Horari lectiu Curso 2020/21

1º CURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A:
Dilluns de 17:30 a 18:30 h.
GRUP B:
Dilluns de 19:30 a 20:30 h.

COR
Dilluns de 18:30 a 19:30 h.

 

2º CURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A
Dijous de 17:30 a 18:30 h.
GRUP B
Dijous de 19:30 a 20:30 h.
COR
Dijous de 18:30 a 19:30 h.

 

3ºCURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A
Dimecres de 19:00 a 20:30 h.
GRUP B
Divendres de 16:30 a 18:00 h.
GRUP C
Divendres de 18:00 a 19:30 h.
COR
Dimarts de 19:30 a 20:30 h.
CONJUNT
Piano, vent metall i corda:
Dimecres de 18:00 a 19:00 h.
Guitarra, vent fusta i percussió:
Dijous de 18:30 a 19:30 h.

 

4º CURS
INSTRUMENT
Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL
GRUP A
Dimarts de 19:00 a 20:30 h.
GRUP B
Dimecres de 19:00 a 20:30 h.
GRUP C
Divendres de 18:00 a 19:30 h.
COR
Dijous de 19:30 a 20:30 h.
CONJUNT
Vent metall i corda:
Dimecres de 18:00 a 19:00 h.
Piano, Guitarra, vent fusta i percussió:
Dijous de 18:30 a 19:30 h.

“LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educación..

ORDEN 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana.

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel que se establix el currículum dels ensenyances elementals de música i és regula l’accés a estes ensenyances.

DECRETO 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances.  “

ELS HORARIS INDIVIDUALS I COL-LECTIUS DE L’ALUMNAT DE MÚSICA SÓN ORIENTATIUS, TENEN CARÁCTER PROVISIONAL I, DESPRÉS DE LA MATRÍCULA, PODEN SER MODIFICATS A CAUSA D’AJUSTOS D’HORARIS I ALTRES MOTIUS ACADÈMICS O DE RÈGIM INTERIOR.