Fagot

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Fusta Fagot ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta de l’instrument: S’entén per correcta la posició natural, que no produïsca rigidesa en braços i dits, que no destorbe a una correcta execució, i que procure una estètica adequada entre instrument i interpret.
 • Posició correcta de l’embocadura: S’entén per posició correcta aquella que permet una bona qualitat de so i de l’articulació, així com flexibilitzar els llavis de forma tal, que es puga variar l’afinació d’una nota o notes determinades, en benefici d’una correcta interpretació.
 • Respiració diafragmàtica: Aquella que permeta l’emplaçament d’aire en la part inferior dels pulmons, que no produïsca cap elevació d’esquena i per tant cap altre moviment antinatural del cos.
 • Coneixement de les possibilitats tècniques i sonores: Domini perfecte de la clau de Fa 4t i acceptable de la de Do 4t.
 • Registre de l’instrument: Des de Si b º (greu) a Si b 4 (sobreagut)
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
 • Signes de prolongació: Lligadura, puntillo i calderón.
 • Elements rítmics; Sincopas llargues-breus.
 • Grups irregulars: Domini fins a les fuses, en compassos composts, o en simples subdividits.
 • Notes d’adorn: Domini optimo en grupets de dos, tres i quatre notes, mordentes, apoyaduras i trinats de fàcil execució.
 • Estructura formal: Compressió d’estructures musicals simples, adequant les respiracions al fraseig.
 • Continguts teòrics-pràctics: Nocions tècniques, històriques i de conservació de l’instrument
 • Nocions del raspat de la canya de doble llengüeta.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:
ESTUDIS:

 • Metodo de J. Weissenborn, op.8 I:
  Poc Adagi, Pàgina 24
  Andante, Pàgina 25
  All. moderato, Pàgina 27
  Moderato,  Pàgina 31
  Poc Agagio, Pàgina 32
  Allegretto, Pàgina 38
 • Metodo de J. Weissenborn, op 8 II:
  Allegretto graciós (núm. 6), Pàgina 5
 • OBRES:
 • Sonata en Fa Major, G.ph TELEMANN
  1r temps, Allegro i 3er temps, Allegro
 • Sonata en Sol Major , B. MARCELLO
  3er temps, Allegro
 • Sonata ,  J.B. BOISMORTIER
  Allegro
 • Tocattina, P.GABAYE
 • Serenade ,  H. REUTTER

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat en la interpretació del fragment proposat.
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. El grau de consecució de la capacitat de lectura i el domine de l’instrument.
2. La capacitat de mantindre regularment la pulsació.
-Interpretar amb exactitud tots els elements que configuren la partitura del fragment
proposat tant tècnics com musicals (2n a 6é curs: segons l’estil corresponent).
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’ús de la mesura adequada i lectura correcta de les notes: la correcta
assimilació i aplicació precisa del llenguatge musical d’acord amb el nivell.
2. L’adequada realització del tempo indicat, així com el caràcter de la partitura.
3. L’adequació de la dinàmica i nivells de sons o plans sonors en els
instruments polifònics.
4. La realització de les articulacions, respiracions i frasege adequats.
-Mostrar domini en l’aplicació dels fonaments de la tècnica instrumental. Mitjançant
este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’adequada resolució de les dificultats tècniques.
2. L’adquisició adequada d’hàbits i habilitats necessaris per a abordar el
nivell propi del curs en el qual pretén ingressar: esforç muscular, posició,
respiració.
3. La correcta afinació.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Fusta Fagot ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta de l’instrument: S’entén per correcta la posició natural, que no produïsca rigidesa en braços i dits, que no destorbe a una correcta execució, i que procure una estètica adequada entre instrument i interpret.
 • Posició correcta de l’embocadura: S’entén per posició correcta aquella que permet una bona qualitat de so i de l’articulació, així com flexibilitzar els llavis de forma tal, que es puga variar l’afinació d’una nota o notes determinades, en benefici d’una correcta interpretació.
 • Respiració diafragmàtica: Aquella que permeta l’emplaçament d’aire en la part inferior dels pulmons, que no produïxca cap elevació d’esquena i per tant cap altre moviment antinatural del cos.
 • Coneixement de les possibilitats tècniques i sonores: Domini perfecte de la clau de Fa 4t i acceptable de la de Do 4t.
 • Registre de l’instrument: Des de Si b º (greu) a Si b 4 (sobreagut).
 • Tonalitats: Fins a 5 alteracions. (Amb domini perfecte en tota la seva extensió, fins a 3 alteracions, i amb coneixement optim fins a 5 alteracions.)
 • Dinàmiques: Des de pp a ff., dins de les possibilitats de cada registre.
 • Agógica: Accelerant-rallentando.
 • Afinació: Tindre coneixements de les particularitats sonores dels diferents registres i dels mitjans per a la seva correcció.
 • Flexibilitat entre intervals: optima entre notes que estiguin compreses Si b 1 i Sol 3, i acceptable entre SI b 1 i Si b 4.
 • Articulació: Domini de l’emissió fàcil del so, iniciant-la per mitjà de cop de llengua.
 • Domini de les diverses articulacions: picat, lligat, picat-lligat i staccatto. (Optimo entre Mi 1 i Fa 3 i acceptable en la resta.)
 • Velocitat: Fins a 6 notes/segon, aproximadament.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
 • Signes de prolongació: Lligadura, puntillo i calderón.
 • Elements rítmics; Sincopas llargues-breus.
 • Grups irregulars: Domini fins a les fuses, en compassos composts, o en simples subdividits.
 • Notes d’adorn: Domini optimo en grupets de dos, tres i quatre notes, mordentes, apoyaduras i trinats de fàcil execució.
 • Estructura formal: Compressió d’estructures musicals simples, adequant les respiracions al fraseig.
 • Continguts teòrics-pràctics: Nocions tècniques, històriques i de conservació de l’instrument
 • Nocions del raspat de la canya de doble llengüeta.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • 42 CAPRITXOS, OZI
  Números: 2 Allegro, 7 Allegro, 32 Moderatto i 30 Andantino
 • ESTUDIS,  BOURDEAU
  Números:3 Andante, 4 Moderatto i 5 Allegretto
 • SERENADE , H.REUTER
 • SONATA, B. MARCELLO
  2n Tempo-Allegro i 4t Tempo-Allegro

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat en la interpretació del fragment proposat.
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. El grau de consecució de la capacitat de lectura i el domine de l’instrument.
2. La capacitat de mantindre regularment la pulsació.
-Interpretar amb exactitud tots els elements que configuren la partitura del fragment
proposat tant tècnics com musicals (2n a 6é curs: segons l’estil corresponent).
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’ús de la mesura adequada i lectura correcta de les notes: la correcta
assimilació i aplicació precisa del llenguatge musical d’acord amb el nivell.
2. L’adequada realització del tempo indicat, així com el caràcter de la partitura.
3. L’adequació de la dinàmica i nivells de sons o plans sonors en els
instruments polifònics.
4. La realització de les articulacions, respiracions i frasege adequats.
-Mostrar domini en l’aplicació dels fonaments de la tècnica instrumental. Mitjançant
este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’adequada resolució de les dificultats tècniques.
2. L’adquisició adequada d’hàbits i habilitats necessaris per a abordar el
nivell propi del curs en el qual pretén ingressar: esforç muscular, posició,
respiració.
3. La correcta afinació.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Fusta Fagot ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta de l’instrument: S’entén per correcta la posició natural, que no produïsca rigidesa en braços i dits, que no destorbe a una correcta execució, i que procure una estètica adequada entre instrument i interpret.
 • Posició correcta de l’embocadura: S’entén per posició correcta aquella que permet una bona qualitat de so i de l’articulació, així com flexibilitzar els llavis de forma tal, que es puga variar l’afinació d’una nota o notes determinades, en benefici d’una correcta interpretació, iniciant el vibrato dels sons, per mitjà del moviment de la columna d’aire.
 • Respiració diafragmàtica: Aquella que permeta l’emplaçament d’aire en la part inferior dels pulmons, que no produïsca cap elevació d’esquena i per tant cap altre moviment antinatural del cos.
 • Coneixement de les possibilitats tècniques i sonores: Domini perfecte de la clau de Fa 4t i acceptable de la de Do 4t.
 • Registre de l’instrument: Des de Si b º (greu) a Re # sobreagut (4).
 • Tonalitats: Totes, amb domini perfecte en tota l’extensió abans citada.
 • Dinàmiques: Des de pp a ff., en tot el registre.
 • Agógica: Accelerant-rallentando.
 • Afinació: Tindre coneixements de les particularitats sonores dels diferents registres i dels mitjans per a la seva correcció.
 • Flexibilitat entre intervals: optima entre notes que estiguin compreses Si b 1 i Re # (4).
 • Articulació: Domini de l’emissió fàcil del so, iniciant-la per mitjà de cop de llengua i de pressió de la columna d’aire.
 • Domini de les diverses articulacions: picat, lligat, picat-lligat i staccatto. (Optimo en tot el registre.)
 • Velocitat: Fins a 10 notes/segon, aproximadament.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 i uns altres irregulars.
 • Signes de prolongació: Lligadura, puntillo i calderón.
 • Elements rítmics; Sincopas llargues-breus.
 • Figures: Domini fins a semifuses, en compassos composts, o simples subdividits o sense subdividir.
 • Notes d’adorn: Domini perfecte en grupets de dos, tres i quatre notes, mordentes, apoyaduras i trinats de dificultat mitjana d’execució, i òptim en els de dificultat major.
 • Estructura formal: Compressió d’estructures musicals simples, i de major complexitat adequant les respiracions al fraseig.
 • Continguts teòrics-pràctics: Coneixements tècniques, històriques i de conservació de l’instrument.
 • Coneixement del raspat de la canya de doble llengüeta.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • PARTITA, .G. JACOBI
  1 Preludi, 2 Valse, 3 Prest, 4 Ària Antiqua i 5 Capricietto
 • SONATA, G.P. TELEMANN
 • CONCERTO DO MENOR , G.F. HAENDEL
  2n Temps (Allegro) i 4t Temps (Allegro)
 • SONATA SI BEMOLL, A. VIVALDI
  2n Temps (Allegro)
 • SONATA SOL MAJOR, B. MARCELLO
  2n Temps (Allegro)
 • SONATA DO MAJOR, F. GEMINIANI
  2n Temps (Allegro)4t Temps (Allegro)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat en la interpretació del fragment proposat.
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. El grau de consecució de la capacitat de lectura i el domine de l’instrument.
2. La capacitat de mantindre regularment la pulsació.
-Interpretar amb exactitud tots els elements que configuren la partitura del fragment
proposat tant tècnics com musicals (2n a 6é curs: segons l’estil corresponent).
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’ús de la mesura adequada i lectura correcta de les notes: la correcta
assimilació i aplicació precisa del llenguatge musical d’acord amb el nivell.
2. L’adequada realització del tempo indicat, així com el caràcter de la partitura.
3. L’adequació de la dinàmica i nivells de sons o plans sonors en els
instruments polifònics.
4. La realització de les articulacions, respiracions i frasege adequats.
-Mostrar domini en l’aplicació dels fonaments de la tècnica instrumental. Mitjançant
este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’adequada resolució de les dificultats tècniques.
2. L’adquisició adequada d’hàbits i habilitats necessaris per a abordar el
nivell propi del curs en el qual pretén ingressar: esforç muscular, posició,
respiració.
3. La correcta afinació.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Fusta Fagot ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta de l’instrument: S’entén per correcta la posició natural, que no produïxca rigidesa en braços i dits, que no destorbe a una correcta execució, i que procure una estètica adequada entre instrument i interpret.
 • Posició correcta de l’embocadura: S’entén per posició correcta aquella que permet una bona qualitat de so i de l’articulació, així com flexibilitzar els llavis de forma tal, que es puga variar l’afinació d’una nota o notes determinades, en benefici d’una correcta interpretació, iniciant el vibrato dels sons, per mitjà del moviment de la columna d’aire.
 • Respiració diafragmàtica: Aquella que permeta l’emplaçament d’aire en la part inferior dels pulmons, que no produïxca cap elevació d’esquena i per tant cap altre moviment antinatural del cos.
 • Coneixement de les possibilitats tècniques i sonores: Domini perfecte de la clau de Fa 4t i acceptable de la de Do 4t.
 • Registre de l’instrument: Des de Si b º (greu) a Re # sobreagut (4).
 • Tonalitats: Totes, amb domini perfecte en tota l’extensió abans citada.
 • Dinàmiques: Des de pp a ff., en tot el registre.
 • Agógica: Accelerant-rallentando.
 • Afinació: Tindre coneixements de les particularitats sonores dels diferents registres i dels mitjans per a la seva correcció.
 • Flexibilitat entre intervals: optima entre notes que estiguin compreses Si b 1 i Re # (4).
 • Articulació: Domini de l’emissió fàcil del so, iniciant-la per mitjà de cop de llengua i de pressió de la columna d’aire.
 • Domini de les diverses articulacions: picat, lligat, picat-lligat i staccatto. (Optimo en tot el registre.)
 • Velocitat: Fins a 10 notes/segon, aproximadament.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 i uns altres irregulars.
 • Signes de prolongació: Lligadura, puntillo i calderón.
 • Elements rítmics; Sincopas llargues-breus.
 • Figures: Domini fins a semifuses, en compassos composts, o simples subdividits o sense subdividir.
 • Notes d’adorn: Domini perfecte en grupets de dos, tres i quatre notes, mordentes, apoyaduras i trinats de dificultat mitjana d’execució, i òptim en els de dificultat major.
 • Estructura formal: Compressió d’estructures musicals simples, i de major complexitat adequant les respiracions al fraseig.
 • Continguts teòrics-pràctics: Coneixements tècniques, històriques i de conservació de l’instrument.
 • Coneixement del raspat de la canya de doble llengüeta.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert en La Menor,  A. Vivaldi
  1r i 3er Temps
 • Sonata La Menor, A. Vivaldi
 • Estudis Vol. II Op. 8 ,  J. Weissenborn
 • Concerto Fa Major F-VIII núm. 20, A. Vivaldi
 • 30 Estudis, B. Bourdeau
  Números: 15-17-22-23
 • Nocturn , R. Clerisse

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia y piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat en la interpretació del fragment proposat.
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. El grau de consecució de la capacitat de lectura i el domine de l’instrument.
2. La capacitat de mantindre regularment la pulsació.
-Interpretar amb exactitud tots els elements que configuren la partitura del fragment
proposat tant tècnics com musicals (2n a 6é curs: segons l’estil corresponent).
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’ús de la mesura adequada i lectura correcta de les notes: la correcta
assimilació i aplicació precisa del llenguatge musical d’acord amb el nivell.
2. L’adequada realització del tempo indicat, així com el caràcter de la partitura.
3. L’adequació de la dinàmica i nivells de sons o plans sonors en els
instruments polifònics.
4. La realització de les articulacions, respiracions i frasege adequats.
-Mostrar domini en l’aplicació dels fonaments de la tècnica instrumental. Mitjançant
este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’adequada resolució de les dificultats tècniques.
2. L’adquisició adequada d’hàbits i habilitats necessaris per a abordar el
nivell propi del curs en el qual pretén ingressar: esforç muscular, posició,
respiració.
3. La correcta afinació.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Fusta Fagot ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 • CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Posició correcta de l’instrument; S’entén per correcta la posició natural, que no produïxca rigidesa en braços i dits, que no destorbe a una correcta execució, i que procure una estètica adequada entre instrument i interpret.
 • Posició correcta de l’embocadura: S’entén per posició correcta aquella que permet una bona qualitat de so i de l’articulació, així com flexibilitzar els llavis de forma tal, que es puga variar l’afinació d’una nota o notes determinades, en benefici d’una correcta interpretació, iniciant el vibrato dels sons, per mitjà del moviment de la columna d’aire.
 • Respiració diafragmàtica: Aquella que permet l’emplaçament d’aire en la part inferior dels pulmons, que no produïxca cap elevació d’esquena i per tant cap altre moviment antinatural del cos.
 • Coneixement de les possibilitats tècniques i sonores: Domini perfecte de la clau de Fa i Do en 4° i Sol 2° línia.
 • Registre de l’instrument: Des de Si b 1 (greu) Mi sobreagut (4).
 • Tonalitats: Totes, amb domini perfecte en tota l’extensió abans citada.
 • Dinàmiques: Des de pp a ff., en tot el registre.
 • Agógica: Accelerant-rallentando.
 • Afinació: Tindre coneixements de les particularitats sonores dels diferents registres i dels mitjans per a la seva correcció.
 • Flexibilitat entre intervals: optima entre Si b 1 i Re # (4).
 • Articulació: Domini de l’emissió fàcil del so, iniciant-la per mitjà de cop de llengua i de pressió de la columna d’aire.
 • Domini de les diverses articulacions: picat, lligat, picat-lligat i staccatto.
 • Velocitat: Fins a 12 notes/segon, aproximadament.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 i uns altres irregulars.
 • Signes de prolongació: Lligadura, puntillo i calderón.
 • Elements rítmics; Sincopas llargues-breus.
 • Grups irregulars: Domini del tresillo, quintillo, septillo i grups més heterogenis.
 • Figures: Domini fins a semifuses, en compassos composts, o simples subdividits o sense subdividir.
 • Notes d’adorn: Domini perfecte en grupetos de dos, tres i quatre notes, mordentes, apoyaduras i trinats de dificultat mitjana d’execució en els de dificultat major.
 • Estructura formal: Compressió d’estructures musicals simples, i de major complexitat adequant les respiracions al fraseig.
 • Continguts teòrics-pràctics: Coneixements tècniques, històriques i de conservació de l’instrument.
 • Coneixement del raspat de la canya de doble llengüeta.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Sonata Fa menor, TELEMANN
  2n Temps- Allegro i 4t Temps-Vivace
 • Estudis , E. BOURDEAU
  Números: 7-12-24-27
 • Estudis melòdics, A OREFICI
  Números: 2-7-12-16
 • Concert en Mi menor, A. VIVALDI
  1r Temps-Allegro i 3er Temps-Vivace

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat en la interpretació del fragment proposat.
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. El grau de consecució de la capacitat de lectura i el domine de l’instrument.
2. La capacitat de mantindre regularment la pulsació.
-Interpretar amb exactitud tots els elements que configuren la partitura del fragment
proposat tant tècnics com musicals (2n a 6é curs: segons l’estil corresponent).
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’ús de la mesura adequada i lectura correcta de les notes: la correcta
assimilació i aplicació precisa del llenguatge musical d’acord amb el nivell.
2. L’adequada realització del tempo indicat, així com el caràcter de la partitura.
3. L’adequació de la dinàmica i nivells de sons o plans sonors en els
instruments polifònics.
4. La realització de les articulacions, respiracions i frasege adequats.
-Mostrar domini en l’aplicació dels fonaments de la tècnica instrumental. Mitjançant
este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’adequada resolució de les dificultats tècniques.
2. L’adquisició adequada d’hàbits i habilitats necessaris per a abordar el
nivell propi del curs en el qual pretén ingressar: esforç muscular, posició,
respiració.
3. La correcta afinació.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Fusta Fagot ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 • CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Posició correcta de l’instrument; S’entén per correcta la posició natural, que no produïxca rigidesa en braços i dits, que no destorbe a una correcta execució, i que procure una estètica adequada entre instrument i interpret.
 • Posició correcta de l’embocadura: S’entén per posició correcta aquella que permet una bona qualitat de so i de l’articulació, així com flexibilitzar els llavis de forma tal, que es puga variar l’afinació d’una nota o notes determinades, en benefici d’una correcta interpretació, iniciant el vibrato dels sons, per mitjà del moviment de la columna d’aire.
 • Respiració diafragmàtica: Aquella que permet l’emplaçament d’aire en la part inferior dels pulmons, que no produïxca cap elevació d’esquena i per tant cap altre moviment antinatural del cos.
 • Coneixement de les possibilitats tècniques i sonores: Domini perfecte de la clau de Fa i Do en 4° i Sol 2° línia.
 • Registre de l’instrument: Des de Si b 1 (greu) Mi sobreagut (4).
 • Tonalitats: Totes, amb domini perfecte en tota l’extensió abans citada.
 • Dinàmiques: Des de pp a ff., en tot el registre.
 • Agógica: Accelerant-rallentando.
 • Afinació: Tindre coneixements de les particularitats sonores dels diferents registres i dels mitjans per a la seva correcció.
 • Flexibilitat entre intervals: optima entre Si b 1 i Re # (4).
 • Articulació: Domini de l’emissió fàcil del so, iniciant-la per mitjà de cop de llengua i de pressió de la columna d’aire.
 • Domini de les diverses articulacions: picat, lligat, picat-lligat i staccatto.
 • Velocitat: Fins a 12 notes/segon, aproximadament.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 i uns altres irregulars.
 • Signes de prolongació: Lligadura, puntillo i calderón.
 • Elements rítmics; Sincopas llargues-breus.
 • Grups irregulars: Domini del tresillo, quintillo, septillo i grups més heterogeni.
 • Figures: Domini fins a semifuses, en compassos composts, o simples subdividits o sense subdividir.
 • Notes d’adorn: Domini perfecte en grupetos de dos, tres i quatre notes, mordentes, apoyaduras i trinats de dificultat mitjana d’execució en els de dificultat major.
 • Estructura formal: Compressió d’estructures musicals simples, i de major complexitat adequant les respiracions al fraseig.
 • Continguts teòrics-pràctics: Coneixements tècniques, històriques i de conservació de l’instrument.
 • Coneixement del raspat de la canya de doble llengüeta.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert en Si b Major,  VIVALDI
 • Concert en Si b Major,  MOZART
 • Sonatine Sportive, TCHEREPNINE
 • Sonata, HINDEMITH
 • Passepied, M. BITSCH

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat en la interpretació del fragment proposat.
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. El grau de consecució de la capacitat de lectura i el domine de l’instrument.
2. La capacitat de mantindre regularment la pulsació.
-Interpretar amb exactitud tots els elements que configuren la partitura del fragment
proposat tant tècnics com musicals (2n a 6é curs: segons l’estil corresponent).
Mitjançant este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’ús de la mesura adequada i lectura correcta de les notes: la correcta
assimilació i aplicació precisa del llenguatge musical d’acord amb el nivell.
2. L’adequada realització del tempo indicat, així com el caràcter de la partitura.
3. L’adequació de la dinàmica i nivells de sons o plans sonors en els
instruments polifònics.
4. La realització de les articulacions, respiracions i frasege adequats.
-Mostrar domini en l’aplicació dels fonaments de la tècnica instrumental. Mitjançant
este criteri d’avaluació s’avaluarà:
1. L’adequada resolució de les dificultats tècniques.
2. L’adquisició adequada d’hàbits i habilitats necessaris per a abordar el
nivell propi del curs en el qual pretén ingressar: esforç muscular, posició,
respiració.
3. La correcta afinació.