Horari lectiu Curso 2024-25 d’ Ensenyança Professional

Dia i hora elecció horaris curs 2024-2025 ,   alumnat   del   centre dels    Ensenyaments   Professionals  i   Elementals ja matriculats.  Després del sorteig al Consell escolar del centre es realitzaran els llistats, amb data i hora, per triar els horaris. S’haurá de vindre al centre per escollir horaris segons la data i l’hora que corresponga a cada alumne.

 

Llistat definitiu d’aspirants amb día i hora d’adjudicació d’ horaris curs 2024-2025, nous alumnes dels Ensenyaments Professionals . Es realitzarà de manera presencial en la secretària del Conservatori

 

     
1º CURS
INSTRUMENT Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL GRUP A

Dimarts de 15:30 a 17:30 h.

GRUP B

Dimecres de 15:30 a 17:30 h.

GRUP C

Dimecres de 17:30 a 19:30 h.

ORQUESTRA DE CORDA Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
CONJUNT (PIANO) Dimecres de 17:30 a 18:30 h.
CONJUNT (GUITARRA) Dimecres de 18:30 a 19:30 h.
CONJUNT (DOLÇAINA) Horari a determinar amb el Professor
TABAL (DOLÇAINA) Horari individual

 

2º CURS
INSTRUMENT Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL GRUP A

Dijous de 15:30 a 17:30 h.

GRUP B

Dijous de 18:30 a 20:30 h.

GRUP C

Divendres de 15:30 a 17:30 h.

ORQUESTRA DE CORDA Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
PIANO COMPLEMENTARI Horari individual
CONJUNT (PIANO) Dimecres de 17:30 a 18:30 h.
CONJUNT (GUITARRA) Dimecres de 18:30 a 19:30 h.
CONJUNT (DOLÇAINA) Horari a determinar amb el Professor
TABAL (DOLÇAINA) Horari individual

 

3º CURS
INSTRUMENT Horari individual
HARMONIA GRUP A

Dilluns de 16:30 a 18:30 h.

GRUP B

Dimarts de 18:30 a 20:30 h.

HARMONIA (coordinació horària) Dimecres de 11:00 a 13:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
PIANO COMPLEMENTARI Horari individual
COR (PIANO, GUITARRA I DOLÇAINA) Dilluns de 17:30 a 18:30 h.
MÚSICA DE CAMBRA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

 

4º CURS
INSTRUMENT Horari individual
HARMONIA GRUP A

Dijous de 16:30 a 18:30 h.

GRUP B

Divendres de 17:30 a 19:30 h.

HARMONIA (coordinació horària) Dimecres de 13:00 a 15:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 15:30 a 17:30 h.
PIANO COMPLEMENTARI Horari individual
COR (PIANO, GUITARRA I DOLÇAINA) Dilluns de 17:30 a 18:30 h.
MÚSICA DE CAMBRA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

 

 

5º CURSO
INSTRUMENT Horari individual
ANÀLISI GRUP A

Dimarts de 16:30 a 18:30 h.

GRUP B

Dijous de 18:30 a 20:30 h.

ANÀLISI (coordinació horària) Divendres de 11:00 a 13:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 15:30 a 17:30 h.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA GRUP A

Dimarts de 18:30 a 20:30 h.

GRUP B

Dijous de 16:30 a 18:30 h.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA (coord. horària) NO hi ha grup als matins
INFORMÁTICA (*) GRUP A

Dimarts de 15:30 a 17:30 h.

GRUP B

Dijous de 15:00 a 16:30 h.

CREATIVITAT I MÚSICA (*) GRUP A

Dimecres de 15:30 a 17:30 h.

GRUP B

Divendres de 17:30 a 19:30 h.

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ (*) Dilluns de 18:30 a 20:30 h.
ACOMPANYAMENT (PIANO) Dimarts de 18:30 a 20:00 h.
ACOMPANYAMENT (GUITARRA) Divendres de 17.30 a 19.30 h.
MÚSICA DE CÁMARA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

 

6º CURS
INSTRUMENT Horari individual
ANÀLISI GRUP A

Dimecres de 16:30 a 18:30 h.

GRUP B

Dissabte de 9:00 a 11:00 h.

ANÀLISI (coordinació horària) Divendres de 13:00 a 15:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA  Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 15:30 a 17:30 h.
HISTÒRIA DE LA MUSICA GRUP A

Dimecres  de 18:30 a 20:30 h.

GRUP B

Dijous de 18:30 a 20:30 h.

GRUP C

Dissabte de 11:00 a 13:00 h.

HISTÒRIA DE LA MUSICA ( coord. horària) NO hi ha grup als matins
INFORMÀTICA (*) GRUP A

Dimarts de 15:30 a 17:30 h.

GRUP B

Dijous de 15:00 a 16:30 h.

CREATIVITAT I MÚSICA (*) GRUP A

Dimecres de 15:30 a 17:30 h.

GRUP B

Divendres de 17:30 a 19:30 h.

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ (*) Dilluns de 18:30 a 20:30 h.
ACOMPANYAMENT (PIANO) Dijous de 18:30 a 20:00 h.
ACOMPANYAMENT (GUITARRA) Divendres de 17.30 a 19.30 h.
MÚSICA DE CAMBRA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

(*) Les assignatures optatives per a 5t i 6t curs són: Creativitat i Música, Informàtica Musical i Fonaments de Composició. L’alumnat cursarà una assignatura optativa en el quint curs i una altra distinta en el sext curs d’ensenyances professionals de Música d’entre aquelles que oferta el centre.

NOTA INFORMATIVA

 

 • Orquestra de corda la formaren els especialitats següents:
  • Violí (de 1r a 6t)
  • Viola (de 1r a 6t)
  • Violoncello (de 1r a 6t)•
  • Contrabaix (de 1r a 6t)
 • Orquestra de vent la formaren els especialitats següents:
  • Flauta, Oboé, Clarinet, Fagot, Saxòfon, Trompa, Trombó, Trompeta, Tuba i Percussió (de 1r a 6t)

 

LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de las ensenyances elementals de música i es regula l’accés a estàs ensenyances.

Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances.

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curs les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

ELS HORARIS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS DE L’ALUMNAT DE MÚSICA SÓN ORIENTATIUS, TENEN CARÀCTER PROVISIONAL I, DESPRÉS DE LA MATRÍCULA, PODEN SER MODIFICATS A CAUSA D’AJUSTOS D’HORARIS I ALTRES MOTIUS ACADÈMICS O DE RÈGIM INTERIOR.