Taxes Municipals

14093 APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2018

Finalitzat el període d’exposició pública dels acords provisionals adoptats en sessió plenària de data 30 d’octubre de 2017 relatius a la modificació en la imposició i ordenació de Tributs i Preus Públics per a la seva vigència a partir d’1 de gener de 2018, i havent resolt l’Ajuntament en sessió plenària de 27 de desembre de 2017 les reclamacions interposades, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’art. 17 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març.

En compliment del que es disposa en l’art. 17.4 de la mateixa Llei i art. 70.2 Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local, es procedeix a la publicació del text definitiu dels acords adoptats:

4.8. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT EN EL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS.

Modificació de l’article 5 i la Disposició Final de l’Ordenança, que queden redactats en els següents termes:

TARIFES

Article 5.- Les tarifes aplicables són les següents:

5.1. TARIFES ENSENYAMENTS DE MÚSICA

ENSENYAMENTS DE LOE
1.1ENSENYANCES ELEMENTALS
1.1.1MATRÍCULA curs complet, per assignatura35,46 €
1.1.2MATRÍCULA per assignatura pendent42,57 €
1.1.3MATRÍCULA repetició curs, per assignatura46,10 €
1.1.4Prova per a l'Obtenció del Certificat de Superació de les ensenyances
elementals de Música
52,90 €
1.1.5Prova d'accés a les ensenyances professionals 52,90 €
1.1.6Quota trimestral per curs d'octubre a juny )45,45 €

 

1.1ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
1.1.1MATRÍCULA curso complet, per assignatura53,21 €
1.1.2MATRÍCULA per assignatura pendent63,82 €
1.1.3MATRÍCULA repetició curso, per assignatura68,84 €
1.1.6Quota trimestral per curs (d'octubre a juny) 60,60 €

 

3SERVEIS GENERALS
3.1Certificats oficials, cadascun
3.1.1Amb una antiguitat de fins a 5 anys naturals3,74 €
3.1.2Anteriors a 5 anys naturals5,66 €
3.2Obertura d'expedient19,20 €
3.3
Expedient o renovació de la targeta d'identitat elementals de Música
4,13 €
3.4Trasllat d'expedient o matrícula via19,20 €
3.5Expedició deslliuro d'escolaritat3,63 €

5.4. BONIFICACIONS DE LES TARIFES

5.4.1. Els membres de les unitats familiars que es matriculen en el Conservatori de Música o Dansa els ingressos de la qual per càpita no superin l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de l’any de la matriculació gaudiran d’una bonificació del 50% en les taxes de matrícula i en les quotes trimestrals. * La present bonificació s’aplicarà també en els termes de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

 

5.4.2. Alumnes becats en el Conservatori de Música: Tindran dret a beca els alumnes pertanyents a bandes de música, Orquestra Simfònica i Orquestra de Pols i Pua, sempre que estiguin en actiu; alumnes de l’Escola de Composició; i Cos de Ball del Conservatori de Dansa. En el cas del Conservatori de Dansa precisaran un any d’antiguitat per a ser becats.

 

Els alumnes becats tindran una bonificació del 50% en totes les tarifes de matrícula. Per a gaudir de la bonificació hauran d’obtenir una nota mitjana de 7.

 

* L’aplicació de la referida normativa és aplicable al curs 2019/2020

 

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança ha estat aprovada provisionalment per l’Ajuntament Ple en sessió de data 30 octubre de 2017 i farà efecte després de la seva aprovació definitiva i una vegada s’hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se, si escau, a partir de l’1 de gener de 2018 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació. Quant a les tarifes aprovades en aquesta Ordenança, seran aplicable a partir del curs escolar 2018-2019.»

 

* La Concejalia d’Hisenda informa que ha estat aprovada la modificació de l’Ordenança

 

“Taxa per la prestació del Servei d’ensenyament en el Conservatori Municipal de Música i Dansa i de l’Escola municipal de Belles arts” en el Ple de data 25 de juny de 2018.

 

Alcoi, 28 de juny de 2018

Regidora d’Hisenda

Vanesa Moltó Moncho