Horari lectiu Curso 2024-25

 

 

Dia i hora elecció horaris curs 2024-2025 , alumnat del centre dels Ensenyaments  Professionals i Elementals ja matriculats. Després   del sorteig al Consell escolar del centre es realitzaran els llistats, amb data i hora, per triar els horaris. S’haurá de vindre al centre per escollir horaris segons la data i l’hora que corresponga a cada alumne.

 

Llistat definitiu  amb dia i hora d’adjudicació d’horaris curs 2024-2025 ,  que han superat la prova d’accés a cursos diferents de 1r dels Ensenyaments Elementals de Música. Es realitzarà de manera presencial en la secretària del Conservatori

Llistat definitiu amb dia i hora d’adjudicació d’especialitat instrumental i horaris curs 2024-2025,  que han superat la prova d’accés a 1r curs dels Ensenyaments Elementals de Música. Es realitzarà de manera presencial en la secretària del Conservatori

 

 

1º CURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A:
Dimecres de 17:30 a 18:30 h.
Divendres de 17:30 a 18:30 h.
GRUP B:
Dimecres de 19:30 a 20:30 h.
Dijous de 18:30 a 19:30 h.

COR
Dimecres de 18:30 a 19:30 h.

 

2º CURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A
Dimecres de 18:30 a 19:30 h.
Dijous de 17:30 a 18:30 h.
GRUP B
Dijous de 19:30 a 20:30 h.
Divendres de 18:30 a 19:30 h.
COR
Dijous de 18:30 a 19:30 h.

 

3ºCURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A
Dilluns de 17:30 a 18:30 h.
Dimecres de 19:30 a 20:30 h.
GRUP B
Dilluns de 19:30 a 20:30 h.
Dimarts de 18:30 a 19:30 h.
COR
Dilluns de 18:30 a 19:30 h.
CONJUNT
Totes les especialitats:
Dimecres de 17:30 a 18:30 h.

 

4º CURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A
Dilluns de 18:30 a 19:30 h.
Dimarts de 17:30 a 18:30 h.
GRUP B
Dimarts de 19:30 a 20:30 h.
Dijous de 17:30 a 18:30 h.

COR
Dimarts de 18:30 a 19:30 h.
CONJUNT
Totes les especialitats:
Dimecres de 17:30 a 18:30 h.

“LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educación.

ORDEN 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana.

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel que se establix el currículum dels ensenyances elementals de música i és regula l’accés a estes ensenyances.

DECRETO 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances.  “

ELS HORARIS INDIVIDUALS I COL-LECTIUS DE L’ALUMNAT DE MÚSICA SÓN ORIENTATIUS, TENEN CARÁCTER PROVISIONAL I, DESPRÉS DE LA MATRÍCULA, PODEN SER MODIFICATS A CAUSA D’AJUSTOS D’HORARIS I ALTRES MOTIUS ACADÈMICS O DE RÈGIM INTERIOR.