Proves d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals

De conformitat amb l’article 19 del decret 159/2007 i el Títol V i annex XIV de l’ordre 28/2011, els Conservatoris convoquen anualment una prova específica per a obtenir el Certificat d’Ensenyaments Elementals per a qualsevol persona, tingui estudis reglats o no. Aquesta prova es realitzarà anualment durant el primer trimestre, segons el calendari que es publicarà en aquesta mateixa pàgina i en els taulers d’anuncis del centre.

Es pot presentar qualsevol persona, tingui estudis musicals reglats o no, o siguin aquests oficials o no. No hi ha un número límit de convocatòries a les quals l’aspirant es pugui presentar.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:
La inscripció a les proves es realitza durant el termini que s’estableix cada any, i s’ha de presentar la següent documentació:

 • Pago taxa municipal vigent i imprès d’inscripció (model Annex XIII).
 • Fotocopia DNI o document acreditatiu original de l’aspirant.
 • Títol de Família Nombrosa, si és el cas.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:
Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música constaran de dos exercicis. El Centre Docent establirà l’ordre de realització de les parts i els exercicis de la prova:

PROVA D’ESPECIALITAT INSTRUMENTAL

 • Lectura a primera vista.
 • Interpretació de tres obres de un llistat de sis, presentat per l’alumne, pertanyents a diferents estils. L’alumne prepararà el llistat de sis obres triant de aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants lliuraran al tribunal copies de les peces que vagin a interpretar, així com els originals d’aquestes.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguin equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüin al mateix
nivell o superior que les propostes per a la prova d’accés als Ensenyaments Elementals en l’especialitat corresponent, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o varis d’ells.

L’alumnat que presenti obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’aquestes.

PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL

 • Prova teòrica:
  • a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos 2/4, 3/4 o 4/4.
  • b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

 

 • Prova pràctica:
  • c) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.
  • d) Prova de lectura entonada.

Cadascuna de les parts es qualifica d’1 a 10, arrodonint amb dos decimals si fos necessari. És obligatori obtenir un 5 o més en cadascuna de les proves per a poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica de les dues parts de la prueba. .