Trombó

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trombó ACCÉS 2° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS:

 • Extension: Aproximadament fins a 16 compassos.
 • Tonalitats: Do M, Fa M, Sib M.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, blanca amb puntillo, negra.
 • Registre: Sib 1 fins a Re 3
 • Alteracions accidentals simples.
 • Articulacions: Picat simple i lligat natural.
 • Velocitat: Andante, Moderat…

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar una obra a primera vista.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 1° E.E.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Començar a demostrar hàbits d’estudi.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 32 compassos.
 • Tonalitats: Do M, Fa M, Sib M. Mib M.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, blanca amb puntillo, negra.
 • Registre: Sib 1 fins a Re 3
 • Alteracions accidentals simples.
 • Articulacions: Picat simple i lligat natural.
 • Velocitat: Andante, Moderat…

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar un fragment, estudi o obra.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 1° E.E.
 • Interpretar en públic, com a solista i de memòria (no és obligat però es tindrà en compte),aquests fragments, estudis o obres adaptats al seu nivell.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis un control del registre.
 • Començar a demostrar hàbits d’estudi.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Devotion,  Ernest CLARKE
 • Trombonica, C. DACHEZ
 • Because, P. m. DUBOIS
 • Quatre Peces Fàcils, Harold NASH
 • Pour Rire Et Pour Pleurer (Negre Espiritual), J.Paul HOLSTEIN

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trombó ACCÉS 3° E.E.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 24 compassos. Tonalitats: Fins a dues alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxeres.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, Picat simple.
 • Dinàmiques de p, mf, f, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato.
 • Registre: Sol 1 fins a Fa 3

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar una obra a primera vista.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant   la correcta mesura adaptats al nivell de 2° E.E.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Començar a demostrar hàbits d’estudi.
 • Començar a mostrar una bona posició corporal.
 • Començar a interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació, frasejo i dinàmiques.
 • Començar a demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 64 compassos. Tonalitats: Fins a dues alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona,  blanca, negra, corxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxeres.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, Picat simple.
 • Dinàmiques de p, mf, f, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato.
 • Registre: Sol 1 fins a Fa 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar un fragment, estudi o obra.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant   els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 2° E.E.
 • Interpretar en públic, com a solista i de memòria (no és obligat però es tindrà en compte),aquests fragments, estudis o obres adaptats al seu nivell.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis la capacitat d’aprenentatge progressiu

individual.

 • Mostrar en les obres, fragments i estudis un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Començar a demostrar hàbits d’estudi.
 • Començar a mostrar una bona posició corporal.
 • Començar a interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, frasejo i dinàmiques.
 • Començar a demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Air Noble, J. ROBERT
 • En Vacances, M. FITXI, C. PICHAUREAU
 • Negre Spiritual, J. P. HOLSTEIN
 • Recital per a un debutant, F. LEMAIRE
 • Four simple pieces for trombone,  A. HUTT

 

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trombó ACCÉS 4° E.E.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 32 compassos. Tonalitats: Fins a tres alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona,  blanca, negra, corxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, Picat simple, picat lligat, stacatto
 • Dinàmiques de p, mf, f, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Registre: El meu 1 fins a Fa 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra a primera vista, començant a demostrar certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 3° E.E.
 • Interpretar en públic i com a solista, aquesta obra adaptada al seu nivell.
 • Mostrar en aquesta obra la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en aquesta obra un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, frasejo i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Començar a demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Extensió: Aproximadament fins a 120 compassos. Tonalitats: Fins a tres alteracions (Majors i menors)
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxeres i els seus corresponents puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxeres, dosillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat natural, Picat simple, picat lligat, stacatto
 • Dinàmiques de p, mf, f, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Velocitat: Andante, Moderato, Allegro Moderato, Allegretto.
 • Registre: El meu 1 fins a Fa 3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa aquesta obra, estudi o fragment començant a demostrar certa seguretat.
 • Interpretar aquesta obra utilitzant  els coneixements adquirits de lectura i utilitzant la correcta mesura adaptats al nivell de 3° E.E.
 • Interpretar en públic, com a solista i de memòria (no és obligat però es tindrà en compte),aquests fragments, estudis o obres adaptats al seu nivell.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis la capacitat d’aprenentatge progressiu individual.
 • Mostrar en les obres, fragments i estudis un control del registre.
 • Mostrar la tècnica referent a la flexibilitat i sonoritat.
 • Demostrar hàbits d’estudi.
 • Mostrar una bona posició corporal.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, afinació, articulació, frasejo i dinàmiques adaptats al seu nivell.
 • Demostrar una bona emissió i coincidència entre la vara i la llengua.
 • Començar a demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres judicis personals sobre les obres i estudis estudiats en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Priere, Robert CLERISSE
 • Quatre Piecettes, E. de CORIOLIS
 • En Coulisse, P. M. DUBOIS
 • Poeme, Robert

CLERISSE

 • Pour le Trombone Elementaire, P. M. DUBOIS
 • El Daurat, Xavier ZAMORANO ALOS