Notícies

Títol V de l’ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011, del Consell, obtenció directa de l’certificat de superació de Ensenyaments elementals de musica i dansa. DOCV 17/5/2011. Número 6522.

Segons el que disposa l’article 19 de l’decret 159/2007, de 21 de setembre, de l’consell, els Conservatoris elementals i professionals que impartisquen els ensenyaments elementals de musica i dansa,respectivament, organitzaran en el primer trimestre del curs  proves per la obtenció de l’Certificat d’Ensenyaments Elementals de musica i dansa.

Realització de la prova: el 4 de desembre de 2019.

•   10:00 hores, proves de llenguatje musical i  d’especialitat instrumental, en el Conservatori Professional de Música “Juan Cantó” de Alcoi.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El Centre Docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL

 1. Prova teòrica:

  1. Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos 2/4, 3/4 o 4/4.

  2. Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

 1. Prova pràctica:

  1. Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

  2. Prova de lectura entonada.

PROVA D’ESPECIALITAT INSTRUMENTAL

 1. Lectura a primera vista.

 2. Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne/a, pertanyents a diferents estils. L’alumne/a prepararà el llistat de sis obres triant d’entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal cópies de les peces que vagen a interpretar.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d’accés a les Ensenyances Professionals (primer curs) en l’especialitat corresponent, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o diversos d’ells.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.

LA DIRECCIÓ

Compartir

Deixar un comentari