Violoncello

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en les 8 primeres posicions.
 • Tonalitats majors i menors, fins a quatre alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes, i acords.
 • Cops d’arc bàsics: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • Desenvolupament de la memòria musical.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en el grau elemental.
 • ES VALORARÀ QUE LES PECES SIGUIN DE DIFERENTS ESTILS MUSICALS I QUE LA INTERPRETACIÓ SIGA DE MEMÒRIA.

OBRES ORIENTATIVES:

Estudis i tècnica aplicada:

 • Estudis i tècnica aplicada:
 • Feuillard (exercicis diaris)
 • J. Starker (an organized method of string playing)
 • S. Llegeix opus 31 (40 estudis melòdics) del 9 al 21
 • Dotzauer (volum II)
 • Anna Marton (Ed. Barënreiter 6688)
 • Benoy and Sutton (Introduction to the thumb position) OUP

Obres:

 • Sonata en Do M de Breval
 • Sonata en Mi m de Marcello
 • Sonata en Re m de Scarlatti
 • Minuetos Suite I de Bach
 • Estudis melòdics i progressius de S. Llegeix
 • Preludio Suite I de Bach

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en 1a, 2a, 3a i 4a posició.
 • Tonalitats majors i menors fins a 3 alteracions. Cromatisme.
 • Canvis de posició.
 • Control de l’afinació, del ritme i del so.
 • Cops d’arc: Legato, Detaché, Martelé, Stacatto i Spicatto.
 • Dobles cordes: en primera posició, sent una d’elles a l’aire, 3a i 6a. I acords.
 • Pràctica i estudi en posició fixa del polze en la 8a de la corda a l’aire.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Vibrato.
 • Agógica i dinàmica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar les quatre posicions i coneixement del polze.
 • Coordinar totes dues mans i grau de relaxació i soltesa en els canvis de posició i en els diferents moviments de la pràctica instrumental.
 • Interpretar amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte sense equivocacions, d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Conèixer el llenguatge musical, les grafies i la terminologia violoncel·lista adequades al curs

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en les 8 primeres posicions.
 • Tonalitats majors i menors, fins a quatre alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes, i acords.
 • Cops d’arc bàsics: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en el grau elemental.
 • ES VALORARÀ QUE LES PECES SIGUIN DE DIFERENTS ESTILS MUSICALS I QUE LA INTERPRETACIÓ SIGA DE MEMÒRIA.

OBRES ORIENTATIVES:
Estudis i tècnica aplicada:

 • W.E. Whitehouse (àlbum d’escales i arpegis)
 • Feuillard (exercicis diaris)
 • J. Starker (an organized method of string playing)
 • Fr. Grützmacher (exercicis diaris)
 • S. Llegeix opus 31 (estudis melòdics) 24, 25, 28, 37 i 38.
 • Dotzauer (volum II)

Obres:

 • Suite I de Bach
 • Sonata núm. 5 en Mi m de Vivaldi
 • Sonata en La m de Bononcini
 • Concert en Sol M de Goltermann
 • El Cigne de Saint-*Saëns
 • Sonata en Si b M núm.1 opus 43 de Romberg

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en les 8 primeres posicions.
 • Tonalitats majors i menors, fins a quatre alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes, i acords.
 • Cops d’arc bàsics: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • Desenvolupament de la memòria musical.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits (tant en l’assignatura de cello com en les altres) dels anteriors cursos.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en les 10 primeres posicions.
 • Tonalitats majors i menors, fins a cinc alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte, sense equivocacions, d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits, (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en els cursos anteriors.
 • ES VALORARÀ QUE LES PECES SIGUIN DE DIFERENTS ESTILS MUSICALS I QUE LA INTERPRETACIÓ SIGA DE MEMÒRIA.

OBRES ORIENTATIVES:
Estudis i tècnica aplicada:

 • W. E. Whitehouse (Àlbum d’escales i arpegis)
 • O. Secvik opus 3 (40 variacions per a violoncello)
 • Feuillard (exercicis diaris)
 • J. Starker (an organitzeu method….)
 • Fr. Grützmacher (exercicis diaris)
 • J. L. Duport (21 estudis) 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
 • Dotzauer (volum III)

Obres:

 • G. Sanmartini Sonata en Sol major
 • Bach (suite II)
 • Romberg Sonata en Do M opus 43 núm. 2
 • A. Glazunov “Canto del Menestril” opus 71
 • Saint-*Säens “Allegro Appassionato” opus 43
 • G. Fauré “Triava” opus 24
 • G. Cassadó “Serenata”

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en les 10 primeres posicions.
 • Tonalitats majors i menors, fins a cinc alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits, (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en els cursos anteriors.
 • Controlar la lectura a primera vista de propostes de fragments i obres.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en totes les posicions. Tonalitats majors i menors, fins a sis alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a i 8a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell. Grafia contemporània (Iniciació).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte, sense equivocacions, d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Interpretar un repertori adequat en públic, per a familiaritzar-se amb aquest.
 • Analitzar obres per a descobrir les seves característiques.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits, (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en els cursos anteriors.
 • Controlar la lectura a primera vista de propostes de fragments i obres.
 • ES VALORARÀ QUE LES PECES SIGUIN DE DIFERENTS ESTILS MUSICALS I QUE LA INTERPRETACIÓ SIGA DE MEMÒRIA.

OBRES ORIENTATIVES:
Estudis i tècnica aplicada:

 • W. E. Whitehouse (àlbum d’escales i arpegis)
 • O. Secvik opus 3
 • Feuillard (exercicis diaris)
 • J. Starker (An organized…)
 • Grütmacher (exercicis diaris)
 • R. Kreutzer (22 estudis)
 • J. L. Duport (21 estudis) 1, 8, 9, 10, 11 i 12.
 • Dotzauer (continuar volum III)

Obres:

 • Bach Suite II
 • Romberg Sonata en Sol M opus 43 núm. 3
 • Klengel Concertino en Do M Bach (suite II)
 • Vivaldi Sonata III en La menor
 • Vivaldi Concierto per a dos cellos en Sol menor
 • Rachmaninov “Vocalise”

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en totes les posicions. Tonalitats majors i menors, fins a sis alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a i 8a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto..
 • El vibrato com a mitjà d’expressió.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits, (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en els cursos anteriors.
 • Controlar la lectura a primera vista de propostes de fragments i obres.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en totes les posicions. Tonalitats majors i menors, fins a set alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a i 8a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió. En totes les posicions.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.
 • Grafia contemporània.
 • Coneixement bàsic de les estructures harmòniques i formals, per a una millor assimilació de les obres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte, sense equivocacions, d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Fomentar l’adquisició d’hàbits correctes d’estudi.
 • Interpretar un repertori adequat en públic, per a familiaritzar-se amb aquest.
 • Analitzar obres per a descobrir les seves característiques.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits, (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en els cursos anteriors.
 • ES VALORARÀ QUE LES PECES SIGUIN DE DIFERENTS ESTILS MUSICALS I QUE LA INTERPRETACIÓ SIGA DE MEMÒRIA.

OBRES ORIENTATIVES:
Estudis i tècnica aplicada:

 • Feuillard (exercicis diaris)
 • Whitehouse (àlbum d’escales i arpegis)
 • O. Secvik opus 3
 • J. Starker (an organized…)
 • Grütmacher (exercicis diaris)
 • Duport (21 estudis) del 13 al 19
 • Sr. Popper (estudis preparatoris opus 76) 2, 3 i 4.

Obres:

 • Bach (suite III)
 • Mendelssohn Sonata I opus 45
 • Schumann “Peces Fantàstiques” opus 73
 • Vivaldi Concierto en Sol major
 • Stamitz Concert en Sol major
 • J.C.Bach Concierto en Do menor
 • M. Bruch “Kol Nidrei”

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en totes les posicions. Tonalitats majors i menors, fins a set alteracions. Cromatisme.
 • Aplicació dels diferents canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les cordes (3a, 6a i 8a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió. En totes les posicions.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.
 • Grafia contemporània.
 • Coneixement bàsic de les estructures harmòniques i formals, per a una millor assimilació de les obres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel, concorde al nivell del curs.
 • Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Analitzar obres per a descobrir les seves característiques.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits, (tant en l’assignatura de cello com en les altres), en els cursos anteriors.
 • Controlar la lectura a primera vista de propostes de fragments i obres, per a corregir l’afinació i la qualitat del so.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en totes les posicions i en totes les tonalitats majors i menors. Cromatisme.
 • Perfeccionament dels canvis de posició.
 • Perfeccionament de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a i 8a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto, Saltillo.
 • Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió. En totes les posicions.
 • Diferents tipus de vibrato.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.
 • Grafia contemporània.
 • Coneixement bàsic de les estructures harmòniques i formals, per a una millor assimilació de les obres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte, sense equivocacions, d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel.
 • Conèixer el repertori més representatiu del violoncel.
 • Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Fomentar l’adquisició d’hàbits correctes d’estudi.
 • Interpretar un repertori adequat en públic, per a familiaritzar-se amb aquest.
 • Analitzar obres per a descobrir les seves característiques.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits.

OBRES ORIENTATIVES:
Estudis i tècnica aplicada:

 • Secvik opus 3
 • Whitehouse (àlbum d’escales i arpegis)
 • J. Starker (an organitzeu…)
 • Feuillard (exercicis diaris)
 • Grützmacher (exercicis diaris)
 • Duport (21 estudis) 20 i 21
 • Sr. Popper (High school of cello playing opus 73) De l’1 al 8

Obres:

 • Bach (suite III i IV)
 • L. Boccherini Concert en Sol major
 • J. Brahms Sonata en Mi menor
 • Saint-*Säens Concert en La menor

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Escales, terceres i arpegis en totes les posicions i en totes les tonalitats majors i menors. Cromatisme.
 • Perfeccionament dels canvis de posició.
 • Pràctica i estudi de la posició de polze. Posició fixa i variable.
 • Coneixement i pràctica dels harmònics naturals i artificials.
 • Pràctica de les dobles cordes (3a, 6a i 8a), i acords.
 • Cops d’arc: Detaché, Martellé, Legato, Portato, Stacatto, Spicatto, Saltillo.
 • El vibrato com a mitjà d’expressió. En totes les posicions.
 • Diferents tipus de vibrato.
 • So, afinació, ritme i velocitat concorde al nivell.
 • Grafia contemporània.
 • Coneixement bàsic de les estructures harmòniques i formals, per a una millor assimilació de les obres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Aplicar la coordinació motriu i l’equilibri entre els esforços musculars necessaris, per a l’execució instrumental.
 • La interpretació amb afinació, qualitat del so, mesura i ritme exacte d’acord amb les dificultats pròpies del curs.
 • Aplicar els coneixements tècnics per a aconseguir un millor discurs musical.
 • Aplicar totes les possibilitats sonores del violoncel.
 • Conèixer l’estil del text musical per a aconseguir una correcta autonomia.
 • Interpretar un repertori adequat en públic, per a familiaritzar-se amb aquest.
 • Analitzar obres per a descobrir les seves característiques.
 • Afermar l’ús dels conceptes i termes adquirits.
 • Controlar la lectura a primera vista de propostes de fragments i obres.