Contrabaix

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Contrabaix ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents longituds d’aquest..
 • Posició de l’instrument i de l’arc: control i posició corporal, la presa del contrabaix i de l’arc, correcció de l’entonació.
 • Pràctica dels cops d’arc bàsics legato, staccato, détaché, martelé: tot l’arc, meitats i quarts, amb diverses combinacions.
 • Posicions: 1 / 2a, 1a, 2a i 3a amb canvis de posició.
 • Moviments dels braços i mans: moviment horitzontal del braç dret
 • (cantabile) i del moviment perpendicular dels dits de la mà esquerra i de la coordinació entre els dos; vibrato.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, l’articulació, el fraseig adequats. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels esmentats principis de llenguatge musical d’acord amb el nivell corresponent.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua l’assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació sobre la música, tant en els aspectes docents, com en els crítics i col·loquials. Això acreditarà el coneixement del codi del llenguatge musical.

OBRES ORIENTATIVES:

 • SCHUMANN, R. “The Happy Farmer”.
 • BUDROW, W.J. “The Happy Bass Player”.
 • VANCE, G. “Irlandais”. Totes aquestes obris els trobareu al ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.1) de VANCE, G.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Longitud: 15-20 compassos.
 • Registre: 1a, 2a, i 3a posicions.
 • Tonalitats: Re major i menor, Sol major, Do major.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, i en diverses combinacions.
 • Dinàmica: p, mf, i f.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa exercicis a primera vista. Aquest criteri servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts exposats.
 • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, articulació, el fraseig adequats. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels esmentats principis de llenguatge musical d’acord amb el nivell corresponent.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua l’assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació sobre la música, tant en els aspectes docents, com en els crítics i col·loquials. Això acreditarà el coneixement del codi del llenguatge musical.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Contrabaix ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Canvis de posició: fins a la 5a.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé en diverses combinacions.
 • La qualitat sonora: el vibrato i l’entonació.
 • La dinàmica: precisió en la realització de la dinàmica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular adequat. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució de les obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar autonomia en la pràctica instrumental. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

OBRES ORIENTATIVES:

 • SCHUBERT, F. “Wiegenlied” (cançó de bressol). La trobarà en ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.2) de VANCE, G.
 • SCHUMANN, R. “Wild Rider”. La trobarà en ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.3) de VANCE, G.
 • SAINT-*SAËNS, C. “L’elefant”

 

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Longitud: 15-20 compassos.
 • Registre: fins a la 4a posició.
 • Tonalitats: Re major i menor, Sol major, Do major, La menor, Sib major.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
 • Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, tresillo, grups irregulars.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, i en diverses combinacions.
 • Dinàmica: p, mp, mf, i f.
 • Harmònics naturals: fins a la 7a posició.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular adequat. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució de les obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar solvència en la lectura a primera vista. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Demostrar autonomia en la pràctica instrumental. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Contrabaix ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Canvis de posició: fins a la 7a posició.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto en diverses combinacions.
 • La qualitat sonora: el vibrato, control del moviment, l’entonació.
 • La dinàmica: precisió en la realització de la dinàmica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular adequat a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució de les obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

OBRES ORIENTATIVES:

 • MARCELLO, B. “Sis sonates per a contrabaix i piano”. Lucas Drew. Només un primer
  moviment a triar per l’aspirant.
 • HINDEMITH, P. “Musikalisches Blumengärtlein” per a clarinet i contrabaix. Schott.
 • RAMEAU, J.P. “Rigaudon”. La trobarà en ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix
  i piano (vol.2) de VANCE, G.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Longitud: 20-25 compassos.
 • Registre: fins a la 5a posició.
 • Tonalitats: fins a 4 alteracions.
 • Compassos: qualsevol (excepte els d’amalgama).
 • Figures: qualsevol.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo, i en diverses combinacions.
 • Dinàmica.
 • Harmònics naturals: fins a la posició bàsica de polze.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular adequat a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució de les obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar solvència en la lectura a primera vista. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Contrabaix ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Canvis de posició: posició de polze (posició bàsica).
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo en diverses combinacions.
 • La qualitat sonora: vibrato, i l’entonació.
 • La dinàmica: precisió i equilibri en la realització de les diferents indicacions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació i en les possibilitats sonores de l’instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a aconseguir una interpretació coherent. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

OBRES ORIENTATIVES:

 • MARCELLO, B. “Sis sonates per a contrabaix i piano”. Lucas Drew. Un primer i segon moviments a triar per l’aspirant de una de les sonates.
 • VANCE, G. “irlandès”. Totes aquestes obres les trobarà en ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.1) de VANCE, G.
 • Una peça clàssica.
 • Una peça contemporània.

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • CONTINGUTS:
 • Longitud: 20-30 compassos.
 • Registre: fins a la 6a posició.
 • Tonalitats: fins a 5 alteracions.
 • Compassos: qualsevol (excepte els d’amalgama).
 • Figures: qualsevol.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo, col legno en diverses combinacions.
 • Dinàmica.
 • Harmònics naturals: fins a la 3a posició de polze

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació i en les possibilitats sonores de l’instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar solvència en la lectura a primera vista. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a aconseguir una interpretació coherent. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Contrabaix ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Canvis de posició: fins a la 1a posició de polze.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo, col legno en diverses combinacions.
 • La qualitat sonora: control de la velocitat del vibrato i l’entonació.
 • La dinàmica: precisió en la realització de les diferents indicacions que es refereixen i equilibri dels nivells i qualitat del so resultant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució d’obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació i en les possibilitats sonores de l’instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a aconseguir una interpretació coherent. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Capuzzo, A. “Concert per a contrabaix i orquestra en F major”, primer i segon moviments.
 • SCHUMANN, R. “Reverie”.
 • HINDEMITH, P. “Musikalisches Blumengärtlein” n. 4, 5, 6 i 7 (totes) per a clarinet i contrabaix. Schott.

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia I piano complementari)

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Longitud: 20-30 compassos.
 • Registre: fins a la 7a posició.
 • Tonalitats: fins a sis alteracions.
 • Compassos: qualsevol.
 • Figures: qualsevol.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo, col legno, sul ponticello en
  diverses combinacions.
 • Harmònics naturals: fins a la 7a posició de polze.
 • Equilibri dinàmic i qualitat del so resultant

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució d’obres. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’entonació i en les possibilitats sonores de l’instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característicasy de el funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.
 • Demostrar solvència en la lectura a primera vista. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a aconseguir una interpretació coherent. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Contrabaix ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Canvis de posició: fins a la 2a posició de polze.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo, col legno, sul ponticello en diverses
 • La qualitat sonora: vibrato, i l’entonació.
 • La dinàmica: precisió en la realització de les diferents indicacions que es refereixen i equilibri dels nivells i qualitat del so

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves
 • Lectura a primera vista de propostes de fragments i obres. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Dragonetti, Sr. “Concert per a contrabaix i orquestra” moviments 1 i 2.
 • Una peça romàntica.
 • Leguay, J.P. “Scabb” per a saxofon i contrabaix.

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Longitud: 20-30
 • Registre: fins a la posició bàsica de polze.
 • Tonalitats: qualsevol.
 • Compassos:
 • Figures: qualsevol.
 • Arcades: legato, staccato, détaché, martelé, spicatto, tremolo, col legno, sul ponticello, sobre provo en diverses combinacions.
 • Harmònics naturals i harmònics
 • Equilibri dinàmic i qualitat del so

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motora i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que porten a un pèrdua de control en l’execució.
 • Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals. Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seves
 • Lectura a primera vista de propostes de fragments i obres. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al  text.