Proves d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals

De conformitat amb l’article 19 del decret 159/2007 i el Títol V i annex XIV de l’ordre 28/2011, els Conservatoris convoquen anualment una prova específica per a obtenir el Certificat d’Ensenyaments Elementals per a qualsevol persona, tingui estudis reglats o no. Aquesta prova es realitzarà anualment durant el primer trimestre, segons el calendari que es publicarà en aquesta mateixa pàgina i en els taulers d’anuncis del centre.

Es pot presentar qualsevol persona, tingui estudis musicals reglats o no, o siguin aquests oficials o no. No hi ha un número límit de convocatòries a les quals l’aspirant es pugui presentar.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

La inscripció a les proves es realitza durant el termini que s’estableix cada any, i s’ha de presentar la següent documentació:

 • Pago taxa municipal vigent i imprès d’inscripció (model Annex XIII).
 • Fotocopia DNI o document acreditatiu original de l’aspirant.
 • Títol de Família Nombrosa, si és el cas.

CALENDARI:

Inscripció: des del dimecres 6 d’octubre fins al divendres 15 d’octubre (ambdós inclosos)

Realització de la prova: abans del 15 de desembre del 2021.

TAXES:

Drets d’examen: 54,22 Euros.

BONIFICACIONS:

Família nombrosa: pagaran el 50% de la taxa.

Els sol·licitants que obtinguen la qualificació d’Apte, hauran de sol·licitar en la secretària del conservatori l’expedició del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El Centre Docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

PROVA D’ESPECIALITAT INSTRUMENTAL

 1. Lectura a primera vista.

 2. Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne/a, pertanyents a diferents estils. L’alumne/a prepararà el llistat de sis obres triant d’entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal cópies de les peces que vagen a interpretar.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d’accés a les Ensenyances Professionals de primer curs (https://www.conservatorialcoi.com/ca/informacio-academica/ensenanza-profesional/continguts-terminals-per-assignatures/    en l’especialitat corresponent, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o diversos d’ells.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.

PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL

 1. Prova teòrica:

  1. Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos 2/4, 3/4 o 4/4.

  2. Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

 1. Prova pràctica:

  1. Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

  2. Prova de lectura entonada.