Història de la música

ESPECIALITAT CURS
Anàlisi Musical ACCÉS 6° E.P.

 

CONTINGUTS:

 1. LA MÚSICA A l’ÍNDIA. Context històric. Música índia antiga: els Vedes. Teoria musical índia: raga, tala, kharaja.
  Període modern. Tipus d’instruments.
 2. LA MÚSICA A GRÈCIA.
  Tipus d’instrument. Època arcaica. Època clàssica. Època final. Teoria musical grega:
  Gèneres; Sistemes; Tons; Maneres. Notació. Teòrics destacats.
 3. LA MÚSICA A ROMA I L’ESGLÉSIA CRISTIANA PRIMITIVA.
  La música en l’antiga Roma. L’església cristiana primitiva: Roma, Bizanci i Milà.
 4. CANT GREGORIÀ.
  Antecedents històrics. Orígens. Litúrgia romana. Classes de cant gregorià. Desenvolupament posterior del cant gregorià: tropo, seqüència i frama litúrgic. Teoria medieval: maneres eclesiàstiques, sistema de hexacordos.
 5. LA MÚSICA VOCAL EN L’EDAT MÉDIA.
  Orígens de l’art profà medieval. Primeres manifestacions: els goliardos. Trobadors, troveros i joglars. Polifonia medieval. Ars antiqua: escoles, formes musicals i notació mensural. Ars Nova: característiques generals; formes musicals; Ars Nova a França, Itàlia i
  Anglaterra. Espanya en el segle XIV. Notació.
  6. MÚSICA INSTRUMENTAL EN L’EDAT MITJANA.
  Els instruments i la pràctica instrumental. Instruments musicals. Danses instrumentals.
 6. LA MÚSICA VOCAL EN EL RENAIXEMENT.
  Context històric. La música en el segle XV: característiques generals. Escoles francoflamenca i borgonyona. Polifonia religiosa en el segle XVI: formes musicals; formes religioses en la Reforma protestant. Contrareforma: escola romana. Escola Veneciana. Escola flamenca. Escola espanyola.
 7. LA POLIFONIA PROFANA.
  Característiques generals. Formes musicals: el madrigal a Itàlia; el madrigal anglès; la cançó francesa. Polifonia profana a Espanya.
 8. LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL RENAIXEMENT.
  Context històric. Trobadors del segle XV. Música instrumental en el segle XVI. Formes instrumentals a Itàlia i França. Instruments: la vihuela, la guitarra i els teclats. Conjunts d’instruments.
 9. EL BARROC. MÚSICA INSTRUMENTAL.
  Trets generals. Estil concertant. Els instruments: evolució i agrupacions. Diapasó i afinació. Formes instrumentals: suite, sonata, fugida i concert. Mestres/us destacades/us.
  Panorama musical a Europa: Itàlia, França, Alemanya i Espanya.
 10. LA MÚSICA RELIGIOS EN EL BARROC.
  La cantata a Itàlia i a Alemanya. L’oratori: origen i tipus. La passió: origen i evolució. La missa. Principals compositores/és.
 11. LA MÚSICA EN EL CLASSICISME.
  Ideologia i pensament. Període preclàssic. Característiques generals del classicisme musical.
  Música instrumental per a teclat: la sonata clàssica. Música orquestral: la simfonia clàssica i el concert. Autores/és destacades/us.
 12. MÚSICA INSTRUMENTAL I VOCAL EN EL ROMANTICISME. EL
  POSTROMANTICISMO.
  Context social i característiques de les/us compositores/és romàntiques/us. Canvis tècnics en els instruments. L’Orquestra romàntica. Gèneres instrumentals. La música programàtica. El lied. Mestres/us de el Romanticisme. Mestres/us de el Postromanticismo.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Demostrar un coneixement cronològic de les característiques específiques de cada període estilístic, situant a les/us compositores/és corresponents en cadascun d’ells.
 • Reconèixer les circumstàncies històriques de cada període i la incidència que han tingut en els aspectes característics de cada estil musical i de cada autora/or representativa/o.
 • Identificar, a través de l’audició, l’obra proposada situant-la en l’època corresponent i descrivint els seus trets compositius més significatius.

PROVA:

 1. Part pràctica: comentari sobre una audició proposada.
 2. Part teòrica: examen teòric en el qual l’alumne/a haurà de contestar a diverses qüestions, o/i desenvolupar algun tema referent a la matèria.