Piano

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2, 9/8, 3/8, 12/8, 6/4…
 • Armadura: Quatre alteracions (majors i menors).
 • Dinàmica: piano, pianíssimo, forte, fortíssim, mezzo forte, mezzo piano, crescendo i diminuendo.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando, Tenuto, fp,…
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos, cuatrillos, cinquillos…
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro/Prest, Prestísimo, ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, final de frase…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupets.
 • Pedal: Sincopado i a tempo.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis, Op. 299 ,  CZERNY
 • Estudis, Op. 29 i op. 32, BERTINI
 • Mikrokosmos (vol. 2 i 3) , B. BARTOK
 • Simfonies (Invencions a 3 veus) , J. S. BACH
 • Petits Preludis i Fugides / Fughettas , J. S. BACH
 • Sonatinas Op. 36 ,  M. CLEMENTI
 • Sonata Op. 49 núm. 2 L. v. , BEETHOVEN
 • Sonatinas núm. 2-3-4-6 ,  W. A. MOZART
 • Escenes de nens , R. SCHUMANN
 • Impromptus, F. SCHUBERT
 • Moments musicals Op. 94 ,  F. SCHUBERT
 • Children’s Corner , CL. DEBUSSY

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 i 6/8.
 • Armadura: Fins a dues alteracions, amb alteracions accidentals.
 • Núm. de compassos: 16-24.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato.
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, crescendo i diminuendo.
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, semicorxera així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Pedal: pedal de ressonància i pedal a tempo.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control elemental d’independència rítmica entre les dues mans.
 • Elecció del tempo adequat en funció del caràcter del fragment.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
 • Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2, 9/8, 3/8, 12/8.
 • Armadura: Quatre alteracions (majors i menors).
 • Dinàmica: piano, pianíssimo, forte, fortíssim, mezzo forte, mezzo piano, fp, crescendo i diminuendo.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando,Tenuto, fp, …
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos, cuatrillos, cinquillos…
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro/ Prest, Prestissimo, Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, rubato, calderón, final de frase…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupets.
 • Pedal: Pedal de ressonància sincopado, a tempo i pedal tonal. ½ pedal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis , CRAMER
 • Estudis Op. 299, CZERNY
 • Estudis Op. 636 núm. 19 , CZERNY
 • Simfonies (Invencions a 3 veus),  J. S. BACH
 • Petits Preludis i Fugides / Fughettas, J. S. BACH
 • Sonates (Hob. XVI) núm. 2-12-13-14-22-47 ,  J. HAYDN
 • Sonata Op. 49 núm. 2 ,  L. V. BEETHOVEN
 • Sonatinas Op. 20 núm. 2-4-6 ,  DUSSEK
 • Impromptus Op. 90 F, F. SCHUBERT
 • Preludis ,  F. CHOPIN
 • Tres Danses fantàstiques , Sr. SHOSTAKOVICH

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • CONTINGUTS
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8 i 6/8.
 • Armadura: Fins a tres alteracions, amb alteracions accidentals.
 • Núm. de compassos: 16-24.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, crescendo i diminuendo
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera, així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Pedal: pedal de ressonància i pedal a tempo.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans, així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control d’independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció del tempo adequat en funció del caràcter del fragment.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
 • Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2, 9/8, 3/8, 12/8, 6/4…
 • Armadura: Quatre alteracions (majors i menors).
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, fff, ppp, fp, crescendo i diminuendo.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando, Tenuto, fp,…
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos, cuatrillos, cinquillos…
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro/Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, calderón, final de frase, rubato,…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupets.
 • Pedal: Pedal de ressonància sincopado, a tempo i pedal tonal. ½ pedal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.

OBRES ORIENTATIVES

 • Estudis Op. 70 ,  I. MOSCHELES
 • Estudis Op. 72, Op. 64, Op. 92 M, MOSZKOWSKI
 • Estudis, CRAMER
 • Estudis Op. 32, JENSEN
 • Mikrokosmos, vol 4 , B. BARTOK
 • El clau ben temperat, Preludis i Fugides , J. S. BACH
 • Sonates , A. SOLER
 • Sonates, Op. 49 núm. 1 i 2 ,  L. V. BEETHOVEN
 • Sonates, K.V. núm. 282-545-280-283-309-330,  W. A. MOZART
 • Preludis, Masurques, Valsos , F. CHOPIN
 • For Children, vol 1 i 2, B. BARTOK
 • Toccata Op. 40 núm. 2, Sr. KABALEWSKY

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8.
 • Armadura: Fins a tres alteracions, amb alteracions accidentals.
 • Núm. de compassos: 16-24.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, crescendo i diminuendo
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera, semicorxera amb puntillo, així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Pedal: pedal de ressonància i pedal a tempo.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos i dosillos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans, així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control d’independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció del tempo adequat en funció del caràcter del fragment.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
 • Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2, 9/8, 3/8, 12/8, 6/4…
 • Armadura: Quatre alteracions (majors i menors).
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, fff, ppp, fp, crescendo i diminuendo,…
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando, Tenuto, fp,…
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos, cuatrillos, cinquillos…
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro/Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, calderón, final de frase, rubato…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis Op. 70 , I. MOSCHELES
 • Estudis Op. 64, Op. 92, Op. 72, M. MOSZKOWSKI
 • Mikrokosmos (vol. V), B. BARTOK
 • Estudis Op. 740, 553 ,  C. CZERNY
 • Estudis Gradus ad Parnassum , M. CLEMENTI-*TAUSIG
 • El clau ben temperat ,  J. S. BACH
 • Suites franceses, J. S. BACH
 • Sonates , SCARLATTI
 • Sonates,  L. V. BEETHOVEN
 • Escenes del bosc , R. SCHUMANN
 • Preludis Op. 11, SCRIABIN
 • Arabesque núm. 1 ,  C. DEBUSSY
 • Introducció i fugida final, E. HALFFTER

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8.
 • Armadura: Fins a tres alteracions, amb alteracions accidentals
 • Núm. de compassos: 16-24.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato.
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, crescendo i diminuendo.
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera, semicorxera amb puntillo, així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Pedal: pedal de ressonància i pedal a tempo.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos i dosillos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans, així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control d’independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció del tempo adequat en funció del caràcter del fragment.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
 • Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis Op. 70 , I. MOSCHELES
 • Quinze Estudis de Virtuosidad, MOSZKOWSKI
 • Mikrokosmos (vol. VI) , B. BARTOK
 • Tres Estudis Pòstums,  F. CHOPIN
 • Estudis, Op. 7 , STRAWINSKY
 • El clau ben temperat , J. S. BACH
 • Sonates,  J. HAYDN
 • Bagatel·les, Op. 33,  L. V. BEETHOVEN
 • Sonates, Variacions, (Pasiello) Wo 69, 70,  L. V. BETHOVEN
 • Sonates ., W. A. MOZART
 • Sonates Op. 24 i Op. 36 , M. CLEMENTI
 • Blumenstücke, Op. 1, R. SCHUMANN
 • Intermezzo, (Dos d’ells, excepte Op. 17),  J. BRAHMS
 • Preludis , C. DEBUSSY
 • Deu petites peces per a piano, Op. 12,  S. PROKOFIEV

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS
•   Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8.
•   Armadura: Fins a quatre alteracions, amb alteracions accidentals.
•    Núm. de compassos: 24-32.
•   Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato.
•   Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, fp, crescendo i diminuendo.
•   Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
•   Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera, semicorxera amb puntillo, així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
•   Pedal: pedal de ressonància, pedal a tempo.
•   Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos i cinquillos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
•   Adoptar una posició correcta del cos.
•   Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans, així com un control de la psicomotricitat.
•   Demostrar un control d’independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
•   Elecció del tempo adequat en funció del caràcter del fragment.
•   Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
•   Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
•   Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
•   Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
•   Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
•   Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.

 

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Piano ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2, 9/8, 3/8, 12/8, 6/4, compassos d’amalgama,…
 • Armadura: Fins a set alteracions (majors i menors)
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, fff, ppp, crescendo, diminuendo,…
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando, Tenuto, fp, ffp.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos, cuatrillos, cinquillos…
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro/ Ritardando, accelerant, respiracions, canvi de tempo, calderón, rubato, final de frase…
 • Ornaments: Trinats, apoyaturas, mordentes, grupetos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos
 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control de la independència rítmica i d’articulació entre les dues mans
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats de l’obra
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i relaxació adequats a les exigències de l’execució instrumental.
 • Utilització del pedal de ressonància sincopado i a tempo en aquells moments que ho requereixi l’obra musical.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Quatre grans estudis Op. 64 ,  MOSZKOWSKY
 • Estudis, Op. 10 núm. 6-9, Op. 25 núm. 1-2-7 ,  F. CHOPIN
 • Estudis Op. 70 núm. 2-3 i 4 , A. CASELLA
 • El clau ben temperat, J. S. BACH
 • Suites franceses,  J. S. BACH
 • Sonates,  L. V. BEETHOVEN
 • Sonates , W. A. MOZART
 • Sonates , F. SCHUBERT
 • Papillons Op. 2, R. SCHUMANN
 • Impromptus Op. 5, R. SCHUMANN
 • Impromptus Op. 29 Op. 36, Op. 51 ,  F. CHOPIN
 • Intermezzi Op.117 , J. BRAHMS
 • Rapsòdia,Op.15 núm.2, Op.55 núm.2, Op.79 , J. BRAHMS
 • Visions fugitives, S. PROKOFIEV
 • Suite espanyola, I. ALBÉNIZ
 • Preludis Op. 23 , S. RACHMANINOFF
 • Sonatina, M. RAVE

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi, história de la música i acompanyament).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8.
 • Armadura: Fins a quatre alteracions, amb alteracions accidentals.
 • Núm. de compassos: 24-32.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato.
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, crescendo i diminuendo.
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera, semicorxera amb puntillo, així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Pedal: pedal de ressonància, pedal a tempo.
 • Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos i cinquillos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una posició correcta del cos.
 • Demostrar una independència bàsica gestual entre les dues mans, així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control d’independència rítmica i d’articulació entre les dues mans.
 • Elecció del tempo adequat en funció del caràcter del fragment.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
 • Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.