre que el seu nivelld’interpretació ho faça mereixedor del premi individual, encara que se li valore dins del grup.

Història de la Música:

 • Exercici d’una audició comentada, contextualitzant l’obra o fragment dins del moment històric mitjançant un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequats al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música dels ensenyaments professionals de música. La durada de l’exercici serà de 2 hores, com a màxim.
 • Desenvolupament d’un tema del currículum o d’una part adequada al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música dels ensenyaments professionals de música. L’aspirant haurà de presentar el tema desenvolupat en format paper i digital, amb un índex i la bibliografia corresponents, i haurà de realitzar l’exposició oral del tema. La durada de l’exercici serà com a màxim d’1 hora, tenint en compte que una vegada finalitze l’exposició, el tribunal podrà realitzar preguntes sobre el tema a l’aspirant

Fonaments de Composició:

 • Anàlisi escrita harmònica, formal i estètic d’una peça o fragment, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Anàlisi dels ensenyaments professionals proposta pel tribunal. La durada de l’exercici serà d’un màxim de 2 hores.
 • Exercici de composició: elaboració d’una partitura per a la plantilla vocal o instrumental que es determine, composta en estil lliure sobre un tema donat pel tribunal, amb una extensió mínima de cinquanta compassos. La durada de l’exercici serà d’un màxim de 4 hores.

Premis i veredicte del tribunal

El tribunal, compost per 7 membres a part dels especialistes que la Conselleria determine, qualificarà els diferents exercicis amb una puntuació d’1 a 10 amb aproximació de 2 decimals com a màxim, i la nota final de la prova serà la mitjana aritmètica de la qualificació de cadascun dels exercicis, amb una aproximació de fins a 4 decimals. El tribunal confeccionarà una llista amb les qualificacions parcials de tots els aspirants ordenades de major a menor indicant la distinció obtinguda.

Les distincions que es poden obtenir són:

 • Premi extraordinari: Només un per departament i un per cada modalitat. Pot quedar desert, i aquest cas podrà concedir-se a algun candidat d’un altre departament o especialitat, sempre a proposta motivada del tribunal i respectant l’ordre de puntuació obtinguda.

L’alumnat premiat rebrà un diploma a l’excel·lència expedit per la Conselleria d’Educació i constarà mitjançant una diligència específica en el seu expedient acadèmic, i podrà representar a la Comunitat Valenciana.

Calendari

El termini per a la presentació de sol·licituds per a la fase autonòmica dels premis professionals de Música i de Dansa del curs 2022-
2023 s’obrirà una vegada haja finalitzat la fase de centre.