Proves d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals

De conformitat amb l’article 19 del decret 159/2007 i el Títol V i annex XIV de l’ordre 28/2011, els Conservatoris convoquen anualment una prova específica per a obtenir el Certificat d’Ensenyaments Elementals per a qualsevol persona, tingui estudis reglats o no. Aquesta prova es realitzarà anualment durant el primer trimestre, segons el calendari que es publicarà en aquesta mateixa pàgina i en els taulers d’anuncis del centre.

Es pot presentar qualsevol persona, tingui estudis musicals reglats o no, o siguin aquests oficials o no. No hi ha un número límit de convocatòries a les quals l’aspirant es pugui presentar.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

La inscripció a les proves es realitza durant el termini que s’estableix cada any, i s’ha de presentar la següent documentació:

Documentación requerida
– Sol·licitud d’inscripció
– Justificant del pagament de taxes
– Fotografia recent en color de grandària carnet (en format pdf)
– DNI de l’alumne o alumna (o, en el seu cas, full del Llibre de Família on figure)
– DNI del pare
– DNI de la mare
– DNI, en el seu cas, dels seus representants legals si és menor d’edat
– En el cas d’alumnat que presente algun tipus de disfunció, certificat oficial acreditatiu expedit per l’administració competent, acompanyat d’una sol·licitud expressa de la mena d’adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves

CALENDARI:

Terminis de Presentació: 13/10/2023 09:00:00 – 22/10/2023 15:00:00

 • Inscripció: primera quinzena d’octubre
 • Realització de les proves: segona quinzena de novembre
 • Publicació de resultats: abans del 15 de desembre
Presentació: ÚNICAMENT PER VIA TELEMÀTICA A TRAVÉS D’AQUESTA SEU ELETRÒNICA

TAXES:

Drets d’examen: 54,22 Euros.

Els sol·licitants que obtinguen la qualificació d’Apte, podran  sol·licitar a través de la Seu electrónica del Ajuntament d’Alcoi l’expedició del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El Centre Docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

PROVA D’ESPECIALITAT INSTRUMENTAL

 1. Lectura a primera vista.

 2. Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne/a, pertanyents a diferents estils. L’alumne/a prepararà el llistat de sis obres triant d’entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal cópies de les peces que vagen a interpretar.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d’accés a les Ensenyances Professionals de primer curs https://www.conservatorialcoi.com/ca/informacio-academica/ensenanza-profesional/continguts-terminals-per-assignatures/    en l’especialitat corresponent, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o diversos d’ells.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.

PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL

Continguts de la prova: Els continguts terminals de la prova corresponen als continguts que es demanen per l’accés a primer curs de professional, i es poden trobar per a cada instrument a la nostra pàgina https://www.conservatorialcoi.com/ca/informacio-academica/ensenanza-profesional/continguts-terminals-per-assignatures/

 1. Prova teòrica:

  1. Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos 2/4, 3/4 o 4/4.

  2. Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

 1. Prova pràctica:

  1. Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

  2. Prova de lectura entonada.

 

Cadascuna de les parts es qualifica de l’1 al 10, redondejada amb dos decimals si fora necessari. Es obligatori obtindre un 5 o més a cadascuna de les proves per poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova.