Acompanyament

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Tecla Acompanyament Accés 6° E.P.

PROVA A: Transport d’un fragment musical, proposat pel tribunal, d’acord als següents continguts. (La distància intervàl·lica triada pel tribunal no donarà com a resultat, una tonalitat amb més de 5 alteracions en l’armadura).

 

CONTINGUTS

 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8.
 • Armadura: Fins a quatre alteracions, amb alteracions accidentales.
 • Núm. de compassos: 24-32.
 • Agógica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro, final de frase, respiracions, calderón, rubato.
 • Dinàmica: piano, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortíssim, pianíssimo, fp, crescendo i diminuendo.
 • Articulació: Legato, picat, picat-lligat i staccato.
 • Figures: redona, blanca amb puntillo, blanca, negra, corxera, negra amb puntillo, corxera amb puntillo, semicorxera, semicorxera amb puntillo, així com les fórmules rítmiques pròpies dels compassos de subdivisió ternària i els seus corresponents silencis.
 • Pedal: pedal de ressonància, pedal a tempo Grups de valoració irregular: tresillos de corxera i de semicorxera, seisillos, dosillos i cinquillos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Demostrar una independència gestual entre les dues mans així com un control de la psicomotricitat.
 • Demostrar un control en la independència rítmica de les dues mans.
 • Elecció d’una digitació correcta en funció de les necessitats del fragment.
 • Mantenir l’equilibri rítmic a través de l’expressió d’una pulsació constant al llarg del fragment.
 • Demostrar la comprensió musical a través de l’aplicació d’una tècnica adequada que permeti ajustar la dinàmica i so a les necessitats del fragment.
 • Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el text musical.
 • Utilització del pedal de ressonància ateses les necessitats específiques del fragment.
 • Demostrar solvència i autonomia en la lectura a primera vista.
 • Demostrar un coneixement harmònic del teclat que permeti una adaptació ràpida a la nova tonalitat.
 • Demostrar en l’execució, la capacitat del treball mental que permet assimilar idees musicals amb sentit complet i que mostren que l’alumne sap pensar la música escrita.

PROVA B: Realització d’un acompanyament d’una melodia xifrada proposada pel tribunal.

CONTINGUTS

 • Improvisació d’un acompanyament a una melodia xifrada de, entre 16 i 20 compassos, proposta pel tribunal. (Concordes de triada en estat fonamental i amb les seves inversions; 6/4 cadencial, setena de dominant, dominants secundàries, sèrie de setenes, sèrie de 5es, concordes de jazz…)

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Demostrar el desenvolupament de l’oïda harmònica que permeti adaptar l’acompanyament més adequat a la melodia escrita.
 • Conèixer i saber aplicar els concordes assenyalats en els continguts del present apartat, segons les necessitats del fragment.
 • Demostrar la comprensió harmònic-formal d’estructures musicals a través de la creació d’una d’elles, seguint les pautes indicades.
 • Demostrar l’adquisició d’un llenguatge musical propi, com a resultat d’un pensament musical coherent.
 • Demostrar el coneixement de l’harmonia i de la seva aplicació en el discurs musical a través de l’aplicació de baixos xifrats.