Ingrés a Primer curs d’Ensenyaments Elementals

 

Accés al PRIMER curs Acceso a PRIMER curso
Termini de presentació de sol·licituds
d’autorització al Consell Escolar per a
presentar-se als aspirants amb MAJOR edat

de l’idònia.
25-30 Maig

Plazo de presentación de solicitudes
de autorización al Consejo Escolar
para presentarse a los aspirantes con
MAYOR edad de la idónea.
25-30 Mayo

Publicació de la resolució del Consell
Escolar
31 de Maig

Publicación de la resolución del
Consejo Escolar
31 de Mayo
Periode d’inscripció
De l’1 de juny l’14 de juny
Documentació a portar:

  • DNI o document acreditatiu de l’edat de l’aspirant.
  • Autorització de la Conselleria per als menors de l’edat idònia, si es el cas.
  • Documentació necessària acreditant el Títol de Família Nombrosa, si correspon.
Periodo de inscripción
Del 1 de Junio al 14 de junio
Documentación a aportar:

  • DNI o documento acreditativo de la edad del aspirante.
  • Autorización de la Conselleria para los menores de la edad idónea, si fuera el caso.
  • Documentación necesaria acreditando el Título de Familia Numerosa, si corresponde.

Presentació de la documentació al centre fins al 15 de juny

Presentación de la documentación en el centro hasta el 15 de junio

Llistat definitiu dels inscrits 18 de juny

Listado definitivo de inscritos 18 de junio

Realització de les proves d’ingrés a primer curs 10 de setembre a les 17’30 hores

Realización de las pruebas de ingreso a primer curso 10 de septiembre a las 17’30 horas

Publicació de les llistes provisionals d’admesos

Publicación de las listas provisionales de admitidos

Periode de reclamacions Periodo de reclamaciones

Procediment públic d’adjudicació de llocs escolars

Procedimiento público de adjudicación de plazas escolares
Matriculació Matrícula

 

L’ingrés al primer curs d’Ensenyaments Elementals està regulat per les ordres
49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007 del Currículum.

Es pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia
per a cursar els ensenyaments musicals:

“Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els
vuit i dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels
ensenyaments elementals amb menys de vuit i més de dotze s’entendrà com a
excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions
futures que es pogueren produir amb els ensenyaments generals.

Si la persona té 7 anys o menys es pot presentar però necessita una autorització de
la Direcció general d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la
prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model entre l’1 de febrer i el
30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un
certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne (si té), i la fotocòpia del
llibre de família de l’aspirant.

Si la persona té més de 12 anys necessita una autorització del Consell Escolar del
Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” per a poder presentar-se a la
prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model a la secretària del
centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

  • Fotocopia DNI o document acreditatiu de l’edat.
  • Autorització de la Conselleria per a menors de l’edat idònia; si és el cas.
  • Documentació necessària acreditant el Títol de Família Nombrosa, si correspon.

Els aspirants realitzaran una prova d’aptituds musicals en la qual no es requeriran
coneixements musicals previs.

Es valoraran les aptituds dels aspirants i s’adjudicaran les places segons la
qualificació obtinguda i seguint l’ordre de prelació establit en l’Ordre 28/2011, de 10
de maig, de la Conselleria d’Educació.

Proves

Entonació: Imitació de diverses línies melòdiques. Comparació de diverses línies
melòdiques reconeixent si són iguals o diferents.

Ritme: Imitació de diversos dissenys rítmics. Comparació de diversos dissenys
rítmics reconeixent si són iguals o diferents.

Altura: Compara diversos sons reconeixent si hi ha moviment i si és ascendent o
descendent. Reconèixer dos o tres sons simultanis.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori “Juan Cantó” d’Alcoi ha
decidit adoptar els següents criteris: Establir l’edat idònia d’accés a ensenyaments
elementals en els següents valors:

1er curs……… 8 anys
2o curs……… 9 anys
3er curs……. 10 anys
4o curs ………. 11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a
obtenir la nota final que apareixerà en l’acta.

Alumnes amb edat idònia …………………………. Nota mitjana x 1
Alumnes amb un any més de l’edat idònia …….. Nota mitjana x 0,95
Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia…… Nota mitjana x 0,90
Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia…… Nota mitjana x 0.85
Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia…Nota mitjana x 0,80

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran probablement l’endemà de la
prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en un llistat ordenant de
major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran
interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils
explicant des de l’endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit al centre. Una
vegada resoltes les reclamacions, l’adreça publicarà el llistat definitiu d’aspirants.

Adjudicació de vacants.

Es publicarà un llistat amb l’oferta de places vacants desglossades per instrument.

En l’acte d’adjudicació el pare, mare o tutor legal de l’alumne haurà d’acreditar-se
mitjançant el seu DNI, i es triaran les places vacants per ordre de puntuació fins que
s’esgote el llistat. Una vegada esgotades les places de les quals hi haja vacants en
cada instrument s’oferirà la possibilitat de formar part d’una llista d’espera (màxim 2
instruments diferents) per si hagueren baixes sobrevingudes.