Ingrés a cursos diferents del primer Ensenyaments Elementals

Accés a cursos DIFERENTS DEL PRIMER / Acceso a cursos DIFERENTES DEL PRIMERO

 

Termini de presentació de
sol·licituds d’autorització al
Consell Escolar per a presentar-se
als aspirants amb MAJOR edat de

l’idònia.
25-30 Maig

Plazo de presentación de
solicitudes de autorización al
Consejo Escolar para presentarse
a los aspirantes con MAYOR edad

de la idónea.
25-30 Mayo

Publicació de la resolució del
Consell Escolar
31 de Maig
Publicación de la resolución del
Consejo Escolar
31 de Mayo
Periode d’inscripció
De l’1 de juny l’14 de juny
Documentació a portar:

 • DNI o document
  acreditatiu de l’edat de
  l’aspirant.
 • Autorització de la Conselleria per als menors
  de l’edat idònia, si es el cas.
 • Documentació necessària acreditant el Títol de
  Família Nombrosa, si correspon.

Periodo de inscripción
Del 1 de Junio al 14 de junio
Documentación a aportar:

 • DNI o documento acreditativo de la edad del
  aspirante.
 • Autorización de la Conselleria para los menores de la edad idónea, si fuera el caso.
 • Documentación necesaria acreditando el Título de
  Familia Numerosa, si corresponde.

Presentació de la documentació al centre fins al 15 de juny

Presentación de la documentación en el centro
hasta el 15 de junio

Llistat definitiu dels inscrits
fins al 18 de juny
Listado definitivo de inscritos hasta el 18 de junio
Realització de les proves d’ingrés a cursos diferents de primer 10 de setembre a les 17’30 hores

Realización de las pruebas de ingreso a cursos diferentes del primero 10 de septiembre a las 17’30 horas

Publicació de les llistes provisionals amb el resultat de la prova

Publicación de las listas provisionales del resultado de la prueba
Periode de reclamacions Periodo de reclamaciones
Llistat definitiu d’admesos Listado definitivo de admitidos
Matriculació Matrícula

 

L’accés a segon, tercer i quart curs dels Ensenyaments Elementals està regulat per les
ordenes 49/2015 i28/2011, a més del Decret 159/2007 del Currículum.

Es pot presentar qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia
per a cursar els ensenyaments musicals:

“Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els
vuit i dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització. L’inici dels
ensenyaments elementals amb menys de vuit i més de dotze s’entendrà com a
excepcional.” (Decret 49/2015)

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions
futures que es pogueren produir amb els ensenyaments generals.

Si la persona té 7 anys o menys es pot presentar però necessita una autorització de
la Direcció general d’Ordenació de la Conselleria per a poder presentar-se a la
prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model entre l’1 de febrer i el
30 d’abril de l’any de realització de les proves, aportant un escrit de motius, un
certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l’alumne (si té), i la fotocòpia del
llibre de família de l’aspirant.

Si la persona té més de 12 anys necessita una autorització del Consell Escolar del
Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” per a poder presentar-se a la
prova. Aquesta autorització serà dirigida segons aquest model a la secretària del
centre, en un termini de 10 dies naturals que s’obri cada any abans de les proves.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Fotocopia DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Autorització de la Conselleria per a menors de l’edat idònia; si és el cas.
 • Documentació necessària acreditant el Títol de Família Nombrosa, si correspon.

L’aspirant haurà de demostrar posseir els coneixements tècnics, instrumentals i
teòrics pràctics corresponents al curs al fet que desitja accedir. La seua admissió està
condicionada a l’existència de vacants després de l’adjudicació de places al primer
curs. La prova es realitzarà després de les proves d’ingrés al primer curs.

Proves

Les proves específiques d’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments
elementals de totes les especialitats instrumentals de música es realitzaran d’acord al
currículum del curs precedent al fet que l’aspirant opta i tindran la següent estructura:

 • Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
 • Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric pràctic del llenguatge musical.
 • Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, d’entre una llista de
  tres que presentarà l’alumne o alumna. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades i la dificultat de les mateixes.

La Comissió de Coordinació Pedagògica del conservatori “Juan Cantó” d’Alcoi ha
decidit adoptar els següents criteris: Establir l’edat idònia d’accés a ensenyaments
elementals en els següents valors:

2o curs……9 anys
3er curs….10 anys
4o curs…. 11 anys

Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a
obtenir la nota final que apareixerà en l’acta.

Alumnes amb edat idònia………………………… Nota mitjana x 1
Alumnes amb un any més de l’edat idònia……….Nota mitjana x 0,95
Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia……..Nota mitjana x 0,90
Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia……..Nota mitjana x 0.85
Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia…Nota mitjana x 0,80

Cadascuna de les parts es qualifica d’1 a 10, amb dos decimals com a màxim. És
obligatori obtenir un 5 o més en cadascuna de les proves per a poder aprovar l’accés,
que sempre quedarà supeditat a l’existència de places vacants.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim l’endemà passat al
dia de la prova en els taulers d’anuncis del centre i en la pàgina web, en una llista
ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades
podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a l’adreça del
centre. Una vegada resoltes les reclamacions, l’adreça publicarà el llistat definitiu
d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació en el centre. Si l’alumne aprova la
prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen
baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre
de l’any de realització de la prova.